16.7.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 193/4


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 671/2013

z dne 9. julija 2013

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1) in zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe za uvrstitev blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 je določila splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Navedena pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali ji dodaja dodatne pododdelke in se predpiše s posebnimi določbami Unije za uporabo tarifnih in drugih ukrepov pri blagovni menjavi.

(3)

Po navedenih splošnih pravilih se blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge uvrsti pod oznako KN, ki je označena v stolpcu 2, iz razlogov iz stolpca 3 navedene razpredelnice.

(4)

Po členu 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (2) je smiselno predvideti, da se ob upoštevanju predpisov, ki veljajo v Evropski uniji glede sistemov dvojne kontrole ter predhodnega in naknadnega nadzora nad tekstilnimi izdelki ob uvozu v Evropsko unijo, imetnik zavezujoče tarifne informacije, ki so jo izdali carinski organi držav članic glede uvrščanja blaga v kombinirano nomenklaturo in ki ni v skladu s to uredbo, lahko nanjo sklicuje še 60 dni.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 navedene razpredelnice.

Člen 2

Ob upoštevanju predpisov, ki v Evropski uniji veljajo glede sistemov dvojne kontrole ter predhodnega in naknadnega nadzora nad tekstilnimi izdelki ob uvozu v Evropsko unijo, se je na zavezujočo tarifno informacijo, ki so jo izdali carinski organi držav članic in ni v skladu s to uredbo, mogoče sklicevati v obdobju 60 dni na podlagi člena 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. julija 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Algirdas ŠEMETA

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(2)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Izdelek iz ravne tkanine, velikosti približno 26 cm × 32 cm, sestavljen iz različnih tekstilnih materialov, v obliki ptice.

Osrednji del izdelka je iz ene plasti lasastega materiala z zankasto površino, na katero je na eni strani prišito krilo v obliki kronice iz tkanega tekstilnega materiala. Na drugi strani dolgolasastega materiala z zankasto površino je kot obroba prišit trak iz tkanega tekstilnega materiala. Nanj je prišit še trikoten kos tkanega tekstilnega materiala, ki predstavlja kljun. Oči so natisnjene na zankaste etikete, dva kosa tkanega tekstilnega materiala v obliki nog pa sta prišita na ta dolgolasasti material. Dekorativno narezan tekstilni material predstavlja rep.

Na zgornji rob lasastega materiala so pritrjene raznobarvne oštevilčene etikete, zanke in trakovi iz tkanega tekstilnega materiala.

6307 90 10

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opombi 7(f) in 8(a) k oddelku XI, opomba k podštevilki 2(A) k oddelku XI, opomba 1 k poglavju 63 ter besedilo oznak KN 6307, 6307 90 in 6307 90 10.

Izdelek ni v prvi vrsti namenjen zabavi dojenčkov ali majhnih otrok, saj ga niti po obliki niti po številčenju ali oznakah ti ne prepoznajo kot takega, temveč je namenjen njihovi pomiritvi. Zato izdelka ni mogoče uvrstiti pod „druge igrače“ pod tarifno številko 9503 (glej tudi pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema k tarifni številki 9503 (D), prvi odstavek).

Izdelek se zato uvrsti pod oznako KN 6307 90 10 kot „drugi gotovi tekstilni izdelki – pleteni ali kvačkani“.

(Glej sliki št. 665 A in 665 B) (1)

 

 


Image

Image

665 A

665 B


(1)  Fotografiji sta zgolj informativni.