27.7.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 202/8


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 723/2013

z dne 26. julija 2013

o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uporabo izvlečkov rožmarina (E 392) v nekaterih mesnih in ribjih proizvodih z nizko vsebnostjo maščob

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (1) in zlasti člena 10(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 določa seznam Unije aditivov za živila, odobrenih za uporabo v živilih, in pogoje njihove uporabe.

(2)

Navedeni seznam se lahko spremeni v skladu s skupnim postopkom iz Uredbe (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila (2).

(3)

V skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 1331/2008 se lahko seznam Unije aditivov za živila na pobudo Komisije ali na podlagi zahtevka posodobi.

(4)

Zahtevek za odobritev uporabe izvlečkov rožmarina (E 392) kot antioksidanta v mesnih pripravkih, toplotno neobdelanem in toplotno obdelanem nizkomaščobnem mesu ter nizkomaščobnih predelanih ribah in ribiških proizvodih, vključno z mehkužci in raki, je bil predložen 3. februarja 2012 in dan na voljo državam članicam.

(5)

Antioksidanti so snovi, ki ščitijo živila pred kvarjenjem, ki ga povzroča oksidacija, kot sta žarkost maščob in sprememba barve. Sedanje najvišje dovoljene vsebnosti uporabe izvlečkov rožmarina (E 392), dovoljene v predelanem mesu ter predelanih ribah in ribiških proizvodih, vključno z mehkužci in raki, so določene glede na vsebnost maščobe v zadevnih kategorijah živil (razen sušenih klobas in dehidriranega mesa). Najvišja dovoljena vsebnost uporabe izvlečkov rožmarina (E 392), določena glede na vsebnost maščobe v zadevnih kategorijah živil, ne zagotavlja zadostne zaščite živil z nizko vsebnostjo maščobe, ker obstaja kritični najmanjši odmerek tega antioksidanta za doseganje želenega učinka. Trenutno bi se izvlečki rožmarina (E 392) lahko uporabili v dejanskih odmerkih v proizvodih z visoko vsebnostjo maščobe. Vendar so tudi proizvodi z nizko vsebnostjo maščobe lahko izpostavljeni veliki oksidaciji zaradi visokega deleža nenasičenih maščobnih kislin. Zato je primerno določiti najvišjo dovoljeno vrednost uporabe izvlečkov rožmarina (E 392) pri 15 mg/kg za izdelke z vsebnostjo maščobe manj ali enako 10 %, pri tem pa ohraniti najvišjo dovoljeno vsebnost 150 mg/kg, izraženo na osnovi maščobe za proizvode z vsebnostjo maščobe več kot 10 %.

(6)

V letu 2008 je Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) ocenila varnost izvlečkov rožmarina (E 392), če se uporablja kot aditiv za živila (3), in ugotovila, da predlagane uporabe in najvišje dovoljena vsebnosti uporabe ne bi pomenile tveganja za varnost. V konzervativni oceni prehranske izpostavljenosti je Agencija predvidela, da se bodo izvlečki rožmarina uporabljali na najvišji dovoljeni vsebnosti uporabe (tj. na 150 mg/kg za predelano meso, perutnino in ribiške proizvode/proizvode morske hrane) v vseh predlaganih živilih v vseh predlaganih kategorijah živil. Ta predpostavka zajema tudi toplotno neobdelano in toplotno obdelano predelano meso ter predelane ribe in ribiške proizvode, vključno z mehkužci in raki z vsebnostjo maščobe največ 10 %.

(7)

V skladu s členom 3(2) Uredbe (ES) št. 1331/2008 Komisija glede posodobitve seznama Unije aditivov za živila iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 zaprosi za mnenje Agencijo, razen če zadevna posodobitev ne vpliva na zdravje ljudi. Ob upoštevanju prej navedenega mnenja Agencije iz leta 2008, v katerem je določena najvišja dovoljena vsebnost uporabe izvlečkov rožmarina (E 392) 15 mg/kg za toplotno neobdelano in toplotno obdelano predelano meso ter predelane ribe in ribiške proizvode, vključno z mehkužci in raki z vsebnostjo maščobe več kot 10 %, posodobitev navedenega seznama ne bo imela učinka na zdravje ljudi, zato Agencije ni treba zaprositi za mnenje.

(8)

Prilogo II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 bi bilo treba glede na navedeno ustrezno spremeniti.

(9)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali, Evropski parlament in Svet pa jim nista nasprotovala –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. julija 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 354, 31.12.2008, str. 16.

(2)  UL L 354, 31.12.2008, str. 1.

(3)  EFSA Journal (2008) 721, str. 1-29.


PRILOGA

Del E Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 se spremeni.

1.

V kategoriji živil 08.2.1 „Toplotno neobdelano predelano meso“ se vnos za aditiv „E 392 – izvlečki rožmarina, razen sušenih klobas“, nadomesti z naslednjim:

 

„E 392

izvlečki rožmarina

15

(46)

samo meso z vsebnostjo maščobe največ 10 %, razen sušenih klobas

 

E 392

izvlečki rožmarina

150

(41) (46)

samo meso z vsebnostjo maščobe več kot 10 %, razen sušenih klobas“

2.

V kategoriji živil 08.2.2 „Toplotno obdelano predelano meso“ se vnos za aditiv „E 392 – izvlečki rožmarina, razen sušenih klobas“, nadomesti z naslednjim:

 

„E 392

izvlečki rožmarina

15

(46)

samo meso z vsebnostjo maščobe največ 10 %, razen sušenih klobas

 

E 392

izvlečki rožmarina

150

(41) (46)

samo meso z vsebnostjo maščobe več kot 10 %, razen sušenih klobas“

3.

V kategoriji živil 09.2 „Predelane ribe in ribiški proizvodi, vključno z mehkužci in raki“ se vnos v zvezi z aditivom E 392 nadomesti z naslednjim:

 

„E 392

izvlečki rožmarina

15

(46)

samo ribe in ribiški proizvodi, vključno z mehkužci in raki z vsebnostjo maščobe največ 10 %

 

E 392

izvlečki rožmarina

150

(41) (46)

samo ribe in ribiški proizvodi, vključno z mehkužci in raki z vsebnostjo maščobe več kot 10 %“