25.6.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 172/13


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 600/2013

z dne 24. junija 2013

o spremembi Uredbe (ES) št. 555/2008 glede izvajanja izotopskih analiz vinskih proizvodov na Hrvaškem v prehodnem obdobju

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Hrvaške in zlasti člena 3(4) Pogodbe (1),

ob upoštevanju Akta o pristopu Hrvaške in zlasti člena 41(1) Akta (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zaradi pristopa Hrvaške k Evropski uniji bi bilo treba določiti posebna pravila v zvezi z izotopsko analizo vinskih proizvodov, ki jo je treba izvajati, kot je navedeno v členu 87 Uredbe Komisije (ES) št. 555/2008 (3). Izotopska analiza je analitska metoda, ki se uporablja za nadzor in boj proti goljufiji v vinskem sektorju ter zahteva visoko specializirano znanje in tehnično opremo. Hrvaška za izvajanje te metode ni opremljena. Da se zagotovi enotna uporaba nadzornih postopkov, bi moralo v imenu Hrvaške analizo izvajati Skupno raziskovalno središče (JRC), dokler Hrvaška ne pridobi potrebnega znanja in opreme za izvajanje te naloge.

(2)

Uredbo (ES) št. 555/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(3)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 89 Uredbe (ES) št. 555/2008 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 89

Hrvaška bo vzorce vina pošiljala v analizo JRC do 30. junija 2015, dokler ne vzpostavi ustrezne opreme za izvajanje analize.

Hrvaška lahko določi pristojni organ, ki bo pooblaščen za dostopanje do informacij o vzorcih na njenem ozemlju.“

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati ob upoštevanju in z dnem začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu Hrvaške.

Veljati preneha 30. junija 2015.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. junija 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 112, 24.4.2012, str. 10.

(2)  UL L 112, 24.4.2012, str. 21.

(3)  UL L 170, 30.6.2008, str. 1.