1.6.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 149/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 487/2013

z dne 8. maja 2013

o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (1) in zlasti člena 53 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1272/2008 usklajuje določbe in merila za razvrščanje ter označevanje snovi, zmesi in nekaterih posebnih izdelkov v Uniji.

(2)

Navedena uredba upošteva globalno usklajeni sistem za razvrščanje in označevanje kemikalij (v nadaljnjem besedilu: GHS) Združenih narodov (ZN).

(3)

Merila za razvrščanje in pravila za označevanje GHS se redno pregledujejo na ravni ZN. Četrta revidirana izdaja GHS je nastala na podlagi sprememb, ki jih je decembra 2010 sprejel Odbor strokovnjakov Združenih narodov za prevoz nevarnega blaga ter za globalno usklajeni sistem za razvrščanje in označevanje kemikalij (UNCETDG/GHS). Vsebuje spremembe, ki se med drugim nanašajo na nove kategorije nevarnosti za kemično nestabilne pline in nevnetljive aerosole ter nadaljnjo racionalizacijo previdnostnih stavkov. Zato je treba tehnične določbe in merila v prilogah k Uredbi (ES) št. 1272/2008 prilagoditi četrti revidirani izdaji GHS.

(4)

GHS omogoča organom, da sprejmejo odstopanja od označevanja za snovi ali zmesi, ki so razvrščene kot jedke za kovine, vendar ne jedke za kožo in/ali oči. Prav tako dopušča možnost izpustitve nekaterih elementov etikete iz embalaže, kadar je količina snovi ali zmesi pod določeno vrednostjo. Vključiti bi bilo treba določbe za izvajanje navedenih ukrepov na ravni Unije.

(5)

Spremeniti bi bilo treba tudi terminologijo različnih določb v prilogah in nekaterih tehničnih merilih, da se izvajalcem in organom, odgovornim za izvrševanje, olajša izvajanje, izboljša skladnost pravnih besedil in poveča jasnost.

(6)

Da bi se lahko dobavitelji snovi prilagodili novim določbam glede razvrščanja, označevanja in pakiranja, ki jih uvaja ta uredba, bi bilo treba predvideti prehodno obdobje in odložiti začetek uporabe te uredbe. To naj bi omogočilo, da se določbe iz te uredbe uporabljajo prostovoljno pred zaključkom prehodnega obdobja.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega na podlagi člena 133 Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (2)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1272/2008 se spremeni:

1.

v členu 14(2) se črta točka (c);

2.

v členu 23 se doda točka (f):

„(f)

snovi ali zmesi, ki so razvrščene kot jedke za kovine, vendar ne jedke za kožo in/ali oči.“;

3.

Priloga I se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi;

4.

Priloga II se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi;

5.

Priloga III se spremeni v skladu s Prilogo III k tej uredbi;

6.

Priloga IV se spremeni v skladu s Prilogo IV k tej uredbi;

7.

Priloga V se spremeni v skladu s Prilogo V k tej uredbi;

8.

Priloga VI se spremeni v skladu s Prilogo VI k tej uredbi;

9.

Priloga VII se spremeni v skladu s Prilogo VII k tej uredbi.

Člen 2

1.   Z odstopanjem od drugega odstavka člena 3 se lahko snovi in zmesi pred 1. decembrom 2014 oziroma 1. junijem 2015 razvrščajo, označujejo in pakirajo v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, kakor je spremenjena s to uredbo.

2.   Z odstopanjem od drugega odstavka člena 3 snovi, ki so bile razvrščene, označene in pakirane v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 ter dane v promet pred 1. decembrom 2014, do 1. decembra 2016 ni treba ponovno označiti in pakirati v skladu s to uredbo.

3.   Z odstopanjem od drugega odstavka člena 3 zmesi, ki so bile razvrščene, označene in pakirane v skladu z Direktivo 1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3) ali Uredbo (ES) št. 1272/2008 ter dane v promet pred 1. junijem 2015, do 1. junija 2017 ni treba ponovno označiti in pakirati v skladu s to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba se za snovi uporablja od 1. decembra 2014, za zmesi pa od 1. junija 2015.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. maja 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 353, 31.12.2008, str. 1.

(2)  UL L 396, 30.12.2006, str. 1.

(3)  UL L 200, 30.7.1999, str. 1.


PRILOGA I

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1272/2008 se spremeni:

A.

Del 1 se spremeni:

1.

vstavi se oddelek 1.3.6:

„1.3.6.    Snovi ali zmesi, ki so razvrščene kot jedke za kovine, vendar ne jedke za kožo in/ali oči

Snovi ali zmesi, razvrščene kot jedke za kovine, vendar ne jedke za kožo in/ali oči, ki so v končni obliki, kot so zapakirane za potrošniško uporabo, na etiketi ne zahtevajo piktograma za nevarnost GHS05.“;

2.

vstavita se oddelka 1.5.2.4 in 1.5.2.5:

„1.5.2.4.   Označevanje notranje embalaže, kjer vsebina ne presega 10 ml

1.5.2.4.1.

Elementi etikete, ki se zahtevajo v skladu s členom 17, se lahko izpustijo iz notranje embalaže, kadar:

(a)

vsebina notranje embalaže ne presega 10 ml;

(b)

je snov ali zmes dana v promet za dobavo distributerju ali nadaljnjemu uporabniku za znanstvene raziskave in razvoj ali analizo za nadzor kakovosti;

(c)

je notranja embalaža vsebovana v zunanji embalaži, ki ustreza zahtevam iz člena 17.

1.5.2.4.2.

Ne glede na oddelka 1.5.1.2 in 1.5.2.4.1 etiketa na notranji embalaži vsebuje identifikator izdelka in, kjer je ustrezno, piktograme za nevarnost ‚GHS01‘, ‚GHS05‘, ‚GHS06‘ in/ali ‚GHS08‘. Če sta dodeljena več kot dva piktograma, imata ‚GHS06‘ in ‚GHS08‘ prednost pred ‚GHS01‘ in ‚GHS05‘.

1.5.2.5.   Oddelek 1.5.2.4 ne velja za snovi ali zmesi, ki spadajo v področje uporabe Uredbe (ES) št. 1107/2009 ali Uredbe (EU) št. 528/2012.“

B.

Del 2 se spremeni:

1.

drugi stavek v oddelku 2.1.2.1 se nadomesti z naslednjim:

„Preskusne metode so opisane v delu I UN RTDG: Priročnik preskusov in meril.“;

2.

v točki (f) oddelka 2.1.2.2 se beseda „detonirajoče“ črta;

3.

v oddelku 2.1.2.3 in stolpcu z naslovom „Kriteriji“ v tabeli 2.1.1 se besede „Priporočil Združenih narodov o prevozu nevarnega blaga“ nadomestijo z „UN RTDG“;

4.

v oddelku 2.1.3, stolpcu z naslovom „Nestabilni eksploziv“ v tabeli 2.1.2, se previdnostni stavek „P281“ nadomesti s „P280“;

5.

v prvem odstavku in opombi diagrama 2.1.1 oddelka 2.1.4.1 se besede „Priporočil Združenih narodov o prevozu nevarnega blaga“ nadomestijo z „UN RTDG“;

6.

v prvem odstavku oddelka 2.1.4.2 se besede „Priporočil Združenih narodov o prevozu nevarnega blaga“ nadomestijo z „UN RTDG“;

7.

v točki (a) oddelka 2.1.4.3 se besede „Priporočil Združenih narodov o prevozu nevarnega blaga“ nadomestijo z „UN RTDG“;

8.

oddelki 2.2 do 2.3.4.1 se nadomestijo z naslednjim:

„2.2.   Vnetljivi plini (vključno s kemično nestabilnimi plini)

2.2.1.    Opredelitev pojmov

2.2.1.1.

Vnetljivi plin je plin ali plinska zmes, ki ima območje vnetljivosti z zrakom pri 20 °C in standardnem tlaku 101,3 kPa.

2.2.1.2.

Kemično nestabilni plin je vnetljiv plin, ki lahko reagira eksplozivno tudi v odsotnosti zraka ali kisika.

2.2.2.    Merila za razvrstitev

2.2.2.1.

Vnetljivi plin se razvrsti v ta razred v skladu s tabelo 2.2.1:

Tabela 2.2.1

Merila za vnetljive pline

Kategorija

Merila

1

Plini, ki so pri 20 °C in standardnem tlaku 101,3 kPa:

(a)

vnetljivi v zmesi z zrakom pri volumskem deležu 13 % ali manj ali

(b)

je njihovo območje vnetljivosti z zrakom vsaj 12 odstotnih točk, in sicer ne glede na spodnjo mejo vnetljivosti.

2

Plini, razen plinov kategorije 1, ki imajo območje vnetljivosti v zmesi z zrakom pri 20 °C in standardnem tlaku 101,3 kPa.

Opomba:

Aerosoli se ne razvrstijo kot vnetljivi plini; glej oddelek 2.3.

2.2.2.2.

Vnetljivi plin, ki je tudi kemično nestabilen, se dodatno razvrsti v eno od dveh kategorij kemično nestabilnih plinov z uporabo metod, opisanih v delu III UN RTDG: Priročnik preskusov in meril, v skladu z naslednjo tabelo:

Tabela 2.2.2

Merila za kemično nestabilne pline

Kategorija

Merila

A

Vnetljivi plini, ki so kemično nestabilni pri 20 °C in standardnem tlaku 101,3 kPa.

B

Vnetljivi plini, ki so kemično nestabilni pri temperaturi, višji od 20 °C, in/ali tlaku, večjem od 101,3 kPa.

2.2.3.    Obvestilo o nevarnosti

Za snovi in zmesi, ki izpolnjujejo merila za razvrstitev v ta razred nevarnosti, se uporabljajo elementi etikete v skladu s tabelo 2.2.3.

Tabela 2.2.3

Elementi etikete za vnetljive pline (vključno s kemično nestabilnimi plini)

Razvrstitev

Vnetljiv plin

Kemično nestabilen plin

Kategorija 1

Kategorija 2

Kategorija A

Kategorija B

Piktogram GHS

Image

Ni piktograma

Ni dodatnih piktogramov

Ni dodatnih piktogramov

Opozorilna beseda

Nevarnost

Opozorilo

Ni dodatnih opozorilnih besed

Ni dodatnih opozorilnih besed

Stavek o nevarnosti

H220: Zelo lahko vnetljiv plin

H221: Vnetljiv plin

H230: Lahko reagira eksplozivno tudi v odsotnosti zraka

H231: Lahko reagira eksplozivno tudi v odsotnosti zraka pri povišanem tlaku in/ali temperaturi

Previdnostni stavek – preprečevanje

P210

P210

P202

P202

Previdnostni stavek – odziv

P377

P381

P377

P381

 

 

Previdnostni stavek – shranjevanje

P403

P403

 

 

Previdnostni stavek – odstranjevanje

 

 

 

 

Postopek razvrstitve je določen z naslednjim načinom odločanja (glej diagrame 2.2.1 do 2.2.2).

Diagram 2.2.1

Vnetljivi plini

Image

Diagram 2.2.2

Kemično nestabilni plini

Image

2.2.4    Dodatni preudarki pri razvrstitvi

2.2.4.1.

Vnetljivost se določi s preskusi ali z izračunom v skladu z metodami ISO (glej ISO 10156, kakor je bil spremenjen, Plini in plinske mešanice – Določanje potenciala požara in oksidativnosti za izbiro izhodnih ventilov jeklenk) za mešanice, kadar je dovolj podatkov. Če ni dovolj podatkov za uporabo teh metod, se lahko uporabi preskusna metoda EN 1839, kakor je bila spremenjena (Določanje meje eksplozivnosti plinov in hlapov).

2.2.4.2.

Kemijska nestabilnost se določi v skladu z metodo, opisano v delu III UN RTDG: Priročnik preskusov in meril. Če izračuni v skladu z ISO 10156, kakor je bil spremenjen, kažejo, da plinska mešanica ni vnetljiva, ni treba opraviti preskusov za določanje kemijske nestabilnosti za razvrstitev.

2.3.   Aerosoli

2.3.1.    Opredelitev pojmov

Aerosol, to je aerosolni razpršilnik, pomeni kovinsko, stekleno ali plastično posodo za enkratno uporabo, ki vsebuje pod tlakom stisnjen, utekočinjen ali raztopljen plin, s tekočino, pasto ali prahom ali brez njega in je opremljena s sprožilcem, ki omogoča izbrizganje vsebine v obliki trdnih ali tekočih delcev v suspenziji v plinu, kot pene, paste ali prahu ali v tekočem ali plinskem stanju.

2.3.2.    Merila za razvrstitev

2.3.2.1.

Aerosoli se razvrstijo kot vnetljivi v skladu z oddelkom 2.3.2.2, če vsebujejo katero koli sestavino, ki je razvrščena kot vnetljiva v skladu z merili iz tega dela:

tekočine s plameniščem ≤ 93 °C, kar vključuje vnetljive tekočine v skladu z oddelkom 2.6,

vnetljive pline (glej oddelek 2.2),

vnetljive trdne snovi (glej oddelek 2.7).

Opomba 1:

Vnetljive sestavine ne zajemajo pirofornih, samosegrevajočih se snovi ali vodnoreaktivnih snovi in zmesi, ker se takšne sestavine nikoli ne uporabljajo kot sestavine aerosolov.

Opomba 2:

Aerosoli ne spadajo dodatno v okvir oddelkov 2.2 (vnetljivi plini), 2.5 (plini pod tlakom), 2.6 (vnetljive tekočine) in 2.7 (vnetljive trdne snovi). Vendar pa lahko aerosoli glede na svojo vsebino spadajo v okvir drugih razredov nevarnosti, vključno s svojimi elementi etikete.

2.3.2.2.

Aerosol se razvrsti v eno od treh kategorij tega razreda na podlagi sestavnih delov, kemijske toplote zgorevanja in po potrebi rezultatov preskusa vnetljivosti pene (za penaste aerosole), preskusa oddaljenosti vžiga ter preskusa v zaprtem prostoru (za aerosole v razpršilniku) v skladu z diagrami 2.3.1(a) do 2.3.1(c) te priloge ter pododdelki 31.4, 31.5 in 31.6 dela III UN RTDG: Priročnik preskusov in meril. Aerosoli, ki ne izpolnjujejo meril za vključitev v kategorijo 1 ali kategorijo 2, se razvrstijo v kategorijo 3.

Opomba:

Aerosoli, ki vsebujejo več kot 1 % vnetljivih sestavin ali pri katerih je kemijska toplota zgorevanja vsaj 20 kJ/g in ki v tem oddelku niso predmet postopkov razvrščanja glede na vnetljivost, se razvrstijo kot aerosoli, kategorija 1.

Diagram 2.3.1(a)

Aerosoli

Image

Diagram 2.3.1(b)

Aerosoli v razpršilniku

Image

Diagram 2.3.1(c)

Penasti aerosoli

Image

2.3.3.    Obvestilo o nevarnosti

Elementi etikete se uporabljajo za snovi ali zmesi, ki izpolnjujejo merila za razvrstitev v ta razred nevarnosti, v skladu s tabelo 2.3.1.

Tabela 2.3.1

Elementi etikete za vnetljive in nevnetljive aerosole

Razvrstitev

Kategorija 1

Kategorija 2

Kategorija 3

Piktogrami GHS

Image

Image

Ni piktograma

Opozorilna beseda

Nevarnost

Opozorilo

Opozorilo

Stavek o nevarnosti

H222: Zelo lahko vnetljiv aerosol

H229: Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju

H223: Vnetljiv aerosol

H229: Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju

H229: Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju

Previdnostni stavek – preprečevanje

P210

P211

P251

P210

P211

P251

P210

P251

Previdnostni stavek – odziv

 

 

 

Previdnostni stavek – shranjevanje

P410 + P412

P410 + P412

P410 + P412

Previdnostni stavek – odstranjevanje

 

 

 

2.3.4.    Dodatni preudarki pri razvrstitvi

2.3.4.1.

Kemijska toplota zgorevanja (ΔHc), v kilojoulih na gram (kJ/g), je rezultat teoretične toplote zgorevanja (ΔHcomb) in učinkovitosti zgorevanja ter je običajno manjša od 1,0 (značilna učinkovitost zgorevanja je 0,95 ali 95 %).

Za sestavljen aerosolni pripravek je kemijska toplota zgorevanja vsota ponderiranih toplot zgorevanja za posamezne sestavine:

Formula

pri čemer je:

ΔHc

=

kemijska toplota zgorevanja (kJ/g);

wi %

=

masni delež sestavine i v izdelku;

ΔHc(i)

=

specifična toplota zgorevanja (kJ/g) sestavine i v izdelku.

Kemijske toplote zgorevanja so na voljo v literaturi in se lahko izračunajo ali določijo s preskusi (glej ASTM D 240, kakor je bil spremenjen – Standardne preskusne metode za toploto zgorevanja tekočih ogljikovodikovih goriv z bombnim kalorimetrom, EN/ISO 13943, kakor je bil spremenjen, 86.l do 86.3 – Požarna varnost – Slovar in NFPA 30B, kakor je bil spremenjen – Zakonik za proizvodnjo in skladiščenje aerosolnih izdelkov).“;

9.

v oddelku 2.4.2.1 se opomba pod tabelo 2.4.1 nadomesti z naslednjim:

Opomba:

‚Plini, ki povzročijo vžig druge snovi ali prispevajo k njenemu vžigu bolj kot zrak‘, pomenijo čiste pline ali plinske mešanice z oksidativno močjo več kot 23,5 %, ki se določi z metodo, opredeljeno v standardu ISO 10156, kakor je bil spremenjen.“;

10.

oddelek 2.4.4 se nadomesti z naslednjim:

„2.4.4.    Dodatni preudarki pri razvrstitvi

Za razvrstitev oksidativnega plina se opravijo preskusi ali računske metode iz standarda ISO 10156, kakor je bil spremenjen, ‚Plini in plinske mešanice – Določitev potenciala požara in oksidativnosti za izbiro izhodnih ventilov jeklenk‘.“;

11.

v oddelku 2.5.1.1 se prvi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Plini pod tlakom so plini, ki so shranjeni v posodi pod tlakom 200 kPa (manometer) ali več pri 20 °C, ali ki so utekočinjeni ali utekočinjeni in ohlajeni.“;

12.

oddelek 2.5.2 se nadomesti z naslednjim:

„2.5.2.    Merila za razvrstitev

2.5.2.1.

Plini se razvrstijo glede na agregatno stanje pri pakiranju v eno od štirih skupin v skladu s tabelo 2.5.1:

Tabela 2.5.1

Merila za pline pod tlakom

Skupina

Merila

Stisnjeni plin

Plin, ki je pri pakiranju pod tlakom popolnoma plinast pri –50 °C; vključno z vsemi plini s kritično temperaturo ≤ –50 °C.

Utekočinjen plin

Plin, ki je pri pakiranju pod tlakom delno tekoč pri temperaturah nad –50 °C. Razlikuje se med:

(i)

utekočinjenim plinom pod visokim tlakom: plin s kritično temperaturo med –50 °C in +65 °C ter

(ii)

utekočinjenim plinom pod nizkim tlakom: plin s kritično temperaturo nad +65 °C.

Ohlajen utekočinjeni plin

Plin, ki je pri pakiranju delno utekočinjen zaradi nizke temperature.

Raztopljeni plin

Plin, ki je pri pakiranju pod tlakom raztopljen v topilo s tekočo fazo.

Opomba:

Aerosoli se ne razvrstijo kot plini pod tlakom. Glej oddelek 2.3.“;

13.

v oddelku 2.5.4 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Podatki so na voljo v literaturi, lahko se izračunajo ali določijo s preskušanjem. Večina čistih plinov je že razvrščena v UN RTDG: Vzorčni predpisi.“;

14.

v oddelkih 2.7.2.1 in 2.7.2.3 se besede „Priporočil Združenih narodov o prevozu nevarnega blaga“ nadomestijo z „UN RTDG“;

15.

opomba, ki se nanaša na točko (e) oddelka 2.8.2.1, se nadomesti z naslednjim:

„(1)

Glej UN RTDG, Priročnik preskusov in meril, pododdelki 28.1, 28.2, 28.3 in tabela 28.3.“;

16.

v oddelku 2.8.2.4 se besede „Priporočil Združenih narodov o prevozu nevarnega blaga“ nadomestijo z „UN RTDG“;

17.

v oddelku 2.8.4.1 se besede „Priporočil Združenih narodov o prevozu nevarnega blaga“ nadomestijo z „UN RTDG“;

18.

v točkah (a) in (b) oddelka 2.8.4.2 se besede „Priporočil Združenih narodov o prevozu nevarnega blaga“ nadomestijo z „UN RTDG“;

19.

v uvodnem stavku oddelkov 2.9.2.1, 2.10.2.1, 2.11.2.1, 2.11.2.2, 2.12.2.1 in 2.13.2.1 se besede „Priporočil Združenih narodov o prevozu nevarnega blaga“ nadomestijo z „UN RTDG“;

20.

v oddelku 2.13.4.4 se besede „Priporočil Združenih narodov o prevozu nevarnega blaga“ nadomestijo z „UN RTDG“;

21.

v uvodnem stavku oddelka 2.14.2.1 se besede „Priporočil Združenih narodov o prevozu nevarnega blaga“ nadomestijo z „UN RTDG“;

22.

opomba, ki se nanaša na točko (g) oddelka 2.15.2.2, se nadomesti z naslednjim:

„(1)

Glej UN RTDG, Priročnik preskusov in meril, pododdelki 28.1, 28.2, 28.3 in tabela 28.3.“;

23.

oddelek 2.15.2.3 se spremeni:

(i)

opomba, ki se nanaša na točko (b), se nadomesti z naslednjim: „(1) Kakor določa testna serija E v skladu z UN RTDG: Priročnik preskusov in meril, del II.“;

(ii)

v drugem odstavku se besede „Priporočil ZN o prevozu nevarnega blaga“ nadomestijo z „UN RTDG“;

24.

v oddelku 2.15.4.1 se besede „Priporočil Združenih narodov o prevozu nevarnega blaga“ nadomestijo z „UN RTDG“;

25.

v uvodnem stavku oddelka 2.16.2.1 se besede „Priporočil Združenih narodov o prevozu nevarnega blaga“ nadomestijo z „UN RTDG“;

26.

v oddelku 2.16.3 se pod tabelo 2.16.2 vstavi naslednja opomba:

Opomba:

Če je snov ali zmes razvrščena kot jedka za kovine, vendar ne jedka za kožo in/ali oči, se uporabijo določbe o označevanju iz oddelka 1.3.6.“;

27.

v uvodnem stavku oddelka 2.16.4.1 se besede „Priporočil Združenih narodov o prevozu nevarnega blaga“ nadomestijo z „UN RTDG“.

C.

Del 3 se spremeni:

1.

v oddelku 3.1.2.1 se opomba (c) pod tabelo 3.1.1 nadomesti z naslednjim:

„(c)

Razponi ocen akutne strupenosti (ATE) za strupenost pri vdihavanju, uporabljeni v tabeli, temeljijo na štiriurnem preskusu izpostavljenosti. Obstoječi podatki o strupenosti pri vdihavanju, ki so bili dobljeni pri enourni izpostavljenosti, se lahko pretvorijo z delitvijo s faktorjem 2 za pline in hlape ter s faktorjem 4 za prah in meglice.“;

2.

oddelka 3.1.3.6.2.2. in 3.1.3.6.2.3 se nadomestita z naslednjim:

„3.1.3.6.2.2.

Če se v zmesi uporabi sestavina brez kakršne koli uporabne informacije za razvrstitev s koncentracijo ≥ 1 %, se ugotovi, da se zmesi ne more dodeliti dokončna ocena akutne strupenosti. V takšnem primeru se zmes razvrsti le na podlagi znanih sestavin, na etiketo in varnostni list (SDS) pa se doda izjava, da ‚x odstotkov zmesi vsebuje sestavine z neznano akutno strupenostjo‘, pri čemer se upoštevajo določbe iz oddelka 3.1.4.2.

3.1.3.6.2.3.

Če je skupna koncentracija sestavin z neznano akutno strupenostjo ≤ 10 %, potem se uporabi formula, predstavljena v oddelku 3.1.3.6.1. Če je skupna koncentracija sestavin z neznano akutno strupenostjo > 10 %, potem se formula, predstavljena v oddelku 3.1.3.6.1, popravi in prilagodi za odstotek neznanih sestavin:

Formula“;

3.

v oddelku 3.1.4.1 se tabela 3.1.3 nadomesti z naslednjim:

Tabela 3.1.3

Elementi etikete za akutno strupenost

Razvrstitev

Kategorija 1

Kategorija 2

Kategorija 3

Kategorija 4

Piktogrami GHS

Image

Image

Image

Image

Opozorilna beseda

Nevarnost

Nevarnost

Nevarnost

Opozorilo

Stavek o nevarnosti:

oralno

H300: Smrtno pri zaužitju

H300: Smrtno pri zaužitju

H301: Strupeno pri zaužitju

H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju

dermalno

H310: Smrtno v stiku s kožo

H310: Smrtno v stiku s kožo

H311: Strupeno v stiku s kožo

H312: Zdravju škodljivo v stiku s kožo

vdihavanje

(glej opombo 1)

H330: Smrtno pri vdihavanju

H330: Smrtno pri vdihavanju

H331: Strupeno pri vdihavanju

H332: Zdravju škodljivo pri vdihavanju

Previdnostni stavek – preprečevanje (oralno)

P264

P270

P264

P270

P264

P270

P264

P270

Previdnostni stavek – odziv (oralno)

P301 + P310

P321

P330

P301 + P310

P321

P330

P301 + P310

P321

P330

P301 + P312

P330

Previdnostni stavek – shranjevanje (oralno)

P405

P405

P405

 

Previdnostni stavek – odstranjevanje (oralno)

P501

P501

P501

P501

Previdnostni stavek – preprečevanje (dermalno)

P262

P264

P270

P280

P262

P264

P270

P280

P280

P280

Previdnostni stavek – odziv (dermalno)

P302 + P352

P310

P321

P361 + P364

P302 + P352

P310

P321

P361 + P364

P302 + P352

P312

P321

P361 + P364

P302 + P352

P312

P321

P362 + P364

Previdnostni stavek – shranjevanje (dermalno)

P405

P405

P405

 

Previdnostni stavek – odstranjevanje (dermalno)

P501

P501

P501

P501

Previdnostni stavek – preprečevanje (vdihavanje)

P260

P271

P284

P260

P271

P284

P261

P271

P261

P271

Previdnostni stavek – odziv (vdihavanje)

P304 + P340

P310

P320

P304 + P340

P310

P320

P304 + P340

P311

P321

P304 + P340

P312

Previdnostni stavek – shranjevanje (vdihavanje)

P403 + P233

P405

P403 + P233

P405

P403 + P233

P405

 

Previdnostni stavek – odstranjevanje (vdihavanje)

P501

P501

P501“

 

4.

vstavi se naslednji oddelek 3.1.4.2:

„3.1.4.2.

Stavki o nevarnosti za akutno strupenost razlikujejo med nevarnostmi glede na način izpostavljenosti. Obvestilo o razvrstitvi za akutno strupenost mora prav tako odražati to razlikovanje. Če je snov ali zmes razvrščena za več kot en način izpostavljenosti, se vse ustrezne razvrstitve sporočijo na varnostnem listu, kot je določeno v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 1907/2006, ustrezni elementi obvestila o nevarnosti pa se navedejo na etiketi, kot je določeno v oddelku 3.1.3.2. Če je sporočeno, da ‚x % zmesi vsebuje sestavine z neznano akutno strupenostjo‘, kot je določeno v oddelku 3.1.3.6.2.2, se lahko pri informacijah, navedenih na varnostnem listu, uporabi tudi razlikovanje glede na način izpostavljenosti. Na primer, ‚x % zmesi vsebuje sestavine z neznano akutno oralno strupenostjo‘ in ‚x % zmesi vsebuje sestavine z neznano akutno dermalno strupenostjo‘.“;

5.

oddelek 3.2.3.3.5 se nadomesti z naslednjim:

„3.2.3.3.5.

Včasih lahko zanesljivi podatki kažejo, da nevarnost sestavine za jedkost/draženje kože ne bo očitna, kadar se pojavi pri koncentracijah, ki so enake ali večje od splošnih mejnih koncentracij, navedenih v tabelah 3.2.3 in 3.2.4 v oddelku 3.2.3.3.6. V teh primerih se zmes razvrsti glede na navedene podatke (glej tudi člena 10 in 11). V drugih primerih, ko se pričakuje, da nevarnost sestavine za jedkost/draženje kože ni očitna, kadar se pojavi pri koncentracijah, ki so enake ali večje od splošnih mejnih koncentracij, navedenih v tabelah 3.2.3 in 3.2.4, se preveri možnost izvedbe preskusa zmesi. V teh primerih se uporabi strategija stopenjskega določanja zanesljivosti dokazov, kot je določeno v oddelku 3.2.2.5.“;

6.

v oddelku 3.2.4 se tabela 3.2.5 nadomesti z naslednjim:

Tabela 3.2.5

Elementi etikete za jedkost/draženje kože

Razvrstitev

Kategorija 1A/1B/1C

Kategorija 2

Piktogrami GHS

Image

Image

Opozorilna beseda

Nevarnost

Opozorilo

Stavek o nevarnosti

H314: Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči

H315: Povzroča draženje kože

Previdnostni stavek – preprečevanje

P260

P264

P280

P264

P280

Previdnostni stavek – odziv

P301 + P330 + P331

P303 + P361 + P353

P363

P304 + P340

P310

P321

P305 + P351 + P338

P302 + P352

P321

P332 + P313

P362 + P364

Previdnostni stavek – shranjevanje

P405

 

Previdnostni stavek – odstranjevanje

P501“

 

7.

oddelek 3.3.3.3.5 se nadomesti z naslednjim:

„3.3.3.3.5.

Včasih lahko zanesljivi podatki kažejo, da popravljivi/trajni učinki sestavine na oči ne bodo očitni, kadar se pojavijo pri koncentracijah, ki so enake ali večje od splošnih mejnih koncentracij, navedenih v tabelah 3.3.3 in 3.3.4, v oddelku 3.3.3.3.6. V teh primerih se zmes razvrsti v skladu s temi podatki. V drugih primerih, ko se pričakuje, da nevarnosti za jedkost/draženje kože ali popravljivi/trajni učinki sestavine na oči ne bodo očitni, kadar se pojavijo pri koncentracijah, ki so enake ali večje od splošnih mejnih koncentracij, navedenih v tabelah 3.3.3 in 3.3.4, se preveri možnost izvedbe preskusa zmesi. V teh primerih se uporabi strategija stopenjskega določanja zanesljivosti dokazov.“;

8.

v oddelku 3.4.3.3.2 se opomba 1 pod tabelo 3.4.6 nadomesti z naslednjim:

Opomba 1:

Ta mejna koncentracija za izvabljanje se uporablja za izvajanje posebnih zahtev za označevanje iz oddelka 2.8 Priloge II za zaščito že preobčutljivih posameznikov. Za zmes, ki vsebuje sestavino pri tej koncentraciji ali nad njo, se zahteva varnostni list (SDS). Pri snoveh, ki povzročajo preobčutljivost, s posebno mejno koncentracijo pod 0,1 % se mejna koncentracija za izvabljanje določi pri eni desetini posebne mejne koncentracije.“;

9.

v oddelku 3.4.4 se tabela 3.4.7 nadomesti z naslednjim:

Tabela 3.4.7

Elementi etikete za preobčutljivost dihal ali kože

Razvrstitev

Preobčutljivost dihal

Preobčutljivost kože

Kategorija 1 in podkategoriji 1A in 1B

Kategorija 1 in podkategoriji 1A in 1B

Piktogrami GHS

Image

Image

Opozorilna beseda

Nevarnost

Opozorilo

Stavek o nevarnosti

H334: Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju

H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože

Previdnostni stavek – preprečevanje

P261

P284

P261

P272

P280

Previdnostni stavek – odziv

P304 + P340

P342 + P311

P302 + P352

P333 + P313

P321

P362 + P364

Previdnostni stavek – shranjevanje

 

 

Previdnostni stavek – odstranjevanje

P501

P501“

10.

v oddelku 3.5.3.1.1 se tabela 3.5.2 nadomesti z naslednjim:

Tabela 3.5.2

Splošne mejne koncentracije sestavin zmesi, razvrščenih kot mutagenih snovi v zarodnih celicah, pri katerih se razvrsti tudi zmes

Sestavina, razvrščena kot:

Koncentracija, pri kateri se zmes razvrsti v naslednje kategorije:

Mutagena snov kategorije 1

Mutagena snov kategorije 2

Kategorija 1A

Kategorija 1B

Mutagena snov kategorije 1A

≥ 0,1 %

Mutagena snov kategorije 1B

≥ 0,1 %

Mutagena snov kategorije 2

≥ 1,0 %“

11.

v oddelku 3.5.4.1 se tabela 3.5.3 nadomesti z naslednjim:

Tabela 3.5.3

Elementi etikete za mutagenost za zarodne celice

Razvrstitev

Kategorija 1

(Kategorija 1A, 1B)

Kategorija 2

Piktogrami GHS

Image

Image

Opozorilna beseda

Nevarnost

Opozorilo

Stavek o nevarnosti

H340: Lahko povzroči genetske okvare (navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti)

H341: Sum povzročitve genetskih okvar (navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti)

Previdnostni stavek – preprečevanje

P201

P202

P280

P201

P202

P280

Previdnostni stavek – odziv

P308 + P313

P308 + P313

Previdnostni stavek – shranjevanje

P405

P405

Previdnostni stavek – odstranjevanje

P501

P501“

12.

v oddelku 3.6.3.1.1 se tabela 3.6.2 nadomesti z naslednjim:

Tabela 3.6.2

Splošne mejne koncentracije sestavin zmesi, razvrščenih kot rakotvornih, pri katerih se razvrsti tudi zmes

Sestavina, razvrščena kot:

Splošne mejne koncentracije, pri katerih se zmes razvrsti v naslednje kategorije:

Rakotvorna snov kategorije 1

Rakotvorna snov kategorije 2

Kategorija 1A

Kategorija 1B

Rakotvorna snov kategorije 1A

≥ 0,1 %

Rakotvorna snov kategorije 1B

≥ 0,1 %

Rakotvorna snov kategorije 2

≥ 1,0 % [Opomba 1]“

13.

v oddelku 3.6.4.1 se tabela 3.6.3 nadomesti z naslednjim:

Tabela 3.6.3

Elementi etikete za rakotvornost

Razvrstitev

Kategorija 1

(Kategorija 1A, 1B)

Kategorija 2

Piktogrami GHS

Image

Image

Opozorilna beseda

Nevarnost

Opozorilo

Stavek o nevarnosti

H350: Lahko povzroči raka (navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti)

H351: Sum povzročitve raka (navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti)

Previdnostni stavek – preprečevanje

P201

P202

P280

P201

P202

P280

Previdnostni stavek – odziv

P308 + P313

P308 + P313

Previdnostni stavek – shranjevanje

P405

P405

Previdnostni stavek – odstranjevanje

P501

P501“

14.

v oddelku 3.7.3.1.2 se tabela 3.7.2 in opombi nadomestijo z naslednjim:

Tabela 3.7.2

Splošne mejne koncentracije sestavin zmesi, razvrščenih kot strupene snovi za razmnoževanje ali zaradi učinkov na dojenje ali prek dojenja, pri katerih se razvrsti tudi zmes

Sestavina, razvrščena kot:

Splošne mejne koncentracije, pri katerih se zmes razvrsti v naslednje kategorije:

Strupena snov za razmnoževanje kategorije 1

Strupena snov za razmnoževanje kategorije 2

Dodatna kategorija za učinke na dojenje ali prek dojenja

Kategorija 1A

Kategorija 1B

Strupena snov za razmnoževanje kategorije 1A

≥ 0,3 %

[Opomba 1]

 

 

 

Strupena snov za razmnoževanje kategorije 1B

 

≥ 0,3 %

[Opomba 1]

 

 

Strupena snov za razmnoževanje kategorije 2

 

 

≥ 3,0 %

[Opomba 1]

 

Dodatna kategorija za učinke na dojenje ali prek dojenja

 

 

 

≥ 0,3 %

[Opomba 1]

Opomba:

Mejne koncentracije v tabeli 3.7.2 se uporabljajo za trdne snovi in tekočine (po masnem deležu) in tudi za pline (po volumskem deležu).

Opomba 1:

Če je v zmesi prisotna strupena snov za razmnoževanje kategorije 1 ali kategorije 2 ali snov, razvrščena zaradi učinkov na dojenje ali prek dojenja, kot sestavina s koncentracijo nad 0,1 %, se za zmes na zahtevo da na voljo varnostni list (SDS).“;

15.

v oddelku 3.7.4.1 se tabela 3.7.3 nadomesti z naslednjim:

Tabela 3.7.3

Elementi etikete za strupenost za razmnoževanje

Razvrstitev

Kategorija 1

(Kategorija 1A, 1B)

Kategorija 2

Dodatna kategorija za učinke na dojenje ali prek dojenja

Piktogrami GHS

Image

Image

Ni piktograma

Opozorilna beseda

Nevarnost

Opozorilo

Brez opozorilne besede

Stavek o nevarnosti

H360: Lahko škoduje plodnosti ali nerojenemu otroku (navesti posebni učinek, če je znan; navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti)

H361: Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka (navesti posebni učinek, če je znan; navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti)

H362: Lahko škoduje dojenim otrokom.

Previdnostni stavek – preprečevanje

P201

P202

P280

P201

P202

P280

P201

P260

P263

P264

P270

Previdnostni stavek – odziv

P308 + P313

P308 + P313

P308 + P313

Previdnostni stavek – shranjevanje

P405

P405

 

Previdnostni stavek – odstranjevanje

P501

P501“

 

16.

v oddelku 3.8.4.1 se tabela 3.8.4 nadomesti z naslednjim:

Tabela 3.8.4

Elementi etikete za specifično strupenost za ciljne organe po enkratni izpostavljenosti

Razvrstitev

Kategorija 1

Kategorija 2

Kategorija 3

Piktogrami GHS

Image

Image

Image

Opozorilna beseda

Nevarnost

Opozorilo

Opozorilo

Stavek o nevarnosti

H370: Škoduje organom (ali navesti vse organe, na katere vpliva, če je znano) (navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti)

H371: Lahko škoduje organom (ali navesti vse organe, na katere vpliva, če je znano) (navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti)

H335: Lahko povzroči draženje dihalnih poti ali

H336: Lahko povzroči zaspanost ali omotico

Previdnostni stavek – preprečevanje

P260

P264

P270

P260

P264

P270

P261

P271

Previdnostni stavek – odziv

P308 + P311

P321

P308 + P311

P304 + P340

P312

Previdnostni stavek – shranjevanje

P405

P405

P403 + P233

P405

Previdnostni stavek – odstranjevanje

P501

P501

P501“

17.

oddelek 3.9.2.9.9 se nadomesti z naslednjim:

„3.9.2.9.9.

Zato je mogoče, da se lahko poseben profil strupenosti pojavi pri študijah na živalih s ponovljenimi odmerki pri odmerku/koncentraciji pod orientacijsko vrednostjo, npr. < 100 mg/kg telesne teže/dan oralno, vendar se lahko zaradi narave učinka, npr. nevrotoksičnosti, ki se pojavi le pri samcih podgan posebne pasme, za katero je značilna občutljivost za ta učinek, snov ne razvrsti. Nasprotno se lahko pri študijah na živalih pokaže poseben profil strupenosti nad orientacijsko vrednostjo, npr. ≥ 100 mg/kg telesne teže oralno, in poleg tega obstajajo dodatne informacije iz drugih virov, npr. iz drugih dolgoročnih študij o vnosu, ali izkušnje pri ljudeh, ki podpirajo ugotovitev, da je zaradi zanesljivosti dokazov razvrstitev preudarna.“;

18.

oddelek 4.1.3.4.3 se nadomesti z naslednjim:

„4.1.3.4.3.

Kadar zmes nastane z razredčenjem druge preskušene zmesi ali snovi z vodo ali drugim popolnoma nestrupenim materialom, se lahko strupenost zmesi izračuna na podlagi podatkov o nerazredčeni zmesi ali snovi.“;

19.

v oddelku 4.1.3.5.5.5.1 se tabela 4.1.3 nadomesti z naslednjim:

Tabela 4.1.3

Množilni faktorji za zelo strupene sestavine zmesi

Akutna strupenost

M-faktor

Kronična strupenost

M-faktor

Vrednost L(E)C50 (mg/l)

 

Vrednost NOEC (mg/l)

Sestavine NRD (1)

Sestavine RD (2)

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

1

0,01 < NOEC ≤ 0,1

1

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

10

0,001 < NOEC ≤ 0,01

10

1

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

100

0,0001 < NOEC ≤ 0,001

100

10

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

1 000

0,00001 < NOEC ≤ 0,0001

1 000

100

0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001

10 000

0,000001 < NOEC ≤ 0,00001

10 000

1 000

(se nadaljuje z intervali s faktorjem 10)

(se nadaljuje z intervali s faktorjem 10)


(1)  Snovi, ki niso hitro razgradljive.

(2)  Hitro razgradljive snovi.“


PRILOGA II

Priloga II k Uredbi (ES) št. 1272/2008 se spremeni:

1.

v delu 1 se črta oddelek 1.1.2;

2.

v delu 3 se oddelki 3.2 do 3.2.2.2 nadomestijo z naslednjim:

„3.2   Otipna opozorila

3.2.1.    Embalaža, ki mora biti opremljena z otipnim opozorilom

3.2.1.1.

Če so snovi ali zmesi namenjene za splošno uporabo in razvrščene glede na akutno strupenost, jedkost za kožo, mutagenost za zarodne celice kategorije 2, rakotvornost kategorije 2, strupenost za razmnoževanje kategorije 2, povzročanje preobčutljivosti dihal, kategoriji 1 ali 2 STOT, nevarnost za vdihavanje, vnetljive pline, vnetljive tekočine kategorij 1 ali 2 ali vnetljive trdne snovi, mora biti embalaža, ne glede na prostornino, opremljena z otipnim opozorilom o nevarnosti.

3.2.1.2.

Oddelek 3.2.1.1 se ne uporablja za prenosne plinske posode. Aerosolov in posod, zaprtih z zapečatenim zapiralom za razprševanje, ki vsebujejo snovi ali zmesi, razvrščene kot nevarne za vdihavanje, ni treba opremiti z otipnim opozorilom, razen če so razvrščene glede na eno ali več drugih nevarnosti iz oddelka 3.2.1.1.

3.2.2.    Določbe o otipnih opozorilih

Tehnične specifikacije za otipna opozorila so skladne s standardom EN ISO 11683 ‚Embalaža – otipna opozorila na nevarnost – zahteve‘, kakor je bil spremenjen.“


PRILOGA III

Priloga III k Uredbi (ES) št. 1272/2008 se spremeni:

1.

v delu 1 se tabela 1.1 spremeni:

(a)

prva vrstica oznake H222 se nadomesti z naslednjim:

„H222

Jezik

2.3 –

Aerosoli, kategorija nevarnosti 1“

(b)

oznaka H223 se nadomesti z naslednjim:

„H223

Jezik

2.3 –

Aerosoli, kategorija nevarnosti 2

 

BG

Запалим аерозол.

 

ES

Aerosol inflamable.

 

CS

Hořlavý aerosol.

 

DA

Brandfarlig aerosol.

 

DE

Entzündbares Aerosol.

 

ET

Tuleohtlik aerosool.

 

EL

Εύφλεκτο αερόλυμα.

 

EN

Flammable aerosol.

 

FR

Aérosol inflammable.

 

GA

Aerasól inadhainte.

 

IT

Aerosol infiammabile.

 

LV

Uzliesmojošs aerosols.

 

LT

Degus aerozolis.

 

HU

Tűzveszélyes aeroszol.

 

MT

Aerosol li jaqbad.

 

NL

Ontvlambaar aerosol.

 

PL

Łatwopalny aerozol.

 

PT

Aerossol inflamável.

 

RO

Aerosol inflamabil.

 

SK

Horľavý aerosól.

 

SL

Vnetljiv aerosol.

 

FI

Syttyvä aerosoli.

 

SV

Brandfarlig aerosol.“

(c)

v tabeli se za oznako H228 vstavijo naslednje izjave o nevarnosti:

„H229

Jezik

2.3 –

Aerosoli, kategorije nevarnosti 1, 2, 3

 

BG

Съд под налягане: може да експлодира при нагряване.

 

ES

Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.

 

CS

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

 

DA

Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

 

DE

Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

 

ET

Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.

 

EL

Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.

 

EN

Pressurised container: May burst if heated.

 

FR

Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.

 

GA

Coimeádán brúchóirithe: D’fhéadfadh sé pléascadh, má théitear é.

 

IT

Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.

 

LV

Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt.

 

LT

Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.

 

HU

Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

 

MT

Kontenitur taħt pressjoni. Jista jinfaqa meta jissaħħan.

 

NL

Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.

 

PL

Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

 

PT

Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.

 

RO

Recipient sub presiune: Poate exploda daca este incalzit.

 

SK

Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

 

SL

Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

 

FI

Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.

 

SV

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.


H230

Jezik

2.2 –

Vnetljivi plini (vključno s kemično nestabilnimi plini), kategorija nevarnosti A

 

BG

Може да реагира експлозивно дори при отсъствие на въздух.

 

ES

Puede explotar incluso en ausencia de aire.

 

CS

Může reagovat výbušně i bez přítomnosti vzduchu.

 

DA

Kan reagere eksplosivt selv i fravær af luft.

 

DE

Kann auch in Abwesenheit von Luft explosionsartig reagieren.

 

ET

Võib reageerida plahvatuslikult isegi õhuga kokku puutumata.

 

EL

Δύναται να εκραγεί ακόμη και απουσία αέρος.

 

EN

May react explosively even in the absence of air.

 

FR

Peut exploser même en l’absence d’air.

 

GA

D’fhéadfadh sé imoibriú go pléascach fiú mura bhfuil aer ann.

 

IT

Può esplodere anche in assenza di aria.

 

LV

Var eksplodēt pat bezgaisa vidē.

 

LT

Gali sprogti net ir nesant oro.

 

HU

Még levegő hiányában is robbanásszerű reakcióba léphet.

 

MT

Jista jisplodi anke fin-nuqqas ta’ l-arja.

 

NL

Kan explosief reageren zelfs in afwezigheid van lucht.

 

PL

Może reagować wybuchowo nawet bez dostępu powietrza.

 

PT

Pode reagir explosivamente mesmo na ausência de ar.

 

RO

Pericol de explozie, chiar si in absenta aerului.

 

SK

Môže reagovať výbušne aj bez prítomnosti vzduchu.

 

SL

Lahko reagira eksplozivno tudi v odsotnosti zraka.

 

FI

Voi reagoida räjähtäen jopa ilmattomassa tilassa.

 

SV

Kan reagera explosivt även i frånvaro av luft.


H231

Jezik

2.2 –

Vnetljivi plini (vključno s kemično nestabilnimi plini), kategorija nevarnosti B

 

BG

Може да реагира експлозивно дори при отсъствие на въздух при повишено налягане и/или температура.

 

ES

Puede explotar incluso en ausencia de aire, a presión y/o temperatura elevadas.

 

CS

Při zvýšeném tlaku a/nebo teplotě může reagovat výbušně i bez přítomnosti vzduchu.

 

DA

Kan reagere eksplosivt selv i fravær af luft ved forhøjet tryk og/eller temperatur.

 

DE

Kann auch in Abwesenheit von Luft bei erhöhtem Druck und/oder erhöhter Temperatur explosionsartig reagieren.

 

ET

Võib reageerida plahvatuslikult isegi õhuga kokku puutumata kõrgenenud rõhul ja/või temperatuuril.

 

EL

Δύναται να εκραγεί σε υψηλή θερμοκρασία και/ή πίεση ακόμη και απουσία αέρος.

 

EN

May react explosively even in the absence of air at elevated pressure and/or temperature.

 

FR

Peut exploser même en l’absence d’air à une pression et/ou température élevée(s).

 

GA

D’fhéadfadh sé imoibriú go pléascach fiú mura bhfuil aer ann ag brú ardaithe agus/nó ag teocht ardaithe.

 

IT

Può esplodere anche in assenza di aria a pressione e/o temperatura elevata.

 

LV

Var eksplodēt pat bezgaisa vidē, paaugstinoties spiedienam un/vai temperatūrai.

 

LT

Gali sprogti net ir nesant oro, esant didesniam slėgiui ir (arba) temperatūrai.

 

HU

Magas nyomáson és/vagy hőmérsékleten még levegő hiányában is robbanásszerű reakcióba léphet.

 

MT

Jista jisplodi anke fin-nuqqas ta’ l-arja fi pressjoni għolja u/jew f’temperatura għolja.

 

NL

Kan explosief reageren zelfs in afwezigheid van lucht bij verhoogde druk en/of temperatuur.

 

PL

Może reagować wybuchowo nawet bez dostępu powietrza pod zwiększonym ciśnieniem i/lub po ogrzaniu.

 

PT

Pode reagir explosivamente mesmo na ausência de ar a alta pressão e/ou temperatura.

 

RO

Pericol de explozie, chiar și în absența aerului la presiune și/sau temperatură ridicată.

 

SK

Môže reagovať výbušne aj bez prítomnosti vzduchu pri zvýšenom tlaku a/alebo teplote.

 

SL

Lahko reagira eksplozivno tudi v odsotnosti zraka pri povišanem tlaku in/ali temperature.

 

FI

Voi reagoida räjähtäen jopa ilmattomassa tilassa kohonneessa paineessa ja/tai lämpötilassa.

 

SV

Kan reagera explosivt även i frånvaro av luft vid förhöjt tryck och/eller temperatur.“

2.

V tabeli 2.1 v delu 2 se črta dodatna oznaka izjave o nevarnosti EUH006.


PRILOGA IV

Priloga IV k Uredbi (ES) št. 1272/2008 se spremeni:

1.

uvodni stavek se nadomesti z naslednjim:

„Pri izbiri previdnostnih stavkov v skladu s členom 22 in členom 28(3) lahko dobavitelji kombinirajo previdnostne stavke iz spodnjega seznama, ob upoštevanju jasnosti in razumljivosti varnostnega nasveta.

Kadar se določeno besedilo v previdnostnem stavku v stolpcu 2 pojavi v oglatem oklepaju […], to pomeni, da besedilo v oglatem oklepaju ni primerno v vsakem primeru in ga je treba uporabljati samo v določenih okoliščinah. V teh primerih so pogoji za uporabo, ki pojasnjujejo, kdaj je treba besedilo uporabiti, navedeni v stolpcu 5.

Kadar je v besedilo previdnostnega stavka v stolpcu 2 vstavljena poševnica nazaj ali poševnica [/], pomeni, da je treba izbrati med stavkoma, ki ju ločujeta, v skladu z navedbami v stolpcu 5.

Kadar so v besedilo previdnostnega stavka v stolpcu 2 vstavljene tri pike […], so podrobnosti o informacijah, ki jih je treba zagotoviti, navedene v stolpcu 5.“;

2.

del 1 se spremeni:

(a)

tabela 6.2 se spremeni:

(i)

oznaka P202 se nadomesti z naslednjim:

„P202

Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi.

Eksplozivi (oddelek 2.1)

Nestabilni eksploziv

 

Mutagenost za zarodne celice (oddelek 3.5)

1A, 1B, 2

Rakotvornost (oddelek 3.6)

1A, 1B, 2

Strupenost za razmnoževanje (oddelek 3.7)

1A, 1B, 2

Vnetljivi plini (vključno s kemično nestabilnimi plini) (oddelek 2.2)

A, B (kemično nestabilni plini)“

(ii)

oznaka P210 se nadomesti z naslednjim:

„P210

Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

Eksplozivi (oddelek 2.1)

Podrazredi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

Ustrezni(-e) vir(e) vžiga določi proizvajalec/dobavitelj.

Vnetljivi plini (oddelek 2.2)

1, 2

Aerosoli (oddelek 2.3)

1, 2, 3

Vnetljive tekočine (oddelek 2.6)

1, 2, 3

Vnetljive trdne snovi (oddelek 2.7)

1, 2

Samoreaktivne snovi in zmesi (oddelek 2.8)

Vrste A, B, C, D, E, F

Piroforne tekočine (oddelek 2.9)

1

Piroforne trdne snovi (oddelek 2.10)

1

Organski peroksidi (oddelek 2.15)

Vrste A, B, C, D, E, F

 

Oksidativne tekočine (oddelek 2.13)

1, 2, 3

Navede se: zaščititi pred vročino.“

Oksidativne trdne snovi (oddelek 2.14)

1, 2, 3

(iii)

oznaka P211 se nadomesti z naslednjim:

„P211

Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.

Aerosoli (oddelek 2.3)

1, 2“

 

(iv)

oznaka P220 se nadomesti z naslednjim:

„P220

Hraniti ločeno od oblačil/…/vnetljivih materialov.

Oksidativni plini (oddelek 2.4)

1

… Druge nezdružljive snovi določi proizvajalec/dobavitelj.

Samoreaktivne snovi in zmesi (oddelek 2.8)

Vrste A, B, C, D, E, F

Oksidativne tekočine (oddelek 2.13)

1

Navede se: hraniti ločeno od oblačil in drugih vnetljivih materialov.

2, 3

… Druge nezdružljive snovi določi proizvajalec/dobavitelj.

Oksidativne trdne snovi (oddelek 2.14)

1

Navede se: hraniti ločeno od oblačil in drugih vnetljivih materialov.

2, 3

… Druge nezdružljive snovi določi proizvajalec/dobavitelj.“

Organski peroksidi (oddelek 2.15)

Vrste A, B, C, D, E, F

(v)

oznaka P223 se nadomesti z naslednjim:

„P223

Preprečiti stik z vodo.

Snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline (oddelek 2.12)

1, 2“

 

(vi)

oznaka P244 se nadomesti z naslednjim:

„P244

Preprečiti stik ventilov in opreme z oljem in mastjo.

Oksidativni plini (oddelek 2.4)

1“

 

(vii)

oznaka P251 se nadomesti z naslednjim:

„P251

Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.

Aerosoli (oddelek 2.3)

1, 2, 3“

 

(viii)

oznaka P261 se nadomesti z naslednjim:

„P261

Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.

Akutna strupenost – pri vdihavanju (oddelek 3.1)

3, 4

Ustrezne pogoje določi proizvajalec/dobavitelj.

se lahko izpustijo, če je na etiketi navedena oznaka P260.“

Preobčutljivost dihal (oddelek 3.4)

1, 1A, 1B

Preobčutljivost kože (oddelek 3.4)

1, 1A, 1B

Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost; draženje dihalnih poti (oddelek 3.8)

3

Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost; omamljenost (oddelek 3.8)

3

(ix)

oznaka P280 se nadomesti z naslednjim:

„P280

Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

Eksplozivi (oddelek 2.1)

Nestabilni eksplozivi in podrazredi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

Vrsto opreme določi proizvajalec/dobavitelj.

Navede se: obvezna zaščita obraza.

Vnetljive tekočine (oddelek 2.6)

1, 2, 3

Vrsto opreme določi proizvajalec/dobavitelj.

Navede se: obvezne zaščitne rokavice in zaščita oči/obraza.

Vnetljive trdne snovi (oddelek 2.7)

1, 2

Samoreaktivne snovi in zmesi (oddelek 2.8)

Vrste A, B, C, D, E, F

Piroforne tekočine (oddelek 2.9)

1

Piroforne trdne snovi (oddelek 2.10)

1

Samosegrevajoče se snovi in zmesi (oddelek 2.11)

1, 2

Snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline (oddelek 2.12)

1, 2, 3

Oksidativne tekočine (oddelek 2.13)

1, 2, 3

Oksidativne trdne snovi (oddelek 2.14)

1, 2, 3

Organski peroksidi (oddelek 2.15)

Vrste A, B, C, D, E, F

Akutna strupenost – dermalna (poglavje 3.1)

1, 2, 3, 4

Vrsto opreme določi proizvajalec/dobavitelj.

Navede se: obvezne zaščitne rokavice/zaščitna obleka.

Jedkost za kožo (oddelek 3.2)

1A, 1B, 1C

Vrsto opreme določi proizvajalec/dobavitelj.

Navede se: obvezne zaščitne rokavice/zaščitna obleka in zaščita oči/obraza.

Draženje kože (oddelek 3.2)

2

Vrsto opreme določi proizvajalec/dobavitelj.

Navede se: obvezne zaščitne rokavice.

Preobčutljivost kože (oddelek 3.4)

1, 1A, 1B

Hude poškodbe oči (oddelek 3.3)

1

Vrsto opreme določi proizvajalec/dobavitelj.

Navede se: obvezna zaščita oči/obraza.

Draženje oči (oddelek 3.3)

2

 

 

Mutagenost za zarodne celice (oddelek 3.5)

1A, 1B, 2

Vrsto opreme določi proizvajalec/dobavitelj.

 

 

Rakotvornost (oddelek 3.6)

1A, 1B, 2

Vrsto opreme določi proizvajalec/dobavitelj.

 

 

Strupenost za razmnoževanje (oddelek 3.7)

1A, 1B, 2

Vrsto opreme določi proizvajalec/dobavitelj.“

(x)

oznaka P281 se črta;

(xi)

oznaka P284 se nadomesti z naslednjim:

„P284

[Ob nezadostnem prezračevanju] nositi opremo za zaščito dihal.

Akutna strupenost – pri vdihavanju (oddelek 3.1)

1, 2

Opremo določi proizvajalec/dobavitelj.

besedilo v oglatem oklepaju se lahko uporabi, če se za kemikalijo, ki se uporablja, zagotovijo dodatne informacije, ki pojasnjujejo, katera vrsta prezračevanja bi bila primerna za varno uporabo.“

Preobčutljivost dihal (oddelek 3.4)

1, 1A, 1B

(xii)

oznaka P285 se črta;

(b)

tabela 6.3 se spremeni:

(i)

oznaka P307 se črta;

(ii)

oznaka P308 se nadomesti z naslednjim:

„P308

Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti:

Mutagenost za zarodne celice (oddelek 3.5)

1A, 1B, 2

 

Rakotvornost (oddelek 3.6)

1A, 1B, 2

Strupenost za razmnoževanje (oddelek 3.7)

1A, 1B, 2

Strupenost za razmnoževanje – učinki na dojenje ali prek dojenja (oddelek 3.7)

Dodatna kategorija

Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost (oddelek 3.8)

1, 2“

(iii)

oznaka P309 se črta;

(iv)

oznake P310, P311 in P312 se nadomestijo z naslednjim:

„P310

Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…

Akutna strupenost – oralna (oddelek 3.1)

1, 2, 3

… Ustrezen vir nujnega zdravniškega nasveta določi proizvajalec/dobavitelj.

Akutna strupenost – dermalna (oddelek 3.1)

1, 2

Akutna strupenost – pri vdihavanju (oddelek 3.1)

1, 2

Jedkost za kožo (oddelek 3.2)

1A, 1B, 1C

Hude poškodbe oči/draženje oči (oddelek 3.3)

1

Nevarnost pri vdihavanju (oddelek 3.10)

1

P311

Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…

Akutna strupenost – pri vdihavanju (oddelek 3.1)

3

… Ustrezen vir nujnega zdravniškega nasveta določi proizvajalec/dobavitelj.

Preobčutljivost dihal (oddelek 3.4)

1, 1A, 1B

Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost (oddelek 3.8)

1, 2

P312

Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…/.

Akutna strupenost – oralna (oddelek 3.1)

4

… Ustrezen vir nujnega zdravniškega nasveta določi proizvajalec/dobavitelj.“

Akutna strupenost – dermalna (oddelek 3.1)

3, 4

Akutna strupenost – pri vdihavanju (oddelek 3.1)

4

Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost; draženje dihalnih poti (oddelek 3.8)

3

Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost; omamljenost (oddelek 3.8)

3

(v)

oznaka P321 se nadomesti z naslednjim:

„P321

Posebno zdravljenje (glej … na tej etiketi).

Akutna strupenost – oralna (oddelek 3.1)

1, 2, 3

… Napotilo na dodatna navodila za prvo pomoč.

če je potreben takojšen odmerek protistrupa.

Akutna strupenost – dermalna (oddelek 3.1)

1, 2, 3, 4

… Napotilo na dodatna navodila za prvo pomoč.

če se priporočajo takojšnji ukrepi, kot je posebno sredstvo za čiščenje.

Akutna strupenost – pri vdihavanju (oddelek 3.1)

3

… Napotilo na dodatna navodila za prvo pomoč.

če so potrebni takojšnji posebni ukrepi.

Jedkost za kožo (oddelek 3.2)

1A, 1B, 1C

… Napotilo na dodatna navodila za prvo pomoč.

proizvajalec/dobavitelj lahko določi sredstvo za čiščenje, če je to primerno.

Draženje kože (oddelek 3.2)

2

Preobčutljivost kože (oddelek 3.4)

1, 1A, 1B

Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost (oddelek 3.8)

1

… Napotilo na dodatna navodila za prvo pomoč.

če so potrebni takojšnji ukrepi.“

(vi)

oznaka P322 se črta;

(vii)

oznaka P340 se nadomesti z naslednjim:

„P340

Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.

Akutna strupenost – pri vdihavanju (oddelek 3.1)

1, 2, 3, 4

 

Jedkost za kožo (oddelek 3.2)

1A, 1B, 1C

Preobčutljivost dihal (oddelek 3.4)

1, 1A, 1B

Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost; draženje dihalnih poti (oddelek 3.8)

3

Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost; omamljenost (oddelek 3.8)

3“

(viii)

oznaka P341 se črta;

(ix)

oznaka P350 se črta;

(x)

oznaka P352 se nadomesti z naslednjim:

„P352

Umiti z veliko vode/…

Akutna strupenost – dermalna (oddelek 3.1)

1, 2, 3, 4

… Proizvajalec/dobavitelj lahko določi sredstvo za čiščenje, če je to primerno, ali lahko priporoči alternativno sredstvo v izjemnih primerih, če je voda očitno neustrezna.“

Draženje kože (oddelek 3.2)

2

Preobčutljivost kože (oddelek 3.4)

1, 1A, 1B

(xi)

oznake P361, P362 in P363 se nadomestijo z naslednjim:

„P361

Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila.

Vnetljive tekočine (oddelek 2.6)

1, 2, 3

 

Akutna strupenost – dermalna (oddelek 3.1)

1, 2, 3

Jedkost za kožo (oddelek 3.2)

1A, 1B, 1C


P362

Sleči kontaminirana oblačila.

Akutna strupenost – dermalna (oddelek 3.1)

4

 

Draženje kože (oddelek 3.2)

2

Preobčutljivost kože (oddelek 3.4)

1, 1A, 1B

P363

Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo.

Jedkost za kožo (oddelek 3.2)

1A, 1B, 1C“

 

(xii)

naslednji previdnostni stavek se vstavi za oznako P363:

„P364

In jih oprati pred ponovno uporabo.

Akutna strupenost – dermalna (oddelek 3.1)

1, 2, 3, 4

 

Draženje kože (oddelek 3.2)

2

 

Preobčutljivost kože (oddelek 3.4)

1, 1A, 1B“

 

(xiii)

v stolpcu 2 se oznaka P378, besedilo „Za gašenje uporabiti …“ nadomesti z „Za gašenje se uporabi …“;

(xiv)

oznaki P301 + P310 in P301 + P312 se nadomestita z naslednjim:

„P301 + P310

PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…

Akutna strupenost – oralna (oddelek 3.1)

1, 2, 3

… Ustrezen vir nujnega zdravniškega nasveta določi proizvajalec/dobavitelj.

Nevarnost pri vdihavanju (oddelek 3.10)

1

P301 + P312

PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…/.

Akutna strupenost – oralna (oddelek 3.1)

4

… Ustrezen vir nujnega zdravniškega nasveta določi proizvajalec/dobavitelj.“

(xv)

oznaka P302 + P350 se črta;

(xvi)

oznaka P302 + P352 se nadomesti z naslednjim:

„P302 + P352

PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode/…

Akutna strupenost – dermalna (oddelek 3.1)

1, 2, 3, 4

… Proizvajalec/dobavitelj lahko določi sredstvo za čiščenje, če je to primerno, ali lahko priporoči alternativno sredstvo v izjemnih primerih, če je voda očitno neustrezna.“

Draženje kože (oddelek 3.2)

2

Preobčutljivost kože (oddelek 3.4)

1, 1A, 1B

(xvii)

oznaka P303 + P361 + P353 se nadomesti z naslednjim:

„P303 + P361 + P353

PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.

Vnetljive tekočine (oddelek 2.6)

1, 2, 3

 

Jedkost za kožo (oddelek 3.2)

1A, 1B, 1C“

(xviii)

oznaka P304 + P340 se nadomesti z naslednjim:

„P304 + P340

PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.

Akutna strupenost – pri vdihavanju (oddelek 3.1)

1, 2, 3, 4

 

Jedkost za kožo (oddelek 3.2)

1A, 1B, 1C

Preobčutljivost dihal (oddelek 3.4)

1, 1A, 1B

Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost; draženje dihalnih poti (oddelek 3.8)

3

Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost; omamljenost (oddelek 3.8)

3“

(xix)

oznaka P304 + P341 se črta;

(xx)

oznaka P307 + P311 se nadomesti z naslednjim:

„P308 + P311

Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…

Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost (oddelek 3.8)

1, 2

… Ustrezen vir nujnega zdravniškega nasveta določi proizvajalec/dobavitelj.“

(xxi)

oznaka P309 + P311 se črta;

(xxii)

oznaka P342 + P311 se nadomesti z naslednjim:

„P342 + P311

Pri respiratornih simptomih: Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…

Preobčutljivost dihal (oddelek 3.4)

1, 1A, 1B

… Ustrezen vir nujnega zdravniškega nasveta določi proizvajalec/dobavitelj.“

(xxiii)

za oznako P342 + P311 se vstavijo naslednji previdnostni stavki:

„P361 + P364

Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.

Akutna strupenost, dermalna (oddelek 3.1)

1, 2, 3

 

P362 + P364

Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.

Akutna strupenost, dermalna (oddelek 3.1)

4

 

Draženje kože (oddelek 3.2)

2

Preobčutljivost kože (oddelek 3.4)

1, 1A, 1B“

(xxiv)

oznaka P370 + P378 se nadomesti z naslednjim:

„P370 + P378

Ob požaru: Za gašenje se uporabi …

Vnetljive tekočine (oddelek 2.6)

1, 2, 3

… Ustrezne medije določi proizvajalec/dobavitelj.

kadar voda povečuje tveganje.“

Vnetljive trdne snovi (oddelek 2.7)

1, 2

Samoreaktivne snovi in zmesi (oddelek 2.8)

Vrste A, B, C, D, E, F

Piroforne tekočine (oddelek 2.9)

1

Piroforne trdne snovi (oddelek 2.10)

1

Snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline (oddelek 2.12)

1, 2, 3

Oksidativne tekočine (oddelek 2.13)

1, 2, 3

Oksidativne trdne snovi (oddelek 2.14)

1, 2, 3

(c)

tabela 6.4 se spremeni:

(i)

oznaka P410 se nadomesti z naslednjim:

„P410

Zaščititi pred sončno svetlobo.

Aerosoli (oddelek 2.3)

1, 2, 3

 

Plini pod tlakom (oddelek 2.5)

Stisnjeni plin

Utekočinjeni plin

Raztopljeni plin

se lahko izpustijo za pline iz premične plinske jeklenke v skladu z navodili za pakiranje P200 UN RTDG: Vzorčni predpisi, razen če so ti plini predmet (počasne) razgradnje ali polimerizacije.

Samosegrevajoče se snovi in zmesi (oddelek 2.11)

1, 2

 

Organski peroksidi (oddelek 2.15)

Vrste A, B, C, D, E, F“

 

(ii)

oznaka P412 se nadomesti z naslednjim:

„P412

Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.

Aerosoli (oddelek 2.3)

1, 2, 3“

 

(iii)

oznaki P410 + 403 in P410 + 412 se nadomestita z naslednjim:

„P410 + P403

Zaščititi pred sončno svetlobo. Hraniti na dobro prezračevanem mestu.

Plini pod tlakom (oddelek 2.5)

Stisnjeni plin

Utekočinjeni plin

Raztopljeni plin

se lahko izpustijo za pline iz premične plinske jeklenke v skladu z navodili za pakiranje P200 UN RTDG: Vzorčni predpisi, razen če so ti plini predmet (počasne) razgradnje ali polimerizacije.

P410 + P412

Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.

Aerosoli (oddelek 2.3)

1, 2, 3“

 

3.

del 2 se spremeni:

(a)

tabela 1.2 se spremeni:

(i)

oznaka P210 se nadomesti z naslednjim:

„P210

Jezik

 

 

BG

Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.

 

ES

Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

 

CS

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

 

DA

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

 

DE

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

 

ET

Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.

 

EL

Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.

 

EN

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.

 

FR

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.

 

GA

Coimeád ó theas, dromchlaí te, splancacha, lasair gan chosaint agus foinsí eile adhainte. Ná caitear tobac.

 

IT

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

 

LV

Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.

 

LT

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.

 

HU

Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

 

MT

Biegħed mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbdu. Tpejjipx.

 

NL

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

 

PL

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

 

PT

Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.

 

RO

A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

 

SK

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

 

SL

Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

 

FI

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.

 

SV

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.“

(ii)

oznaka P223 se nadomesti z naslednjim:

„P223

Jezik

 

 

BG

Не допускайте контакт с вода.

 

ES

Evitar el contacto con el agua.

 

CS

Zabraňte styku s vodou.

 

DA

Undgå kontakt med vand.

 

DE

Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.

 

ET

Vältida kokkupuudet veega.

 

EL

Μην επιτρέπετε την επαφή με το νερό.

 

EN

Do not allow contact with water.

 

FR

Éviter tout contact avec l'eau.

 

GA

Ná bíodh aon teagmháil le huisce.

 

IT

Evitare qualunque contatto con l'acqua.

 

LV

Nepieļaut saskari ar ūdeni.

 

LT

Saugoti nuo sąlyčio su vandeniu.

 

HU

Nem érintkezhet vízzel.

 

MT

Tħallihx imiss mal-ilma.

 

NL

Contact met water vermijden.

 

PL

Nie dopuszczać do kontaktu z wodą.

 

PT

Não deixar entrar em contacto com a água.

 

RO

A nu se lăsa în contact cu apa.

 

SK

Zabráňte kontaktu s vodou.

 

SL

Preprečiti stik z vodo.

 

FI

Ei saa joutua kosketuksiin veden kanssa.

 

SV

Undvik all kontakt med vatten.“

(iii)

oznaka P244 se nadomesti z naslednjim:

„P244

Jezik

 

 

BG

Поддържайте вентилите и фитингите чисти от масло и смазка.

 

ES

Mantener las valvulas y los racores libres de aceite y grasa.

 

CS

Udržujte ventily i příslušenství čisté - bez olejů a maziv.

 

DA

Hold ventiler og tilslutninger frie for olie og fedt.

 

DE

Ventile und Ausrüstungsteile öl- und fettfrei halten.

 

ET

Hoida ventiilid ja liitmikud õlist ja rasvast puhtad.

 

EL

Διατηρείτε τα κλείστρα και τους συνδέσμους καθαρά από λάδια και γράσα.

 

EN

Keep valves and fittings free from oil and grease.

 

FR

Ni huile, ni graisse sur les robinets et raccords.

 

GA

Coinnigh comhlaí agus feistis saor ó ola agus ó ghréisc.

 

IT

Mantenere le valvole e i raccordi liberi da olio e grasso.

 

LV

Uzturēt ventiļus un savienojumus tīrus no eļļas un taukvielām.

 

LT

Saugoti, kad ant vožtuvų ir jungiamųjų detalių nepatektų alyvos ir tepalų.

 

HU

A szelepeket és szerelvényeket zsírtól és olajtól mentesen kell tartani.

 

MT

Żomm il-valvi u fittings ħielsa miż-żejt u l-grease.

 

NL

Houd afsluiters en fittingen vrij van olie en vet.

 

PL

Chronić zawory i przyłącza przed olejem i tłuszczem.

 

PT

Manter válvulas e conexões isentas de óleo e gordura.

 

RO

Feriți valvele și racordurile de ulei și grăsime.

 

SK

Udržujte ventily a príslušenstvo čisté, bez olejov a mazív.

 

SL

Preprečiti stik ventilov in opreme z oljem in mastjo.

 

FI

Pidä venttiilit ja liittimet vapaana öljystä ja rasvasta.

 

SV

Håll ventiler och anslutningar fria från olja och fett.“

(iv)

oznaka P251 se nadomesti z naslednjim:

„P251

Jezik

 

 

BG

Да не се пробива и изгаря дори след употреба.

 

ES

No perforar ni quemar, incluso después de su uso.

 

CS

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

 

DA

Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

 

DE

Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

 

ET

Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist.

 

EL

Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.

 

EN

Do not pierce or burn, even after use.

 

FR

Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

 

GA

Ná toll agus ná dóigh, fiú tar éis úsáide.

 

IT

Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso.

 

LV

Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas.

 

LT

Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.

 

HU

Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.

 

MT

Ittaqqbux u taħarqux, anki wara li tużah.

 

NL

Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

 

PL

Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

 

PT

Não furar nem queimar, mesmo após utilização.

 

RO

Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.

 

SK

Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

 

SL

Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.

 

FI

Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.

 

SV

Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.“

(v)

oznaka P281 se črta;

(vi)

oznaka P284 se nadomesti z naslednjim:

„P284

Jezik

 

 

BG

[При недостатъчна вентилация] носете средства за защита на дихателните пътища.

 

ES

[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.

 

CS

[V případě nedostatečného větrání] používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

 

DA

[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.

 

DE

[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.

 

ET

[Ebapiisava ventilatsiooni korral] kanda hingamisteede kaitsevahendit.

 

EL

[Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού] χρησιμοποιείστε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής.

 

EN

[In case of inadequate ventilation] wear respiratory protection.

 

FR

[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.

 

GA

[Mura leor an aeráil] caith cosaint riospráide.

 

IT

[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.

 

LV

[Neatbilstošas ventilācijas gadījumā] lietot elpošanas orgānu aizsargierīces.

 

LT

[Esant nepakankamam vėdinimui] naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.

 

HU

[Nem megfelelő szellőzés esetén] légzésvédelem kötelező.

 

MT

[F'każ ta' ventilazzjoni inadegwata] ilbes protezzjoni respiratorja.

 

NL

[Bij ontoereikende ventilatie] adembescherming dragen.

 

PL

[W przypadku nieodpowiedniej wentylacji] stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

 

PT

[Em caso de ventilação inadequada] usar proteção respiratória.

 

RO

[În cazul în care ventilarea este necorespunzătoare] purtați echipament de protecție respiratorie.

 

SK

[V prípade nedostatočného vetrania] používajte ochranu dýchacích ciest.

 

SL

[Ob nezadostnem prezračevanju] nositi opremo za zaščito dihal.

 

FI

Käytä hengityksensuojainta [jos ilmanvaihto on riittämätön].

 

SV

[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.“

(vii)

oznaka P285 se črta;

(b)

tabela 1.3 se spremeni:

(i)

oznaka P307 se črta;

(ii)

oznaka P309 se črta;

(iii)

oznake P310, P311 in P312 se nadomestijo z naslednjim:

„P310

Jezik

 

 

BG

Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/…

 

ES

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico/…

 

CS

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…

 

DA

Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/…

 

DE

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/ anrufen.

 

ET

Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga…

 

EL

Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/…

 

EN

Immediately call a POISON CENTER/doctor/…

 

FR

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/…

 

GA

Cuir glao láithreach ar IONAD NIMHE/ar dhoctúir/…

 

IT

Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico…

 

LV

Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/…

 

LT

Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją / ….

 

HU

Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/….

 

MT

Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT /tabib/…

 

NL

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

 

PL

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

 

PT

Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/…

 

RO

Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ /un medic/…

 

SK

Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára/…

 

SL

Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…

 

FI

Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…

 

SV

Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare…


P311

Jezik

 

 

BG

Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/…

 

ES

Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico/…

 

CS

Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/….

 

DA

Ring til en GIFTINFORMATION/læge/…

 

DE

GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen.

 

ET

Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga…

 

EL

Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/…

 

EN

Call a POISON CENTER/doctor/…

 

FR

Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/…

 

GA

Cuir glao ar IONAD NIMHE/ar dhoctúir/…

 

IT

Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/…

 

LV

Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/…

 

LT

Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją / ….

 

HU

Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/….

 

MT

Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT /tabib/…

 

NL

Een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

 

PL

Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

 

PT

Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/…

 

RO

Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic…

 

SK

Volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára/…

 

SL

Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…

 

FI

Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…

 

SV

Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…


P312

Jezik

 

 

BG

При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/…/.

 

ES

Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico/…/si la persona se encuentra mal.

 

CS

Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…

 

DA

I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/…

 

DE

Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/ anrufen.

 

ET

Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga…

 

EL

Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/…εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

 

EN

Call a POISON CENTER/doctor/…/if you feel unwell.

 

FR

Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/…/en cas de malaise.

 

GA

Cuir glao ar IONAD NIMHE/ar dhoctúir/…mura mbraitheann tú go maith.

 

IT

Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/…./in caso di malessere.

 

LV

Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/.., ja jums ir slikta pašsajūta.

 

LT

Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją / ….

 

HU

Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/….

 

MT

Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/ tabib/…/ jekk ma tħossokx f'sikktek.

 

NL

Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

 

PL

W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

 

PT

Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/…

 

RO

Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ /un medic/…/dacă nu vă simțiți bine.

 

SK

Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára/…

 

SL

Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…/

 

FI

Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…/jos ilmenee pahoinvointia.

 

SV

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…“

(iv)

oznaka P322 se črta;

(v)

oznaka P340 se nadomesti z naslednjim:

„P340

Jezik

 

 

BG

Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

 

ES

Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

 

CS

Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

 

DA

Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.

 

DE

Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

 

ET

Toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata.

 

EL

Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

 

EN

Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.

 

FR

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

 

GA

Tabhair an duine amach faoin aer úr agus coinnigh é i riocht ina bhféadfadh sé anáil a tharraingt go réidh.

 

IT

Trasportare l’infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

 

LV

Nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.

 

LT

Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

 

HU

Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

 

MT

Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.

 

NL

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

 

PL

Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

 

PT

Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.

 

RO

Transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.

 

SK

Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

 

SL

Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.

 

FI

Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.

 

SV

Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.“

(vi)

oznaka P341 se črta;

(vii)

oznaka P350 se črta;

(viii)

oznaka P352 se nadomesti z naslednjim:

„P352

Jezik

 

 

BG

Измийте обилно с вода/…

 

ES

Lavar con abundante agua/…

 

CS

Omyjte velkým množstvím vody/…

 

DA

Vask med rigeligt vand/…

 

DE

Mit viel Wasser/…/waschen.

 

ET

Pesta rohke veega/…

 

EL

Πλύντε με άφθονο νερό/…

 

EN

Wash with plenty of water/…

 

FR

Laver abondamment à l’eau/…

 

GA

Nigh le neart uisce/…

 

IT

Lavare abbondantemente con acqua/…

 

LV

Nomazgāt ar lielu ūdens/.. daudzumu.

 

LT

Plauti dideliu vandens kiekiu /…

 

HU

Lemosás bő vízzel/….

 

MT

Baħbaħ b'ħafna ilma/…

 

NL

Met veel water/… wassen.

 

PL

Umyć dużą ilością wody/…

 

PT

Lavar abundantemente com água/…

 

RO

Spălați cu multă apă/…

 

SK

Umyte veľkým množstvom vody…

 

SL

Umiti z veliko vode/…

 

FI

Pese runsaalla vedellä/…

 

SV

Tvätta med mycket vatten/…“

(viiia)

oznaka P361 se nadomesti z naslednjim:

„P361

Jezik

 

 

BG

Незабавно свалете цялото замърсено облекло.

 

ES

Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.

 

CS

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

 

DA

Alt tilsmudset tøj tages straks af.

 

DE

Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.

 

ET

Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad.

 

EL

Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα.

 

EN

Take off immediately all contaminated clothing.

 

FR

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.

 

GA

Bain díot láithreach na héadaí éillithe go léir.

 

IT

Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.

 

LV

Novilkt nekavējoties visu piesārņoto apģērbu.

 

LT

Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius.

 

HU

Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni.

 

MT

Neħħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha.

 

NL

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

 

PL

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

 

PT

Retirar imediatamente toda a roupa contaminada.

 

RO

Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată.

 

SK

Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte.

 

SL

Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila.

 

FI

Riisu saastunut vaatetus välittömästi.

 

SV

Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.“

(ix)

oznaka P362 se nadomesti z naslednjim:

„P362

Jezik

 

 

BG

Свалете замърсеното облекло.

 

ES

Quitar las prendas contaminadas.

 

CS

Kontaminovaný oděv svlékněte.

 

DA

Alt tilsmudset tøj tages af.

 

DE

Kontaminierte Kleidung ausziehen.

 

ET

Võtta saastunud rõivad seljast.

 

EL

Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα.

 

EN

Take off contaminated clothing.

 

FR

Enlever les vêtements contaminés.

 

GA

Bain díot aon éadaí éillithe.

 

IT

Togliere gli indumenti contaminati.

 

LV

Novilkt piesārņoto apģērbu.

 

LT

Nuvilkti užterštus drabužius.

 

HU

A szennyezett ruhadarabot le kell vetni.

 

MT

Neħħi l-ħwejjeġ kontaminati.

 

NL

Verontreinigde kleding uittrekken.

 

PL

Zdjąć zanieczyszczoną odzież.

 

PT

Retirar a roupa contaminada.

 

RO

Scoateți îmbrăcămintea contaminată.

 

SK

Kontaminovaný odev vyzlečte.

 

SL

Sleči kontaminirana oblačila.

 

FI

Riisu saastunut vaatetus.

 

SV

Ta av nedstänkta kläder.“

(x)

za oznako P363 se vstavi naslednji previdnostni stavek:

„P364

Jezik

 

 

BG

И го изперете преди повторна употреба.

 

ES

Y lavarlas antes de volver a usarlas.

 

CS

A před opětovným použitím vyperte.

 

DA

Og vaskes inden genanvendelse.

 

DE

Und vor erneutem Tragen waschen.

 

ET

Ja pesta enne korduskasutust.

 

EL

Και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

 

EN

And wash it before reuse.

 

FR

Et les laver avant réutilisation.

 

GA

Agus nigh iad sula ndéanfar iad a athúsáid.

 

IT

E lavarli prima di indossarli nuovamente.

 

LV

Un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt.

 

LT

Taip pat išskalbti prieš vėl apsivelkant.

 

HU

És újbóli használat előtt ki kell mosni.

 

MT

U aħslu qabel terġa' tużah.

 

NL

En wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

 

PL

I wyprać przed ponownym użyciem.

 

PT

E lavar antes de voltar a usar.

 

RO

Și spălați înainte de reutilizare.

 

SK

A pred ďalším použitím vyperte.

 

SL

In jih oprati pred ponovno uporabo.

 

FI

Ja pese ennen uudelleenkäyttöä.

 

SV

Och tvätta dem innan de används igen.“

(xi)

oznaka P378 se nadomesti z naslednjim:

„P378

Jezik

 

 

BG

Използвайте…, за да загасите.

 

ES

Utilizar… para la extinción.

 

CS

K uhašení použijte…

 

DA

Anvend…til brandslukning.

 

DE

… zum Löschen verwenden.

 

ET

Kustutamiseks kasutada…

 

EL

Χρησιμοποιείστε… για να κατασβήσετε.

 

EN

Use… to extinguish.

 

FR

Utiliser… pour l’extinction.

 

GA

Úsáid … le haghaidh múchta.

 

IT

Utilizzare….per estinguere.

 

LV

Dzēšanai izmantojiet ….

 

LT

Gesinimui naudoti …

 

HU

Oltásra …használandó.

 

MT

Uża… biex titfi.

 

NL

Blussen met …

 

PL

Użyć… do gaszenia.

 

PT

Para extinguir utilizar….

 

RO

A se utiliza… pentru a stinge.

 

SK

Na hasenie použite…

 

SL

Za gašenje se uporabi …

 

FI

Käytä palon sammuttamiseen…

 

SV

Släck med…“

(xii)

oznaki P301 + P310 in P301 + P312 se nadomestita z naslednjim:

„P301 + P310

Jezik

 

 

BG

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/…

 

ES

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico/…

 

CS

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/….

 

DA

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/…

 

DE

BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen.

 

ET

ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga…

 

EL

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/…

 

EN

IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/ doctor/…

 

FR

EN CAS D’INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/…

 

GA

MÁ SHLOGTAR: Cuir glao láithreach ar IONAD NIMHE/ar dhoctúir/…

 

IT

IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/…

 

LV

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/…

 

LT

PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją / …

 

HU

LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/….

 

MT

JEKK JINBELA’: Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT /tabib/…

 

NL

NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

 

PL

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

 

PT

EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/…

 

RO

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/…

 

SK

PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára/…

 

SL

PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…

 

FI

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…

 

SV

VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…“


P301 + P312

Jezik

 

 

BG

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/…

 

ES

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico/…/si la persona se encuentra mal.

 

CS

PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…

 

DA

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/…/

 

DE

BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen.

 

ET

ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga…

 

EL

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/…/εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

 

EN

IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER/doctor/…/if you feel unwell.

 

FR

EN CAS D’INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/…/en cas de malaise.

 

GA

MÁ SHLOGTAR: Cuir glao ar IONAD NIMHE/ar dhoctúir/… mura mbraitheann tú go maith.

 

IT

IN CASO DI INGESTIONE: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/…/in caso di malessere.

 

LV

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/.., ja jums ir slikta pašsajūta.

 

LT

PRARIJUS: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją / …

 

HU

LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/….

 

MT

JEKK JINBELA’: Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/ tabib/…/ jekk ma tħossokx f'sikktek.

 

NL

NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

 

PL

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

 

PT

EM CASO DE INGESTÃO: caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/…

 

RO

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ /un medic/…/ dacă nu vă simțiți bine.

 

SK

PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára/…

 

SL

PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…/.

 

FI

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…/jos ilmenee pahoinvointia.

 

SV

VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…“

(xiii)

oznaka P302 + P350 se črta;

(xiv)

oznaka P302 + P352 se nadomesti z naslednjim:

„P302 + P352

Jezik

 

 

BG

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода/…

 

ES

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/…

 

CS

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/…

 

DA

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/…

 

DE

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen.

 

ET

NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega/…

 

EL

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό/…

 

EN

IF ON SKIN: Wash with plenty of water/…

 

FR

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau/…

 

GA

I gCÁS TEAGMHÁLA LEIS AN gCRAICEANN: Nigh le neart gallúnaí agus uisce é.

 

IT

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/…

 

LV

SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens/.. daudzumu.

 

LT

PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu /…

 

HU

HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel/….

 

MT

JEKK JIĠI FUQ IL-ĠILDA: Baħbaħ b'ħafna ilma/…

 

NL

BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen.

 

PL

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody/…

 

PT

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com água/…

 

RO

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă/…

 

SK

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody/…

 

SL

PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode/…

 

FI

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä/…

 

SV

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/…“

(xv)

oznaki P303 + P361 + P353 in P304 + P340 se nadomestita z naslednjim:

„P303 + P361 + P353

Jezik

 

 

BG

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.

 

ES

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.

 

CS

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

 

DA

VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.

 

DE

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

 

ET

NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega / loputada duši all.

 

EL

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους.

 

EN

IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.

 

FR

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se doucher.

 

GA

I gCÁS TEAGMHÁLA LEIS AN gCRAICEANN (nó le gruaig): Bain díot láithreach na héadaí éillithe go léir. Sruthlaigh an craiceann le huisce/glac cithfholcadh.

 

IT

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.

 

LV

SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā.

 

LT

PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu.

 

HU

HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.

 

MT

JEKK JIĠI FUQ IL-ĠILDA (jew fuq ix-xagħar) Neħħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha. Baħbaħ il-ġilda bl-ilma/taħt ix-xawer.

 

NL

BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.

 

PL

W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

 

PT

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche.

 

RO

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți duș.

 

SK

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou.

 

SL

PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.

 

FI

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä.

 

SV

VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.


P304 + P340

Jezik

 

 

BG

ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

 

ES

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

 

CS

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

 

DA

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.

 

DE

BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

 

ET

SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata.

 

EL

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

 

EN

IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.

 

FR

EN CAS D’INHALATION: transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

 

GA

MÁ IONANÁILTEAR: Tabhair an duine amach faoin aer úr agus coinnigh é compordach.

 

IT

IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

 

LV

IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.

 

LT

ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

 

HU

BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

 

MT

JEKK JINĠIBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.

 

NL

NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

 

PL

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

 

PT

EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.

 

RO

ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.

 

SK

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

 

SL

PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.

 

FI

JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.

 

SV

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.“

(xvi)

oznaka P304 + P341 se črta;

(xvii)

oznaka P307 + P311 se nadomesti z naslednjim:

„P308 + P311

Jezik

 

 

BG

ПРИ явна или предполагаема експозиция: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/…

 

ES

EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico/…

 

CS

PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/….

 

DA

VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/…

 

DE

BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen.

 

ET

Kokkupuute korral: võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga…

 

EL

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/…

 

EN

IF exposed or concerned: Call a POISON CENTER/doctor/…

 

FR

EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/…

 

GA

I gCÁS nochta nó má mheastar a bheith nochtaithe: Cuir glao ar IONAD NIMHE/ar dhoctúir/…

 

IT

In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/…

 

LV

JA saskaras vai saistīts ar: sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/…

 

LT

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją / …

 

HU

Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/….

 

MT

JEKK espost jew konċernat: Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT /tabib/…

 

NL

NA (mogelijke) blootstelling: Een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

 

PL

W przypadku narażenia lub styczności: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem/…

 

PT

EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/…

 

RO

ÎN CAZ de expunere sau de posibilă expunere: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/ un medic/…

 

SK

PO expozícii alebo podozrení z nej: Volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára/…

 

SL

Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…

 

FI

Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…

 

SV

Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…“

(xviii)

oznaka P309 + P311 se črta;

(xix)

oznaka P342 + P311 se nadomesti z naslednjim:

„P342 + P311

Jezik

 

 

BG

При симптоми на затруднено дишане: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/…

 

ES

En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico/…

 

CS

Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…

 

DA

Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/…

 

DE

Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen.

 

ET

Hingamisteede probleemide ilmnemise korral: võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga…

 

EL

Εάν παρουσιάζονται αναπνευστικά συμπτώματα: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/…

 

EN

If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER/doctor/…

 

FR

En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/…

 

GA

I gCÁS siomtóm riospráide: Cuir glao ar IONAD NIMHE/ar dhoctúir/…

 

IT

In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/…

 

LV

Ja rodas elpas trūkuma simptomi: sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/…

 

LT

Jeigu pasireiškia respiraciniai simptomai: skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją / …

 

HU

Légzési problémák esetén: Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/….

 

MT

Jekk ikollok sintomi respiratorji: Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT /tabib/…

 

NL

Bij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

 

PL

W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem/…

 

PT

Em caso de sintomas respiratórios: contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/…

 

RO

În caz de simptome respiratorii: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/…

 

SK

Pri sťaženom dýchaní: Volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára/…

 

SL

Pri respiratornih simptomih: Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…

 

FI

Jos ilmenee hengitysoireita: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…

 

SV

Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…“

(xx)

za oznako P342 + P311 se vstavijo naslednji previdnostni stavki:

„P361 + P364

Jezik

 

 

BG

Незабавно свалете цялото замърсено облекло и го изперете преди повторна употреба.

 

ES

Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

 

CS

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

 

DA

Alt tilsmudset tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse.

 

DE

Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

 

ET

Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.

 

EL

Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

 

EN

Take off immediately all contaminated clothing and wash it before reuse.

 

FR

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

 

GA

Bain díot láithreach na héadaí éillithe go léir agus nigh iad roimh iad a athúsáid.

 

IT

Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

 

LV

Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt.

 

LT

Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.

 

HU

Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.

 

MT

Neħħi minnufih il-ħwejjeġ kontaminati kollha u aħsilhom qabel terġa' tilbishom.

 

NL

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

 

PL

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem.

 

PT

Retirar imediatamente a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.

 

RO

Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată și spalați-o înainte de reutilizare.

 

SK

Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

 

SL

Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.

 

FI

Riisu saastunut vaatetus välittömästi ja pese ennen uudelleenkäyttöä.

 

SV

Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.


P362 + P364

Jezik

 

 

BG

Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.

 

ES

Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

 

CS

Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

 

DA

Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

 

DE

Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

 

ET

Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.

 

EL

Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

 

EN

Take off contaminated clothing and wash it before reuse.

 

FR

Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

 

GA

Bain díot aon éadaí éillithe agus nigh iad roimh iad a athúsáid.

 

IT

Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

 

LV

Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt.

 

LT

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.

 

HU

A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.

 

MT

Neħħi l-ħwejjeġ kontaminati kollha u aħsilhom qabel terġa' tilbishom.

 

NL

Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

 

PL

Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

 

PT

Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.

 

RO

Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spalați-o înainte de reutilizare.

 

SK

Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

 

SL

Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.

 

FI

Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä.

 

SV

Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.“

(xxi)

oznaka P370 + P378 se nadomesti z naslednjim:

„P370 + P378

Jezik

 

 

BG

При пожар: Използвайте…, за да загасите.

 

ES

En caso de incendio: Utilizar… para la extinción.

 

CS

V případě požáru: K uhašení použijte…

 

DA

Ved brand: Anvend… til brandslukning

 

DE

Bei Brand: … zum Löschen verwenden.

 

ET

Tulekahju korral: kasutada kustutamiseks…

 

EL

Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε… για να κατασβήσετε.

 

EN

In case of fire: Use… to extinguish.

 

FR

En cas d’incendie: Utiliser… pour l’extinction.

 

GA

I gcás dóiteáin: Úsáid … le haghaidh múchta.

 

IT

In caso d'incendio: utilizzare…per estinguere.

 

LV

Ugunsgrēka gadījumā: dzēšanai izmantojiet …

 

LT

Gaisro atveju: gesinimui naudoti …

 

HU

Tűz esetén: oltásra …használandó.

 

MT

F’każ ta’ nar: Uża… biex titfi.

 

NL

In geval van brand: blussen met …

 

PL

W przypadku pożaru: Użyć… do gaszenia.

 

PT

Em caso de incêndio: para extinguir utilizar….

 

RO

În caz de incendiu: a se utiliza… pentru a stinge.

 

SK

V prípade požiaru: Na hasenie použite…

 

SL

Ob požaru: Za gašenje se uporabi …

 

FI

Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen…

 

SV

Vid brand: Släck med…“


PRILOGA V

Priloga V k Uredbi (ES) št. 1272/2008 se spremeni:

1.

del 1 se spremeni:

(a)

v stolpcu 2 oddelka 1.2 se besede „Vnetljivi aerosoli, kategoriji nevarnosti 1, 2“ nadomestijo z „Aerosoli, kategoriji nevarnosti 1, 2“;

(b)

v oddelku 1.6 se za oddelkom 2.2: Vnetljivi plini, kategorija nevarnosti 2, vstavijo naslednje besede:

„Oddelek 2.3: Aerosoli, kategorija nevarnosti 3“;

2.

v delu 3 se oddelek 3.1 nadomesti z naslednjim:

„3.1   ZNAK: OKOLJE

Piktogram

(1)

Razred in kategorija nevarnosti

(2)

GHS09

Image

Oddelek 4.1

Nevarno za vodno okolje

Kategorija akutne nevarnosti: kategorija akutnosti 1

Kategorije dolgotrajne nevarnosti: kategorija kroničnosti 1, kategorija kroničnosti 2

Piktogram ni potreben za naslednje razrede in kategorije nevarnosti za okolje:

Oddelek 4.1: Nevarno za vodno okolje – kategorije dolgotrajne nevarnosti: kategorija kroničnosti 3, kategorija kroničnosti 4.“


PRILOGA VI

Priloga VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 se spremeni:

1.

del 1 se spremeni:

(a)

v tabeli 1.1 se naslednja vrstica

„Vnetljiv plin

Flam. Gas 1

Flam. Gas 2“

nadomesti z

„Vnetljiv plin

Flam. Gas 1

Flam. Gas 2

Chem. Unst. Gas A

Chem. Unst. Gas B“

(b)

v tabeli 1.1 se naslednja vrstica

„Vnetljiv aerosol

Flam. Aerosol 1

Flam. Aerosol 2“

nadomesti z

„Aerosol

Aerosol 1

Aerosol 2

Aerosol 3“

(c)

v oddelku 1.1.2.1.2 se uvodni odstavek nadomesti z naslednjim:

„Stavki o nevarnosti, dodeljeni v skladu s členom 13(b), so navedeni v skladu s Prilogo III. Poleg tega so pri nekaterih stavkih o nevarnosti zaradi nadaljnjega razločevanja trištevilčni oznaki dodane črke. Uporabljajo se naslednje dodatne oznake:“;

(d)

v oddelku 1.2.3 se prvi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Stavka o nevarnosti H360 in H361 nakazujeta na splošno zaskrbljenost zaradi škodljivih učinkov na plodnost in/ali razvoj: ‚Lahko škoduje/Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka.‘ V skladu z merili je splošni stavek o nevarnosti mogoče nadomestiti s stavkom o nevarnosti, ki navaja določen zadevni učinek v skladu z oddelkom 1.1.2.1.2. Kadar ni navedeno drugo razločevanje, je to zaradi dokazov, da se za zadevno razločevanje ne uporabljajo nobeni takšni učinki, nepopolni podatki ali