28.6.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 177/21


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 624/2013

z dne 27. junija 2013

o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 32/2000 glede nove tarifne kvote Unije, določene v GATT, dodeljene Združenim državam Amerike, za živila, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 32/2000 z dne 17. decembra 1999 o odpiranju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti, določenih v GATT, in nekaterih drugih tarifnih kvot Skupnosti ter o vzpostavitvi podrobnih pravil za prilagajanje teh kvot in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1808/95 (1) ter zlasti prve alinee člena 9(1)(b) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je s Sklepom 2013/125/EU (2) odobril Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Republike Bolgarije in Romunije v okviru njunega pristopa k Evropski uniji.

(2)

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike določa nekatere nove letne tarifne kvote za živila.

(3)

Uredba (ES) št. 32/2000 je odprla in ureja upravljanje tarifnih kvot Unije, določenih v GATT, ki se uporabljajo glede na zaporedje datumov prejema carinskih deklaracij.

(4)

Za preverjanje porekla proizvodov je treba upoštevati nadzorne ukrepe, ki so jih uvedli pristojni organi Združenih držav Amerike, in določiti, da se potrdilo o poreklu, ki so ga izdali slednji, zahteva ob uvozu v skladu s členi 55 do 65 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (3).

(5)

Za izvajanje novih letnih tarifnih kvot, ki so določene s Sporazumom v obliki izmenjave pisem, je treba spremeniti Uredbo (ES) št. 32/2000.

(6)

Ker bo Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Republike Bolgarije in Romunije v okviru njunega pristopa k Evropski uniji začel veljati 1. julija 2013, se ta izvedbena uredba Komisije začne uporabljati od istega datuma.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 32/2000 se spremeni, kakor je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2013.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. junija 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 5, 8.1.2000, str. 1.

(2)  UL L 69, 13.3.2013, str. 4.

(3)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.


PRILOGA

V Prilogi I k Uredbi (ES) št. 32/2000 se v tabeli doda naslednja vrstica:

„09.0096

2106 90 98

 

Druga živila, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu, kvota dodeljena Združenim državam Amerike

Od 1. julija do 30. junija

1 550 ton

EA (1)  (2)


(1)  Označba ‚EA‘ pomeni, da se za blago zaračunava ‚kmetijska komponenta‘, ki je določena v skladu z Uredbo (EGS) št. 2658/87.

(2)  Za uporabo tarifne kvote je treba v skladu s členi 55 do 65 Uredbe (EGS) št. 2454/93 predložiti potrdilo o poreklu, ki ga izdajo pristojni organi Združenih držav Amerike.“