25.7.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 200/14


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 710/2013

z dne 24. julija 2013

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1), zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe za uvrstitev blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Ta pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali pa ji dodaja dodatne pododdelke in se predpiše s posebnimi določbami Unije, da bi se lahko uporabljali tarifni in drugi ukrepi v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

Po teh splošnih pravilih se blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge uvrsti pod oznako KN, ki je v stolpcu 2, zaradi utemeljitve v stolpcu 3 iste razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (2) še tri mesece sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic v zvezi z uvrstitvijo blaga v kombinirano nomenklaturo in niso v skladu s to uredbo.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 iste razpredelnice.

Člen 2

V skladu s členom 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je mogoče še tri mesece sklicevati na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic in niso v skladu s to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. julija 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Algirdas ŠEMETA

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(2)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Naprava (t. i. „sprejemnik prometnih informacij“ ali „TMC-sprejemnik“) je sestavljena iz FM-sprejemnika, antene in napajalnika. Opremljena je z USB-priključkom.

Naprava sprejema telemetrične signale s prometnimi informacijami z uporabo kanala za prometne informacije preko FM-radijskega frekvenčnega območja. Naprava se z USB-priključkom poveže s sprejemnikom za globalni sistem določanja položaja (GPS), ki pretvori prejete telemetrične signale in na zaslonu prikaže obvestila o prometu.

Naprava ne sprejema zvočnih radiodifuznih signalov.

8517 69 39

Uvrstitev opredeljujeta splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo oznak KN 8517, 8517 69 in 8517 69 39.

Ker naprava deluje le, če je povezana s sistemom GPS, s čimer razširja nabor funkcij sistema GPS, se obravnava kot dodatek za sistem GPS in se uvrsti glede na lastne značilnosti.

Naprava ne sprejema nobenih zvočnih signalov. Posledično se izključi uvrstitev med sprejemnike za radiodifuzijo pod tarifno številko 8527.

Naprava ni prenosna, saj deluje le, če je priključena na sistem GPS. Prav tako naprava ne more sama opravljati funkcij sprejemanja klicev, opozoril ali obvestil (pozivniki – „paging“), saj sprejema le telemetrične signale. Posledično se izključi uvrstitev med prenosne sprejemnike klicev, opozoril ali obvestil (pozivnike – „paging“) pod tarifno podštevilko 8517 69 31.

Naprava se zato uvrsti pod oznako KN 8517 69 39 med druge aparate za prenos ali sprejem glasu, slike ali drugih podatkov, vključno z aparati za komunikacijo v žičnem ali brezžičnem omrežju (glej tudi pojasnjevalne opombe k oznaki KN pod tarifno podštevilko 8517 69 39, točko 6).