22.6.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 170/21


UREDBA SVETA (EU) št. 591/2013

z dne 29. maja 2013

o razdelitvi ribolovnih možnosti v skladu s Protokolom o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Slonokoščeno obalo (2013–2018)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 17. marca 2008 sprejel Uredbo (ES) št. 242/2008 o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo na eni strani in Republiko Slonokoščeno obalo na drugi strani (1) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o partnerstvu).

(2)

Dne 9. januarja 2013 je bil parafiran nov protokol k Sporazumu o partnerstvu (v nadaljnjem besedilu: novi protokol). Novi protokol določa ribolovne možnosti za plovila Unije v vodah, v katerih Republika Slonokoščena obala izvaja svojo pristojnost ali jurisdikcijo na področju ribištva.

(3)

Svet je 29. maja 2013 sprejel Sklep 2013/303/EU (2) o podpisu in začasni uporabi novega protokola.

(4)

Treba je opredeliti način razdelitve ribolovnih možnosti med države članice za obdobje uporabe novega protokola.

(5)

Če je v skladu s členom 10(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1006/2008 z dne 29. septembra 2008 o dovoljenjih za ribolovne dejavnosti ribiških plovil Skupnosti zunaj voda Skupnosti in dostopu plovil tretjih držav do voda Skupnosti (3) očitno, da število dovoljenj za ribolov ali količina ribolovnih možnosti, ki so bile Uniji dodeljene v skladu s sporazumom, niso v celoti uporabljene, Komisija o tem obvesti zadevne države članice. Če v roku, ki ga določi Svet, ni odgovora, to pomeni potrditev, da plovila zadevne države članice v danem obdobju ne bodo v celoti izkoristila svojih ribolovnih možnosti. Zato bi bilo treba določiti ta rok.

(6)

Da bi plovilom Unije zagotovili nadaljevanje ribolovnih dejavnosti, novi protokol določa njegovo začasno uporabo od 1. julija 2013. Zato bi bilo treba to uredbo uporabljati od istega datuma naprej –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Ribolovne možnosti, določene s Protokolom o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Republiko Slonokoščeno obalo (2013–2018) (v nadaljnjem besedilu: novi protokol), se med države članice razdelijo na naslednji način:

Vrsta plovila

Država članica

Ribolovne možnosti

Zamrzovalna plovila za ribolov tuna s potegalko

Španija

16

 

Francija

12

Plovila s površinskim parangalom

Španija

7

 

Portugalska

3

2.   Uredba (ES) št. 1006/2008 se uporablja brez poseganja v Sporazum o partnerstvu.

3.   Če se z zahtevki za dovoljenja za ribolov držav članic iz odstavka 1 ne izčrpajo vse ribolovne možnosti, ki jih določa novi protokol, Komisija v skladu s členom 10 Uredbe (ES) št. 1006/2008 upošteva zahtevke za dovoljenja za ribolov katere koli druge države članice.

4.   Rok, v katerem morajo države članice v skladu s členom 10(1) Uredbe (ES) št. 1006/2008 potrditi, da ne izkoriščajo v celoti ribolovnih možnosti, dodeljenih s Sporazumom, je deset delovnih dni od dneva, ko jim Komisija sporoči, da ribolovne možnosti niso v celoti izkoriščene.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2013.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. maja 2013

Za Svet

Predsednik

R. BRUTON


(1)  UL L 75, 18.3.2008, str. 51.

(2)  Glej stran 1 tega Uradnega lista.

(3)  UL L 286, 29.10.2008, str. 33.