19.7.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 196/1


UREDBA SVETA (EU) št. 685/2013

z dne 15. julija 2013

o spremembi Uredbe (ES) št. 866/2004 o režimu na podlagi člena 2 Protokola št. 10 k Aktu o pristopu glede blaga, ki izstopa iz območij, ki so pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper, in v njih ponovno vstopa, potem ko je prečkalo območja, ki niso pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Protokola št. 10 o Cipru (1) k Aktu o pristopu iz leta 2003 in zlasti člena 2 Protokola,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 866/2004 (2) določa posebna pravila o blagu, storitvah in osebah za prehod črte med območji Republike Ciper, ki niso pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper, in območji Republike Ciper, ki so pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper.

(2)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 866/2004 določa seznam odobrenih mejnih prehodov med območji, ki niso pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper in območji, ki so pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper. V zadnji letih je povečanje števila odobrenih mejnih prehodov privedlo do povečanega števila prehodov.

(3)

Da bi olajšali življenje državljanov, ki živijo na odročnih območjih Cipra, je treba urediti pretok blaga, ki izstopa iz območij, ki so pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper, in v ta območja ponovno vstopa prek mejnih prehodov, navedenih v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 866/2004, potem ko je prečkalo območja, ki niso pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper.

(4)

Za zagotovitev, da je blago, ki se prevaža, dejansko blago Unije v smislu točke (18) člena 4 Uredbe (ES) št. 450/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o carinskem zakoniku Skupnosti (Modernizirani carinski zakonik) (3), da je blago, ki ponovno vstopa v območja, ki so pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper, izstopilo iz teh območij, ter da se ohrani visoka raven zaščite zdravja ljudi in živali, če so za kontrolo na mejnih prehodih odgovorni pristojni organi Republike Ciper, je treba določiti način izvajanja te kontrole, vrsto listin, ki jih je treba predložiti, ter dovoljen čas med trenutkom, ko je blago izstopilo iz območij, ki so pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper, in trenutkom, ko je blago v ta območja ponovno vstopilo.

(5)

Treba bi bilo določiti stroga pravila za gibanje blaga iz te uredbe, da se zagotovi visoka raven zaščite zdravja ljudi in živali. Zato bi bilo zlasti treba prepovedati pretok živih živali, za pretok proizvodov živalskega izvora pa določiti jasna pravila, vključno z zahtevo, da bi se moral pretok skozi območja omejiti na čas, ki je potreben za prepotovanje ustrezne razdalje ob upoštevanju določene stopnje prožnosti.

(6)

Uredbo (ES) št. 866/2004 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 866/2004 se spremeni:

1.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 5a

Obravnava blaga, ki izstopa iz območij, ki so pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper, in v ta območja ponovno vstopa, potem ko je prečkalo območja, ki niso pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper

1.   Brez poseganja v člene 4, 4a in 6 lahko blago Unije v smislu točke (18) člena 4 Uredbe (ES) št. 450/2008 izstopa iz območij, ki so pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper, in v njih ponovno vstopa, potem ko je prečkalo območja, ki niso pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper, in sicer ob upoštevanju naslednjih zahtev:

(a)

kdor koli prevaža to blago na mejnem prehodu, prek katerega blago izstopa iz območij, ki so pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper, pristojnim organom Republike Ciper predloži ustrezne listine v dokaz, da gre za blago Unije. Te listine so faktura, prevozna listina ali enakovredna listina. Če teh listin ni mogoče predložiti, ker je blago proizvod osebe, ki ga prevaža, se pristojnim organom Republike Ciper predloži izjava, da gre za blago Unije;

(b)

razen kadar je blago namenjeno za osebno uporabo, morajo spremne listine vsebovati vsaj polno ime in naslov pošiljatelja ali deklaranta, če pošiljatelj in deklarant nista ista oseba, količino in vrsto ter oznake in številke paketov, opis blaga, bruto maso v kilogramih in po potrebi številke zabojnikov;

(c)

kdor koli prevaža to blago, mora določiti mejni prehod, prek katerega bo blago vstopilo v območja, ki so pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper, in obvesti pristojne organe Republike Ciper o tej določitvi na mejnem prehodu, prek katerega blago izstopi iz območij, ki so pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper;

(d)

če pristojni organi Republike Ciper menijo, da je to potrebno, se pošiljke ali prevozno sredstvo zapečatijo na mejnem prehodu, prek katerega blago izstopa iz območij, ki so pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper;

(e)

ko blago ponovno vstopi v območja, ki so pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper, potem ko je prečkalo območja, ki niso pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper, prevoznik navedenega blaga predloži pristojnim organom Republike Ciper na mejnem prehodu, prek katerega blago ponovno vstopa v območja, ki so pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper, iste listine, kot so bile predložene na mejnem prehodu, prek katerega je blago izstopilo iz območij, ki so pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper;

(f)

blago izstopi iz območij, ki so pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper, in v njih ponovno vstopi prek mejnih prehodov, navedenih v Prilogi I, in sicer v razumnem času, ki ga določijo pristojni organi Republike Ciper, ob upoštevanju sprejemljivega skupnega časa prevoza glede na skupno razdaljo prevoza;

(g)

pristojni organi Republike Ciper pregledajo listine ter po potrebi blago in pečate, da preverijo, ali blago, ki ponovno vstopa v območja, ki so pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper, ustreza listinam, predloženim na mejnem prehodu, prek katerega je blago izstopilo iz območij, ki so pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper, in, ali so izpolnjene zahteve iz točke (f);

(h)

če zahteve iz točk (a) do (g) niso izpolnjene, blago ne sme ponovno vstopiti v območja, ki so pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper, razen če je bila opravljena ocena prisotnega tveganja ter izvedeni učinkoviti, sorazmerni in usmerjeni ukrepi na podlagi te ocene. To blago zasežejo carinski organi Republike Ciper.

2.   V skladu s členom 4(9) je prepovedana vrnitev živih živali, za katere so določene veterinarske zahteve Unije.

3.   Pošiljke živalskih proizvodov, za katere so določene veterinarske zahteve Unije, lahko izstopijo iz območij, ki so pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper, in v ta območja ponovno vstopijo, potem ko so prečkale območja, ki niso pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper.

Pristojni organi Republike Ciper zagotovijo, da se ne dovoli ponovnega vstopa pošiljkam živalskih proizvodov v območja, ki so pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper, če skupni čas prevoza znatno presega sprejemljivi skupni čas prevoza, ob upoštevanju skupne razdalje prevoza, razen če je pristojni veterinarski organ izvedel oceno tveganja za zdravje živali in javno zdravje ter sprejel učinkovite, sorazmerne in ciljno usmerjene ukrepe, ki temeljijo na tej oceni.

Republika Ciper redno in po potrebi obvešča Komisijo o vseh primerih neizpolnjevanja določb iz tega odstavka in vseh ukrepih za odpravo neizpolnjevanja.

4.   Blago iz odstavkov 1 do 3 ni predmet nobenih dodatnih carinskih formalnosti.

Pristojni carinski organi Republike Ciper lahko opravijo dejansko analizo tveganja in varnostno carinsko kontrolo v skladu z veljavnimi pravnimi določbami, in sicer na podlagi listin, ki se nanašajo na blago, ki se prevaža;

Mejni prehodi iz Priloge I morajo biti popolnoma opremljeni, imeti ustrezno osebje in biti na splošno pripravljeni za izvajanje določb iz odstavkov 1 do 3.“;

2.

v členu 11 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Komisija spremlja uporabo členov 4 in 5a te uredbe ter vzorce trgovanja med območji, ki so pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper, in območji, ki niso pod dejanskim nadzorom Vlade Republike Ciper, vključno s količino in vrednostjo trgovine in trženih izdelkov. V ta namen Republika Ciper zbira podatke in jih enkrat na mesec sporoča Komisiji.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. julija 2013

Za Svet

Predsednik

V. JUKNA


(1)  UL L 236, 23.9.2003, str. 955.

(2)  UL L 161, 30.4.2004, str. 128.

(3)  UL L 145, 4.6.2008, str. 1.