1.8.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 205/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 743/2013

af 31. juli 2013

om beskyttelsesforanstaltninger over for import fra Tyrkiet af toskallede bløddyr bestemt til konsum

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (1), særlig artikel 22, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens audittjeneste, Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret, har udført en opfølgningsaudit i Tyrkiet for at evaluere den offentlige kontrol af produktionen af fiskevarer og toskallede bløddyr bestemt til eksport til Unionen. Ved auditten fandt man adskillige mangler ved gennemførelsen af den offentlige kontrol og særligt væsentlige mangler ved analyserne i de besøgte officielle laboratorier. De kompetente tyrkiske myndigheder kan derfor ikke pålideligt garantere, at EU's sundhedsstandarder er opfyldt for alle de toskallede bløddyr, der eksporteres til Unionen.

(2)

Desuden har medlemsstaterne indberettet et stort antal sendinger af toskallede bløddyr med oprindelse i Tyrkiet, der ikke lever op til bestemmelserne og EU's mikrobiologiske standarder.

(3)

For at beskytte menneskers sundhed bør toskallede bløddyr med oprindelse i Tyrkiet underkastes passende kontrol for at forhindre produkter, der er uegnede til konsum, i at blive markedsført. De kompetente myndigheder bør foretage officiel tilbageholdelse af de pågældende sendinger ved grænsekontrolstedet, hvor varen føres ind i Unionen, til de modtager resultaterne af denne kontrol.

(4)

De levende og kølede toskallede bløddyrs meget korte holdbarhed udelukker prøver ved EU's grænser som en mindre restriktiv handelsforanstaltning. Sendinger af disse bløddyr ville være blevet uegnede til konsum, inden laboratorieresultaterne var tilgængelige. Import til Unionen af levende og kølede toskallede bløddyr med oprindelse i Tyrkiet bør derfor suspenderes til de tyrkiske myndigheder er i stand til at give de nødvendige garantier.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Denne forordning gælder for levende, kølede, frosne og forarbejdede toskallede bløddyr bestemt til konsum med oprindelse i Tyrkiet.

Artikel 2

Medlemsstaterne tillader ikke import til Unionen af levende og kølede toskallede bløddyr fra Tyrkiet.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterne foretager ved hjælp af passende stikprøveplaner og påvisningsmetoder test af sendinger af frosne og forarbejdede toskallede bløddyr med oprindelse i Tyrkiet, jf. stk. 2.

Disse test gennemføres på det grænsekontrolsted, hvor den pågældende sending føres ind i Unionen.

2.   Medlemsstaterne foretager de nødvendige test for at påvise:

a)

forureningsniveauet af Escherichia coli i alle forsendelser af frosne toskallede bløddyr

b)

tilstedeværelsen af marine biotoksiner i alle forsendelser af frosne eller forarbejdede toskallede bløddyr.

3.   De sendinger, der er underkastet test som omhandlet i stk. 1 og 2, forbliver under tilsyn af de kompetente myndigheder ved det pågældende grænsekontrolsted, til resultaterne af disse test er modtaget og vurderet.

4.   Hvis de test, der er nævnt i stk. 1 og 2, indikerer, at en sending sandsynligvis er farlig for menneskers sundhed, konfiskerer og destruerer den kompetente myndighed øjeblikkeligt sendingerne.

Artikel 4

Alle påløbne udgifter i forbindelse med anvendelsen af denne forordning afholdes af virksomhedslederen eller dennes repræsentant, der var ansvarlig for sendingen, da den blev fremvist ved grænsekontrolstedet, hvor den blev ført ind i Unionen.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes indtil den 4. August 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. juli 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9