25.7.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 200/8


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 707/2013

z dne 23. julija 2013

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1), zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrstitvijo blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 je določila splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Navedena pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali ji dodaja dodatne pododdelke in se predpiše s posebnimi določbami Unije za uporabo tarifnih in drugih ukrepov pri blagovni menjavi.

(3)

Po navedenih splošnih pravilih se blago iz stolpca (1) razpredelnice iz Priloge uvrsti pod oznako KN, ki je označena v stolpcu (2), iz razlogov iz stolpca (3) navedene razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (2) še tri mesece sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic v zvezi z uvrstitvijo blaga v kombinirano nomenklaturo in niso v skladu s to uredbo.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu (1) razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca (2) navedene razpredelnice.

Člen 2

Na podlagi člena 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je še tri mesece mogoče sklicevati na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic in niso v skladu s to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati na dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. julija 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Algirdas ŠEMETA

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(2)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Varjene cevi iz nelegiranega jekla s krožnim prerezom, dolžine 3 ali 6 m, z debelino stene 2,6 do 3,6 mm in zunanjim premerom 33,7 do 114,2 mm, in z obročastim utorom na obeh koncih.

Namenjene so uporabi v brizgalnih sistemih.

 (1) Glej sliko.

7306 30 77

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo oznak KN 7306, 7306 30 in 7306 30 77.

Blago zaradi svojih objektivnih značilnosti izpolnjuje pogoje tarifne številke 7306. Ta tarifna številka zajema tudi cevi, ki se na primer uporabljajo v strojih iz 84. poglavja (glej tudi pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema k tarifni številki 7306).

Načrtovana raba cevi ni lastna njihovim objektivnim značilnostim, saj cevi nimajo nobene posebne oblike, niso sestavljene v specifične prepoznavne izdelke in jih zato ob predstavitvi ni mogoče opredeliti kot dele mehanske naprave za brizganje, razprševanje ali pršenje tekočin ali prahu s tarifno številko 8424. Utori služijo samo spajanju cevi. Uvrstitev med mehanske naprave pod tarifno številko 8424 je zato izključena.

Cevi se zato uvrstijo pod oznako KN 7306 30 77 kot druge varjene cevi iz nelegiranega jekla.

Image


(1)  Slika je zgolj informativna.