23.7.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 198/22


UREDBA SVETA (EU) št. 696/2013

z dne 22. julija 2013

o spremembi Uredbe (ES) št. 329/2007 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju skupnih predlogov visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 329/2007 z dne 27. marca 2007 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji (1) uveljavlja ukrepe iz Skupnega stališča Sveta 2006/795/SZVP z dne 20. novembra 2006 o omejitvenih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji (2), ki je bilo pozneje razveljavljeno in nadomeščeno s Sklepom Sveta 2010/800/SZVP z dne 22. decembra 2010 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji (3).

(2)

Svet je 22. aprila 2013 sprejel Sklep 2013/183/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji in razveljavitvi Sklepa 2010/800/SZVP (4), s katerim je potrdil obstoječe ukrepe in uveljavil Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov RVSZN 2094 (2013).

(3)

Omejevalni ukrepi vključujejo prepoved zagotavljanja tehničnega usposabljanja, nasvetov, storitev ali tehnične pomoči v zvezi s prepovedanimi predmeti, področje uporabe navedene prepovedi pa je treba razširiti, da bo vključevala druge posredniške storitve.

(4)

Prepovedano je opravljanje finančnih storitev za dodatne osebe in subjekte, zlasti tiste, ki delujejo v imenu ali po navodilih oseb ali subjektov s seznama ali subjektov, ki so v njihovi lasti ali pod njihovim nadzorom, zato so v Uredbi (ES) št. 329/2007 potrebna dodatna merila za uvrstitev na seznam.

(5)

Prepovedati je treba vzpostavljanje in vzdrževanje novih korespondenčnih bančnih odnosov z bankami v Demokratični ljudski republiki Koreji (v nadaljnjem besedilu: Severna Koreja) če je podan utemeljen sum, da bi to lahko pripomoglo k jedrskim programom, programom v zvezi z drugim orožjem za množično uničevanje ali programom v zvezi z balističnimi raketami ali drugim prepovedanim dejavnostim Severne Koreje. Poleg tega se finančnim institucijam držav članic prepove odpiranje bančnih računov v Severni Koreji.

(6)

Pregledati je treba ves tovor s poreklom iz Severne Koreje ali tovor, ki je namenjen v Severno Korejo, ali tovor, ki ga posredujejo ali zagotavljajo Severna Koreja ali njeni državljani, posamezniki ali subjekti, ki delujejo v njihovem imenu, če je podan utemeljen sum, da tovor vsebuje prepovedane predmete. V skladu z navedenim bi bilo treba zahtevati, da se predložijo informacije pred prihodom in odhodom. Če plovilo odkloni pregled, se mu odreče vplutje.

(7)

Vsem zrakoplovom je treba prepovedati, da vzletijo z ozemlja Unije, na njem pristanejo ali ga preletijo, če je podan utemeljen sum, da prevažajo prepovedane predmete.

(8)

V Prilogi I k Uredbi (ES) št. 329/2007 so navedeni vsi predmeti, materiali, oprema, blago in tehnologija, vključno s programsko opremo, ki glede na opredelitve iz Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 (5) spadajo med blago ali tehnologijo z dvojno rabo in jih ni dovoljeno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati fizičnim ali pravnim osebam, subjektom in organom v Demokratični ljudski republiki Koreji (v nadaljnjem besedilu: Severna Koreja) ali za uporabo v tej državi v skladu s členom 2 Uredbe (ES) št. 329/2007.

(9)

V Prilogi Ia so navedeni drugi predmeti, materiali, oprema, blago in tehnologija, ki bi Severni Koreji lahko pomagali pri njenih programih, povezanih z jedrskim orožjem, drugim orožjem za množično uničevanje ali balističnimi izstrelki, katerih prodaja, dobava, prenos ali izvoz so prav tako prepovedani. Unija je dolžna sprejeti potrebne ukrepe, da se določijo ustrezni predmeti, ki jih je treba vključiti v navedeno prilogo.

(10)

V seznam predmetov v Prilogi Ia k Uredbi (ES) št. 329/2007 bi bilo treba vključiti predmete iz Priloge I k tej uredbi.

(11)

Ti ukrepi spadajo na področje uporabe Pogodbe o delovanju Evropske unije, zato je zlasti za zagotovitev, da jih bodo gospodarski subjekti v vseh državah članicah enotno uporabljali, za njihovo izvajanje potreben regulativni ukrep na ravni Unije.

(12)

Uredbo (ES) št. 329/2007 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 329/2007 se spremeni:

1.

v členu 1 se doda naslednja točka:

„9.

‚posredniške storitve‘ pomeni:

(i)

pogajanja ali ureditve glede nakupa, prodaje ali dobave blaga in tehnologije ali finančnih in tehničnih storitev, vključno iz ene tretje države v drugo, ali

(ii)

prodajo ali nakup blaga in tehnologije ali finančnih in tehničnih storitev, tudi v tretjih državah, za prenos v drugo tretjo državo;“;

2.

v členu 3(1) se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč in posredniške ali storitve za blago in tehnologijo s Skupnega seznama vojaškega blaga EU ali iz prilog I, Ia in Ib in pri zagotavljanju, proizvodnji, vzdrževanju in uporabi blaga s Skupnega seznama vojaškega blaga EU ali iz prilog I, Ia in Ib kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Severni Koreji ali za uporabo v tej državi;“;

3.

člen 3a se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3a

1.   Da se prepreči promet z blagom in tehnologijo, ki sta na Skupnem seznamu vojaškega blaga EU ali katerih dobava, prodaja, prenos, izvoz ali uvoz so prepovedani s to uredbo, ter poleg obveznosti, da se pristojnim carinskim organom zagotovi informacije pred prihodom in odhodom, kot določajo zadevne določbe o vstopnih in izstopnih skupnih deklaracijah ter carinskih deklaracijah v Uredbi Komisije (EGS) št. 2913/92 (6) in Uredbi Komisije (EGS) št. 2454/93 (7), oseba, ki zagotovi informacije iz odstavka 2 tega člena, izjavi, ali gre za blago s Skupnega seznama vojaškega blaga EU ali iz te uredbe in navede podatke izdanega izvoznega dovoljenja, če je za njegov izvoz potrebno dovoljenje.

2.   Zahtevane dodatne informacije iz tega člena se predložijo pisno ali s carinsko deklaracijo.

3.   Kadar se utemeljeno domneva, da bi plovilo lahko prevažalo predmete, prepovedane s to uredbo, je prepovedano sprejeti ali zagotoviti dostop do pristanišč na ozemlju Unije za:

(a)

plovila, ki so zavrnila pregled po tem, ko ga je odobrila njihova država zastave, ali

(b)

plovila, ki plujejo pod zastavo Severne Koreje in so zavrnila pregled.

4.   Prepovedi iz odstavka 3 ne omejujeta dostopa do pristanišč v nujnih primerih.

5.   Prepovedi iz odstavka 3 ne omejujeta dostopa do pristanišč, če je ta dostop potreben za namen pregleda.

6.   Prepovedi iz odstavka 3 plovilom, ki plujejo pod zastavami držav članic, ne omejujeta dostopa do pristanišča njegove države zastave.

7.   Prepovedano je zavestno in namerno sodelovati v dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje prepovedim iz odstavka 3.

4.

vstavita se naslednja člena:

„Člen 3b

Prepovedano je opravljati storitve oskrbovanja z gorivom ali drugimi zalogami ali katere koli druge storitve za plovila Severne Koreje, če imajo izvajalci storitev informacije, vključno z informacijami pristojnih carinskih organov, ki izhajajo iz informacij pred prihodom in odhodom iz člena 3a(1), na podlagi katerih lahko utemeljeno domnevajo, da so na plovilih predmeti, katerih dobava, prodaja, prenos ali izvoz je prepovedan v skladu s to uredbo, razen če so takšne storitve potrebne iz humanitarnih razlogov.“;

„Člen 3c

1.   Pristojni organi lahko pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, odobrijo transakcije v zvezi z blagom in tehnologijo iz člena 2(1) te uredbe ali pomočjo ali posredniškimi storitvami iz člena 3(1), pod pogojem, da so blago ali tehnologija, pomoč ali posredniške storitve namenjeni za hrano ali v kmetijske, zdravstvene ali druge humanitarne namene, razen če je to prepovedano z odstavkom 8 Resolucije Varnostnega sveta ZN 1718 (2006), odstavki 9, 10 in 23 Resolucije Varnostnega sveta ZN 1874 (2009), odstavkom 9 Resolucije Varnostnega sveta ZN 2087 (2013), odstavkoma 7 in 20 Resolucije Varnostnega sveta ZN 2094 (2013) ali ustreznih ukrepov, sprejetih po naknadnih Resolucija Varnostnega sveta ZN.

2.   Zadevna država članica v štirih tednih obvesti druge države članice in Komisijo o izdaji dovoljenja v skladu s tem členom.“;

5.

člen 5 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Če se v posebnem primeru oceni, da je potrebno odstopanje od člena 2(1)(a) ali člena 3(1)(a) ali (b), lahko zadevni prodajalec, dobavitelj, prenašalec, izvoznik ali izvajalec storitev pri pristojnih organih držav članic, kakor so navedeni na spletnih straneh iz Priloge II predloži ustrezno utemeljeno prošnjo. Država članica, ki prejme prošnjo, pri Varnostnemu svetu ZN vloži prošnjo za posebno odobritev, če šteje, da bi bilo takšno odstopanje upravičeno.“;

(b)

vstavi se naslednji odstavek:

„4.   Pristojni organi držav članic lahko pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, izdajo dovoljenje za transakcijo v zvezi z blagom iz točke 17 Priloge III, pod pogojem, da je blago namenjeno v humanitarne namene ali uradne namene diplomatskih ali konzularnih misij ali mednarodnih organizacij, ki imajo imuniteto v skladu z mednarodnim pravom.“;

6.

v členu 5a se odstavek 1 spremeni:

(a)

točki (a) in (b) se nadomestita z naslednjim:

„(a)

odpreti nov bančni račun pri kreditni ali finančni instituciji s sedežem v Severni Koreji ali pri kateri koli kreditni ali finančni instituciji iz člena 11a(2);

(b)

vzpostaviti nov korespondenčni bančni odnos s kreditno ali finančno institucijo s sedežem v Severni Koreji ali s katero koli kreditno ali finančno institucijo iz člena 11a(2);“;

(b)

dodajo se naslednje točke:

„(c)

odpreti novo predstavništvo ali ustanoviti novo podružnico ali hčerinsko družbo v Severni Koreji;

(d)

ustanoviti novo skupno podjetje s kreditno ali finančno institucijo s sedežem v Severni Koreji ali s katero koli kreditno ali finančno institucijo iz člena 11a(2);

(e)

vzdrževati korespondenčni bančni odnos s kreditno ali finančno institucijo s sedežem v Severni Koreji in katero koli kreditno ali finančno institucijo iz člena 11a(2), če je na podlagi informacij podan utemeljen sum, da bi to lahko prispevalo k programom Severne Koreje, povezanim z jedrskim orožjem, drugim orožjem za množično uničevanje ali balističnimi izstrelki, ali k drugim dejavnostim, prepovedanim s to uredbo ali s Sklepom Sveta 2013/183/SZVP.“;

7.

v členu 6 se odstavki 1 do 4 nadomestijo z naslednjim:

„1.   Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo osebam, subjektom ali organom iz Priloge IV, so v njihovi lasti ali jih te osebe, subjekti ali organi hranijo ali nadzirajo. Priloga IV vključuje osebe, subjekte ali organe, ki jih v skladu z odstavkom 8(d) Resolucije Varnostnega sveta ZN 1718 (2006) in odstavkom 8 Resolucije Varnostnega sveta ZN 2094 (2013) na seznam uvrsti Odbor za sankcije ali Varnostni svet Združenih narodov.

2.   Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo osebam, subjektom ali organom iz Priloge V, so v njihovi lasti ali jih te osebe, subjekti ali organi hranijo ali nadzirajo. Priloga V vključuje osebe, subjekte in organe, ki niso navedeni v Prilogi IV in za katere je Svet v skladu s točko (b) člena 15(1) Sklepa 2013/183/SZVP ugotovil:

(a)

da so, tudi zaradi podpore ali spodbujanja, odgovorni za programe Severne Koreje, povezane z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje, oziroma da so osebe, subjekti ali organi, ki delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, ali osebe, subjekti ali organi v njihovi lasti ali pod njihovim nadzorom, tudi z nezakonitimi sredstvi;

(b)

da opravljajo finančne storitve ali omogočajo prenos kakršnega koli finančnega ali drugega premoženja ali gospodarskih virov, ki bi lahko pomagali Severni Koreji pri programih, povezanih z jedrskim orožjem, drugim orožjem za množično uničevanje ali balističnimi izstrelki, na ozemlje Unije, prek ali z njega, ali opravljajo takšne storitve oziroma omogočajo takšen prenos ob pomoči državljanov držav članic ali subjektov, ustanovljenih v skladu z zakoni držav članic, ali oseb ali finančnih institucij na ozemlju Unije, ali da so osebe, subjekti ali organi, ki delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, ali osebe, subjekti ali organi v njihovi lasti ali pod njihovim nadzorom; ali

(c)

da se ukvarjajo, tudi z zagotavljanjem finančnih storitev, z dobavo vseh vrst orožja in sorodnega materiala ali predmetov, materialov, opreme, blaga in tehnologije, ki bi lahko prispevali k programom Severne Koreje, povezanim z jedrskim orožjem, drugim orožjem za množično uničevanje ali balističnimi izstrelki, v Severno Korejo ali iz nje.

Priloga V se pregleduje v rednih časovnih presledkih, vendar vsaj vsakih 12 mesecev.

2a.   Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo osebam, subjektom ali organom iz Priloge Va, so v njihovi lasti oziroma jih te osebe, subjekti ali organi hranijo ali nadzirajo. Priloga Va vključuje osebe, subjekte ali organe, ki niso vključeni v Prilogi IV ali V, ki delujejo v imenu ali po navodilih oseb, subjektov ali organov s seznama iz Priloge IV ali V, oziroma so osebe, ki pomagajo pri izogibanju sankcijam ali kršijo določbe te uredbe ali Sklepa 2013/183/SZVP.

Priloga Va se pregleduje v rednih časovnih presledkih, vendar vsaj vsakih 12 mesecev.

3.   Če so na voljo, so v prilogah IV, V in Va vključeni podatki o fizičnih osebah s seznama, ki omogočajo zadostno identifikacijo zadevnih oseb.

Takšni podatki lahko vključujejo:

(a)

priimek in imena, vključno z morebitnimi drugimi imeni in nazivi;

(b)

datum in kraj rojstva;

(c)

državljanstvo;

(d)

številko potnega lista in osebne izkaznice;

(e)

davčno številko in številko socialnega zavarovanja;

(f)

spol;

(g)

naslov ali druge podatke o prebivališču;

(h)

funkcijo ali poklic;

(i)

datum uvrstitve na seznam.

V prilogah IV, V in Va so navedeni tudi razlogi za vključitev na seznam, kot na primer poklic.

V priloge IV, V in Va se lahko vključijo tudi navedeni podatki, ki omogočajo identifikacijo družinskih članov oseb s seznama, če so ti podatki v posameznem primeru potrebni zgolj za preverjanje identitete zadevne fizične osebe s seznama.

4.   Sredstva ali gospodarski viri niso neposredno ali posredno na voljo fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom s seznamov v prilogah IV, V in Va.“;

8.

člen 7 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 7

1.   Z odstopanjem od člena 6 lahko pristojni organi držav članic, navedeni na seznamu spletnih strani iz Priloge II, odobrijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali razpolaganje z nekaterimi zamrznjenimi sredstvi ali gospodarskimi viri, pod pogoji, za katere menijo, da so ustrezni, potem, ko so ugotovili, da so zadevna sredstva ali gospodarski viri:

(a)

potrebni za zadovoljevanje osnovnih potreb fizičnih ali pravnih oseb, navedenih v prilogi IV, V ali Va, in nepreskrbljenih družinskih članov teh fizičnih oseb, vključno s plačili za živila, najemnine ali hipoteke, zdravila in zdravstveno oskrbo, davke, zavarovalne premije in pristojbine za storitve javnih služb;

(b)

namenjeni izključno za plačilo zmernih strokovnih honorarjev in povračilo nastalih stroškov, povezanih z zagotavljanjem pravnih storitev, ali

(c)

namenjeni izključno za plačilo pristojbin ali stroškov storitev za redno hrambo ali vzdrževanje zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ter

(d)

če se odobritev nanaša na osebo, subjekt ali organ iz Priloge IV in je zadevna država članica obvestila Odbor za sankcije o tej odločitvi in svoji nameri, da bo izdala odobritev, Odbor za sankcije pa temu ukrepu ni nasprotoval v petih delovnih dneh po obvestilu.

2.   Z odstopanjem od člena 6 lahko pristojni organi držav članic, navedeni na seznamu spletnih strani iz Priloge II, odobrijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali razpolaganje z nekaterimi sredstvi ali gospodarskimi viri, potem ko se prepričajo, da so ta sredstva ali gospodarski viri potrebni za izredne izdatke, in če:

(a)

se odobritev nanaša na osebo, subjekt ali organ iz Priloge IV in je zadevna država članica o tej odločitvi uradno obvestila Odbor za sankcije, Odbor pa je odločitev potrdil, ter

(b)

se odobritev nanaša na osebo, subjekt ali organ iz Priloge V ali Va, zadevna država članica pa je o razlogih, na podlagi katerih meni, da je treba določeno odobritev izdati, obvestila druge države članice in Komisijo vsaj dva tedna pred odobritvijo.

3.   Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih v skladu z odstavkoma 1 in 2.“;

9.

točka (c) člena 8 se nadomesti z naslednjim:

„(c)

zaseg ali sodba ni v korist osebam, subjektom ali organom, navedenim v prilogah IV, V ali Va.“;

10.

v členu 11a se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Kreditne in finančne institucije, za katere se uporablja člen 16, pri poslovanju s kreditnimi in finančnimi institucijami iz odstavka 2 z namenom, da se prepreči, da bi takšno poslovanje prispevalo k programom Severne Koreje, povezanim z jedrskim orožjem, drugim orožjem za množično uničevanje ali balističnimi izstrelki, ter da bi se preprečile druge dejavnosti, prepovedane s to uredbo ali Sklepom 2013/183/SZVP:

(a)

pozorno spremljajo gibanje na računih, zlasti s svojimi programi za skrbno preverjanje strank ter v okviru svojih obveznosti glede preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma;

(b)

zahtevajo, da se v plačilne naloge vnesejo vse informacije, ki se nanašajo na izdajatelja in prejemnika zadevne transakcije, in zavrnejo izvedbo transakcije, če te informacije niso zagotovljene;

(c)

v obdobju pet let hranijo vse evidence transakcij in jih na zahtevo dajo na voljo nacionalnim organom;

(d)

če sumijo ali je podan utemeljen razlog za sum, da so sredstva povezana s financiranjem širjenja orožja, to takoj sporočijo enoti za finančni nadzor ali drugemu pristojnemu organu, ki ga je imenovala zadevna država članica, kakor je naveden na seznamu spletnih strani iz Priloge II, brez poseganja v člen 3(1) ali člen 6. Enota za finančni nadzor ali drug pristojni organ deluje kot nacionalni center za sprejemanje in analizo poročil o sumljivih transakcijah glede morebitnega financiranja širjenja orožja. Enoti za finančni nadzor ali drugemu pristojnemu organu se pravočasno, posredno ali neposredno, priskrbijo finančne in upravne informacije ter informacije o kazenskem pregonu, ki jih potrebuje za pravilno izvedbo svojih nalog, vključno z analizo poročil o sumljivih transakcijah.“;

11.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 11b

1.   Kadar je podan utemeljen sum, da lahko zrakoplov vsebuje predmete, katerih dobava, prodaja, prenos ali izvoz so prepovedani s členi 2, 4 ali 4a, za navedeni zrakoplov velja prepoved:

(a)

letenja prek ozemlja Unije ali

(b)

vzleta z ozemlja Unije ali pristanka na njem.

2.   Odstavek 1 zrakoplovom ne prepoveduje zasilnega pristanka.

3.   Odstavek 1 zrakoplovom, registriranim v državi članici, ne prepoveduje pristanka za namen pregleda prepovedanih predmetov.

4.   Prepovedano je zavestno in namerno sodelovati v dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje prepovedim iz odstavka 1.“;

12.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 11c

1.   Zamrznitev sredstev in gospodarskih virov ali odklonitev dajanja na voljo sredstev ali gospodarskih virov, izvedena v dobri veri, da je takšno dejanje v skladu s to uredbo, fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki jo uveljavlja, ali njegovi predstojniki ali uslužbenci niso odgovorni za škodo, razen če se dokaže, da je bila zamrznitev ali zadržanje sredstev in gospodarskih virov posledica malomarnosti.

2.   Zadevne fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi niso odgovorni za škodo zaradi kršitve ukrepov iz te uredbe, če niso vedeli in niso imeli utemeljenega razloga za sum, da bi lahko s svojim ravnanjem kršili te prepovedi.“;

13.

Priloga Ia k Uredbi (ES) št. 329/2007 se spremeni v skladu z besedilom iz Priloge I k tej uredbi.

Priloga II k tej uredbi se vstavi kot Priloga Va k Uredbi(ES) št. 329/2007.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. julija 2013

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL L 88, 29.3.2007, str. 1.

(2)  UL L 322, 22.11.2006, str. 32.

(3)  UL L 341, 23.12.2010, str. 32.

(4)  UL L 111, 23.4.2013, str. 52.

(5)  UL L 134, 29.5.2009, str. 1.

(6)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

(7)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.“;


PRILOGA I

Priloga Ia k Uredbi (ES) št. 329/2007 se spremeni:

za vnosom I.A1.024 se vstavijo naslednji vnosi:

„I.A1.025

Tantalove zlitine, razen tistih iz točk 1C002 in 1C202.

1C002

 

 

1C202

I.A1.026

Cirkonij in cirkonijeve zlitine, razen tistih iz točk 1C011, 1C111 in 1C234.

1C011

 

 

1C111

 

 

1C234

I.A1.027

Eksplozivne snovi, razen tistih iz točke 1C239 seznama vojaškega blaga, ali snovi ali mešanice z masnim deležem takšnih eksplozivov, večjim od 2 %, katerih kristalna gostota je večja od 1,5 g/cm3, hitrost detonacije pa večja od 5 000 m/s.

1C239“

vnos I.A2.002 se nadomesti z naslednjim:

„I.A2.002

Strojna oprema, razen tiste iz točk 2B001 in 2B201, tako njene posamezne vrste kot njene kombinacije, ki je namenjena odstranjevanju (ali rezanju) kovin, keramike ali ‚kompozitnih materialov‘ in ki se v skladu s tehničnimi specifikacijami proizvajalca lahko opremi z elektronskimi napravami za ‚numerično krmiljenje‘ ter ima natančnost pozicioniranja enako ali manjšo (boljšo) od 30 μm po ISO 230/2 (1988) (1) ali po enakovrednih nacionalnih standardih vzdolž katere koli linearne osi.

2B001

 

 

2B201“

za vnosom I.A6.012 se vstavi naslednji vnos:

„I.A6.013

Laserji, razen tistih iz točk 6A005 in 6A205.

6A005

 

 

6A205“


PRILOGA II

„PRILOGA Va

SEZNAM OSEB, SUBJEKTOV IN ORGANOV IZ ČLENA 6(2a)