27.7.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 202/6


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 722/2013

z dne 25. julija 2013

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1), zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrstitvijo blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 je določila splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Navedena pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali ji dodaja dodatne pododdelke in se predpiše s posebnimi določbami Unije za uporabo tarifnih in drugih ukrepov pri blagovni menjavi.

(3)

Po navedenih splošnih pravilih se blago iz stolpca (1) razpredelnice iz Priloge uvrsti pod oznako KN, ki je označena v stolpcu (2), iz razlogov iz stolpca (3) navedene razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (2) še tri mesece sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic v zvezi z uvrstitvijo blaga v kombinirano nomenklaturo in niso v skladu s to uredbo.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu (1) razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca (2) navedene razpredelnice.

Člen 2

Na podlagi člena 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je še tri mesece mogoče sklicevati na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic in niso v skladu s to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. julija 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Algirdas ŠEMETA

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(2)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Kolo s premerom približno 20 cm in širino približno 5 cm, ki je sestavljeno iz plastičnega platišča in pnevmatike iz trdne plastike.

Platišče ima v sredini luknjo in kroglični ležaj iz ogljikovega jekla.

Kolo je mogoče namestiti na različne izdelke, kot so vozički za invalidne osebe, hodulje/rolatorji in bolniške postelje.

 (1) Glej sliko.

3926 90 97

Uvrstitev opredeljujejo splošna pravila 1, 3(b) in 6 za razlago kombinirane nomenklature in besedilo oznak KN 3926, 3926 90 in 3926 90 97.

Načrtovane glavne rabe kolesa ni mogoče razbrati iz njegovih objektivnih značilnosti, saj je enako primerno za blago, uvrščeno na primer pod tarifne številke 8713 (vozički za invalidne osebe), 9021 (hodulje/rolatorji) in 9402 (bolniške postelje). Uvrstitev v okviru specifičnega izdelka je zato izključena.

Kolo je sestavljen proizvod, ki vsebuje različne materiale (plastiko in ogljikovo jeklo). Sestavni del, ki določa bistveni značaj kolesa, je platišče iz plastike, ker največ prispeva k njegovi zgradbi.

Izdelek je zato treba uvrstiti pod oznako KN 3926 90 97 kot druge proizvode iz plastičnih mas.

Image


(1)  Slika je zgolj informativna.