18.6.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 164/3


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 551/2013

z dne 11. junija 2013

o začasni prepovedi ribolova na rdečega okuna v območju NAFO 3M s plovili, ki plujejo pod zastavo Evropske unije

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 36(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EU) št. 40/2013 z dne 21. januarja 2013 o določitvi ribolovnih možnosti, ki so na voljo v vodah EU in ki so plovilom EU na voljo v nekaterih vodah, ki niso del EU, za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, za katere veljajo mednarodna pogajanja ali sporazumi, za leto 2013 (2), določa kvote za leto 2013.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo Evropske unije ali so v njej registrirana, izčrpala dodeljena vmesna kvota za obdobje pred 1. julijem 2013.

(3)

Zato je treba ribolovne dejavnosti za navedeni stalež do 30. junija 2013 prepovedati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za obdobje pred 1. julijem 2013 dodeljena državam članicam iz Priloge, velja od datuma iz navedene priloge za izčrpano.

Člen 2

Prepovedi

Ribolovne dejavnosti za stalež iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, so prepovedane od datuma iz navedene priloge do vključno 30. junija 2013. V navedenem obdobju je zlasti prepovedano obdržati na krovu, premeščati, pretovarjati ali iztovarjati navedeni stalež, ki ga ulovijo navedena plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. junija 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Lowri EVANS

Generalna direktorica za pomorske zadeve in ribištvo


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  UL L 23, 25.1.2013, str. 54.


PRILOGA

Št.

03/TQ40

Država članica

Evropska unija (vse države članice)

Stalež

RED/N3M

Vrsta

Rdeči okun (Sebastes spp.)

Območje

NAFO 3M

Zaključni datum

3.5.2013 do 30.6.2013