4.6.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 150/13


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 509/2013

z dne 3. junija 2013

o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe več aditivov v nekaterih alkoholnih pijačah

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (1) in zlasti člena 10(3) in člena 30(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 določa seznam Unije aditivov za živila, odobrenih za uporabo v živilih, in pogoje njihove uporabe.

(2)

Navedeni seznam se lahko na pobudo Komisije ali na podlagi zahtevka posodobi v skladu s skupnim postopkom iz člena 3(1) Uredbe (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila (2).

(3)

Poljski nacionalni svet za vinogradništvo in pridelavo medice je 10. februarja 2011 predložil zahtevek za spremembo seznama Unije aditivov za živila, da bi se omogočila uporaba več aditivov v nekaterih alkoholnih pijačah, kot je opisano v poljskem odloku z dne 12. maja 2011 o proizvodnji in stekleničenju vinskih proizvodov, trgovanju z njimi in ureditvi trga (3) (v nadaljnjem besedilu: poljski odlok o vinskih proizvodih).

(4)

Alkoholne pijače, zajete v poljskem odloku o vinskih proizvodih, niso zajete v Uredbi Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (4), ker ne spadajo v eno od kategorij proizvodov vinske trte, navedenih v Prilogi XIb k navedeni uredbi. Aromatizirani proizvodi, zajeti v poljskem odloku o vinskih proizvodih, zato prav tako niso zajeti v Uredbi Sveta (EGS) št. 1601/91 z dne 10. junija 1991 o določitvi splošnih pravil za opredelitev, opis in predstavitev aromatiziranih vin, aromatiziranih pijač na osnovi vina in aromatiziranih mešanih pijač iz vinskih proizvodov (5).

(5)

Uporaba aditivov v proizvodih, ki jih zajema Uredba (ES) št. 1234/2007, je dovoljena z Uredbo Komisije (ES) št. 606/2009 z dne 10. julija 2009 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 glede kategorij proizvodov vinske trte, enoloških postopkov in z njimi povezanih omejitev (6) ter njihovimi izvedbenimi ukrepi. Navedeni akti se ne uporabljajo za alkoholne pijače, zajete v poljskem odloku o vinskih proizvodih.

(6)

Vendar člen 113d(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da lahko države članice dovolijo uporabo izraza „vino“ za proizvode, ki niso navedeni v Prilogi XIb k navedeni uredbi, če je v sestavljenem imenu navedeno tudi ime sadja in se sestavljeno ime uporablja za trženje proizvodov, pridobljenih z vretjem sadja, ki ni grozdje, ali če je del sestavljenega imena. V skladu s členom 113d(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 je Poljska dovolila uporabo izraza „vino“ za alkoholne pijače, navedene v poljskem odloku o vinskih proizvodih. Zato bi morala biti uporaba aditivov v navedenih proizvodih navedena v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 1333/2008, brez poseganja v pravila, ki se uporabljajo v drugih državah članicah glede poimenovanja teh proizvodov.

(7)

Alkoholne pijače, navedene v poljskem odloku o vinskih proizvodih, sodijo v kategorije živil, navedene v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 1333/2008, kakor sledi:

wino owocowe markowe (sadno vino blagovne znamke), wino owocowe wzmocnione (alkoholizirano sadno vino), wino owocowe aromatyzowane (aromatizirano sadno vino), wino z soku winogronowego (vino iz grozdnega soka) in aromatyzowane wino z soku winogronowego (aromatizirano vino iz grozdnega soka) bi bilo treba navesti v kategoriji 14.2.4: „Sadno vino in mešanice alkoholnih z brezalkoholnimi pijačami“ v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 1333/2008,

nalewka na winie owocowym (tinktura sadnega vina), aromatyzowana nalewka na winie owocowym (aromatizirana tinktura sadnega vina), nalewka na winie z soku winogronowego (tinktura vina iz grozdnega soka), aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego (aromatizirana tinktura vina iz grozdnega soka), napój winny owocowy lub miodowy (pijače na osnovi sadnega vina ali medice), aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy (aromatizirane pijače na osnovi sadnega vina ali medice), wino owocowe niskoalkoholowe (sadno vino z nizko vsebnostjo alkohola) in aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe (aromatizirano sadno vino z nizko vsebnostjo alkohola) bi bilo treba navesti v kategoriji 14.2.8 v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 1333/2008: „Druge alkoholne pijače, vključno z mešanicami alkoholnih z brezalkoholnimi pijačami ter žganje z manj kot 15 % alkohola“.

(8)

Odobritev uporabe aditivov v proizvodih, zajetih v poljskem odloku o vinskih proizvodih, ne pomeni dodatne izpostavljenosti potrošnika navedenim snovem in zato ne vzbuja pomislekov glede varnosti.

(9)

V skladu s členom 3(2) Uredbe (ES) št. 1331/2008 se mora Komisija za posodobitev seznama Unije aditivov za živila iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 posvetovati z Evropsko agencijo za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija), razen če zadevna posodobitev ne učinkuje na zdravje ljudi. Odobritev uporabe več aditivov v nekaterih alkoholnih pijačah, zajetih v poljskem odloku o vinskih proizvodih, pomeni posodobitev navedenega seznama, ki ne bo imela učinka na zdravje ljudi, zato Agencije ni treba zaprositi za mnenje.

(10)

Uredbo (ES) št. 1333/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(11)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali, Evropski parlament in Svet pa jim nista nasprotovala –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. junija 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 354, 31.12.2008, str. 16.

(2)  UL L 354, 31.12.2008, str. 1.

(3)  Dziennik Urzędowy (Uradni list) 2011, št. 120, str. 690.

(4)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(5)  UL L 149, 14.6.1991, str. 1.

(6)  UL L 193, 24.7.2009, str. 1.


PRILOGA

V Prilogi II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 se del E spremeni:

1.

V kategoriji živil 14.2.4 „Sadno vino in mešanice alkoholnih z brezalkoholnimi pijačami“ se vpisi, ki se nanašajo na skupino II in skupino III ter aditive E 160d, E 242 in E 353, nadomestijo z naslednjim:

 

„skupina II

barvila pri quantum satis

quantum satis

 

razen wino owocowe markowe

 

skupina III

barvila s kombiniranimi mejnimi vsebnostmi

200

 

razen wino owocowe markowe

 

E 160d

likopen

10

 

razen wino owocowe markowe

 

E 242

dimetildikarbonat

250

(24)

samo sadno vino, vino z manjšo vsebnostjo alkohola ter wino owocowe markowe, wino owocowe wzmocnione, wino owocowe aromatyzowane, wino z soku winogronowego in aromatyzowane wino z soku winogronowego

 

E 353

metavinska kislina

100

 

samo mešanice alkoholnih z brezalkoholnimi pijačami ter wino z soku winogronowego in aromatyzowane wino z soku winogronowego

2.

V kategoriji živil 14.2.4 „Sadno vino in mešanice alkoholnih z brezalkoholnimi pijačami“ se doda naslednji vnos za E 1105:

 

„E 1105

lizocim

quantum satis

 

samo wino z soku winogronowego in aromatyzowane wino z soku winogronowego

3.

Kategorija živil 14.2.8 „Druge alkoholne pijače, vključno z mešanicami alkoholnih z brezalkoholnimi pijačami ter žganji z manj kot 15 % alkohola“ se spremeni:

(a)

vnosi za skupino III, E 123 in E 200–203 se nadomestijo z naslednjim:

 

„skupina III

barvila s kombiniranimi mejnimi vsebnostmi

200

 

samo alkoholne pijače z manj kot 15 % alkohola ter nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego, aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, napój winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe in aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe

 

E 123

amarant

30

 

samo alkoholne pijače z manj kot 15 % alkohola ter nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego, aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, napój winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe in aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe

 

E 200–203

sorbinska kislina – sorbati

200

(1) (2)

samo alkoholne pijače z manj kot 15 % alkohola ter nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego, aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, napój winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe in aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe

(b)

za vnosom za E 210–213 benzojska kislina – benzoati se vstavi naslednji vnos za E 220–228:

 

„E 220–228

žveplov dioksid – sulfiti

200

(3)

samo nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego, aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, napój winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe in aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe

(c)

za vnosom za E 338–452 fosforjeva (V) kislina – fosfati – di-, tri- in polifosfati se vstavi naslednji vnos za E 353:

 

„E 353

metavinska kislina

100

 

samo nalewka na winie z soku winogronowego in aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego

(d)

doda se vnos za E 1105:

 

„E 1105

lizocim

quantum satis

 

samo nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego, aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, napój winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe in aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe