8.8.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 213/16


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 763/2013

z dne 7. avgusta 2013

o spremembi Uredbe (ES) št. 637/2009 v zvezi z razvrstitvijo nekaterih vrst rastlin zaradi ocenjevanja ustreznosti poimenovanja sort

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/53/ES z dne 13. junija 2002 o skupnem katalogu sort poljščin (1) in zlasti člena 9(6) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/55/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena zelenjadnic (2) in zlasti člena 9(6) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V primeru nekaterih vrst bi bilo treba razrede, določene v Prilogi I k Uredbi Komisije (ES) št. 637/2009 z dne 22. julija 2009 o oblikovanju pravil za izvajanje glede primernosti poimenovanja sort poljščin in zelenjadnic (3), uskladiti s spremembami v mednarodni botanični razvrstitvi. Urad Skupnosti za rastlinske sorte je novembra 2012 navedene spremembe že vključil v „smernice s pojasnjevalnimi opombami glede člena 63 Uredbe Sveta (ES) št. 2100/94 z dne 27. julija 1994 o žlahtniteljskih pravicah v Skupnosti“.

(2)

Uredbo (ES) št. 637/2009 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(3)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za semenski material za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 637/2009 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. avgusta 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 193, 20.7.2002, str. 1.

(2)  UL L 193, 20.7.2002, str. 33.

(3)  UL L 191, 23.7.2009, str. 10.


PRILOGA

Priloga I k Uredbi (ES) št. 637/2009 se spremeni:

1.

v razpredelnici 1 „Razredi znotraj roda“ se vrstici za razreda 4.1 in 4.2 nadomestita z naslednjim:

Razredi

Znanstvena imena

„Razred 4.1

Solanum tuberosum

Razred 4.2

Solanum lycopersicum, podlage za cepljenje paradižnika in medvrstni križanci

Razred 4.3

Solanum melongena

Razred 4.4

Solanum, razen razredov 4.1, 4.2, 4.3“

2.

v razpredelnici 2 „Razredi, ki obsegajo več kot en rod“ se vrstici za razreda 201 in 203 nadomestita z naslednjim:

Razredi

Znanstvena imena

„Razred 201

Secale, Triticum, xTriticosecale

Razred 203 (*)

Agrostis, Dactylis, Festuca, xFestulolium, Lolium, Phalaris, Phleum in Poa