31.7.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 204/23


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 735/2013

z dne 30. julija 2013

o izvajanju Uredbe (EU) št. 101/2011 o omejevalnih ukrepih zoper nekatere osebe, subjekte in organe glede na razmere v Tuniziji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 101/2011 z dne 4. februarja 2011 o omejevalnih ukrepih zoper nekatere osebe, subjekte in organe glede na razmere v Tuniziji (1) ter zlasti člena 12(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 4. februarja 2011 sprejel Uredbo (EU) št. 101/2011.

(2)

Treba bi bilo nadomestiti vnose za tri osebe na seznamu fizičnih in pravnih oseb, subjektov ali organov iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 101/2011 ter na novo utemeljiti njihovo uvrstitev na seznam.

(3)

Zato bi bilo treba ustrezno spremeniti Prilogo I k Uredbi (EU) št. 101/2011 –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (EU) št. 101/2011 se spremeni, kot je navedeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 30. julija 2013

Za Svet

Predsednik

L. LINKEVIČIUS


(1)  UL L 31, 5.2.2011, str. 1.


PRILOGA

Vnosi za osebe s seznama fizičnih in pravnih oseb, subjektov ali organov iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 101/2011, ki so navedeni v nadaljevanju, se nadomestijo z naslednjimi vnosi:

 

Imena

Podatki o identifikaciji

Razlogi

1.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunizijec, rojen 7. januarja 1980 v Sabhi, Libija, sin Yamine SOUIEI, izvršni direktor, poročen z Inès LEJRI, s prebivališčem v Résidence de l’Étoile du Nord – vhod B – 7. nadstropje – stanovanje št. 25 – Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis, imetnik nacionalne osebne izkaznice št. 04524472.

Oseba v postopku sodne preiskave tunizijskih organov zaradi sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja (nekdanjega generalnega direktorja Société Tunisienne de Banque ter nekdanjega generalnega direktorja Banque Nationale Agricole) za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo ter škodovanja upravi.

2.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunizijec, rojen 2. decembra 1981 v Tunisu, sin Naime BOUTIBE, poročen z Nesrino BEN ALI, imetnik nacionalne osebne izkaznice št. 04682068.

Oseba v postopku sodne preiskave tunizijskih organov zaradi nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja (nekdanjega predsednika Ben Alija) za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja (nekdanjega predsednika Ben Alija) za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanja upravi ter sodelovanja pri nezakoniti prisvojitvi tunizijskih javnih sredstev, ki jo je zakrivil javni funkcionar (nekdanji predsednik Ben Ali).

3.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tunizijec, rojen 13. januarja 1959, sin Leile CHAIBI, poročen z Dorsaf BEN ALI, generalni direktor, s prebivališčem na rue du Jardin – Sidi Bousaid – Tunis, imetnik nacionalne osebne izkaznice št. 00400688.

Oseba v postopku sodne preiskave tunizijskih organov zaradi nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja (nekdanjega predsednika Ben Alija) za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugega in sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo ter škodovanja upravi.