23.7.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 198/35


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 698/2013

z dne 19. julija 2013

o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1) ter zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EGS) št. 2658/87 določa nomenklaturo blaga (v nadaljnjem besedilu: kombinirana nomenklatura), ki je del Priloge I k navedeni uredbi.

(2)

Sodba Sodišča Evropske unije z dne 17. decembra 2009 v združenih zadevah C-410/08 do C-412/08 („Swiss Caps“) je predstavila nov model za uvrstitev „prehranskih dopolnil“.

(3)

Na eni strani je v točki 29 te sodbe navedeno, da „je lahko namen uporabe proizvoda objektivno merilo za njegovo uvrstitev, če je z njim neločljivo povezan“. Na drugi strani pa je v točki 32 navedeno, da je pakiranje v kapsule „odločilni element, ki razkriva njihovo funkcijo prehranskih dodatkov, saj opredeljuje odmerek živil, način njihovega zaužitja in kje naj bi začela učinkovati“.

(4)

Zato se v skladu s sodbo Sodišča proizvodi, ki se uporabljajo kot prehranska dopolnila za ohranitev splošnega zdravja ali dobrega počutja in so pakirani v kapsule, uvrstijo pod tarifno številko 2106 kot „živila, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu“.

(5)

Vendar pa bi lahko prišlo do težav pri tarifni uvrstitvi proizvodov enake sestave, ki imajo isti namen in vsebujejo odmerjeno dozo, vendar so pakirani v tablete, pastile ali pilule.

(6)

Za zagotovitev skladne razlage kombinirane nomenklature bi bilo zato treba pri uvrstitvi živil, ki so pakirana v odmerjenih dozah, kot so kapsule, tablete, pastile in pilule, ter namenjena uporabi kot prehranska dopolnila, upoštevati merila, oblikovana v združenih zadevah C-410/08 do C-412/08 („Swiss Caps“).

(7)

Zato bi bilo treba v poglavje 21 kombinirane nomenklature vstaviti novo dodatno opombo, da se zagotovi enotna razlaga na celotnem ozemlju Unije.

(8)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V poglavje 21 kombinirane nomenklature iz Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 se vstavi dodatna opomba 5:

„5.

Druga živila, ki so pakirana v odmerjenih dozah, kot so kapsule, tablete, pastile in pilule, ter namenjena uporabi kot prehranska dopolnila, se uvrščajo pod tarifno številko 2106, razen če niso navedena ali zajeta na drugem mestu.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. julija 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Algirdas ŠEMETA

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.