14.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 129/12


UREDBA SVETA (EU) št. 431/2013

z dne 13. maja 2013

o spremembi Uredbe (ES) št. 147/2003 o nekaterih omejitvenih ukrepih v zvezi z Somalijo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2010/231/SZVP z dne 26. aprila 2010 o omejitvenih ukrepih proti Somaliji (1),

ob upoštevanju skupnega predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Sveta (ES) št. 147/2003 (2) je bila uvedena splošna prepoved zagotavljanja tehničnih nasvetov, pomoči, usposabljanja, financiranja in finančne pomoči v zvezi z vojaškimi dejavnostmi kateri koli osebi, subjektu ali organu v Somaliji.

(2)

Varnostni svet Združenih narodov je 6. marca 2013 sprejel Resolucijo 2093 (2013). S to resolucijo je spremenil embargo na orožje, uveden z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov (RVSZN) 733 (1992) in dopolnjen z RVSZN 1425 (2002). Z RVSZN 2093 (2013) je bilo tako zagotovljeno odstopanje od prepovedi pomoči v zvezi z orožjem in vojaško opremo, namenjeno podpori strateških partnerjev AMISOM, osebju Združenih narodov in naslednici misije Političnega urada Združenih narodov za Somalijo ter delno ukinjen embargo na orožje v zvezi z razvojem varnostnih sil zvezne vlade Somalije.

(3)

Svet je 25. aprila 2013 sprejel Sklep 2013/201/SZVP (3), ki spreminja Sklep 2010/231/SZVP in določa enako odstopanje, kot je bilo zagotovljeno z RVSZN 2093 (2013).

(4)

Ti ukrepi spadajo na področje uporabe Pogodbe o delovanju Evropske unije, zato je za njihovo izvajanje potreben regulativni ukrep na ravni Unije predvsem zaradi zagotovitve, da jih bodo gospodarski subjekti v vseh državah članicah enotno uporabljali.

(5)

Uredbo (ES) št. 147/2003 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 147/2003 se spremeni:

1.

člen 2a se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2a

Z odstopanjem od člena 1 lahko pristojni organ, naveden na spletnih straneh iz Priloge I, v državi članici, kjer ima ponudnik storitev svoj sedež, pod zanj ustreznimi pogoji odobri:

(a)

zagotavljanje financiranja, finančne pomoči, tehničnega svetovanja, pomoči ali usposabljanja, povezanih z vojaškimi dejavnostmi, če ugotovi, da je tako financiranje, svetovanje, pomoč ali usposabljanje namenjeno izključno za podporo ali uporabo s strani Misije Afriške unije v Somaliji (AMISOM) iz odstavka 1 Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov (RVSZN) 2093 (2013), ali izključno za uporabo s strani držav in regionalnih organizacij pri sprejemanju ukrepov v skladu z odstavkom 6 RVSZN 1851 (2008) in odstavkom 10 RVSZN 1846 (2008);

(b)

zagotavljanje financiranja, finančne pomoči, tehničnega svetovanja, pomoči ali usposabljanja, povezanega z vojaškimi dejavnostmi, če ugotovi, da je tako financiranje, svetovanje, pomoč ali usposabljanje namenjeno izključno za podporo ali uporabo s strani strateških partnerjev AMISOM, ki izvajajo dejavnosti izključno v okviru strateškega koncepta Afriške unije, sprejetega 5. januarja 2012, ter v sodelovanju in ob usklajevanju z AMISOM, kot je določeno v odstavku 36 RVSZN 2093 (2013);

(c)

zagotavljanje financiranja, finančne pomoči, tehničnega svetovanja, pomoči ali usposabljanja, povezanega z vojaškimi dejavnostmi, če ugotovi, da je tako financiranje, svetovanje, pomoč ali usposabljanje namenjeno izključno za podporo ali uporabo s strani osebja Združenih narodov, vključno s Političnim uradom Združenih narodov za Somalijo ali morebitno misijo naslednico, kot je določeno v odstavku 37 RVSZN 2093 (2013);

(d)

zagotavljanje tehničnega svetovanja, pomoči ali usposabljanja, povezanega z vojaškimi dejavnostmi, če sta izpolnjena naslednja pogoja:

(i)

zadevni pristojni organ ugotovi, da je namen takšnega svetovanja, pomoči ali usposabljanja izključno pomoč pri razvoju institucij na varnostnem področju, skladno s političnim procesom, navedenim v odstavkih 1, 2 in 3 RVSZN 1744 (2007); ter

(ii)

zadevna država članica obvesti odbor, ustanovljen na podlagi odstavka 11 Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 751 (1992), o odločitvi, da je namen takšnega svetovanja, pomoči ali usposabljanja izključno pomoč pri razvoju institucij na varnostnem področju, skladno s političnim procesom, navedenim v odstavkih 1, 2 in 3 Resolucije VSZN 1744 (2007), in o nameri njenega pristojnega organa, da izda dovoljenje, odbor pa v petih delovnih dneh po uradnem obvestilu temu ukrepu ni nasprotoval;

(e)

zagotavljanje financiranja, finančne pomoči, tehničnega svetovnja, pomoči ali usposabljanja, povezanega z vojaškimi dejavnostmi, razen v zvezi s točkami, določenimi v Prilogi III, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(i)

zadevni pristojni organ ugotovi, da je namen takšnega svetovanja, pomoči ali usposabljanja izključno razvoj varnostnih sil zvezne vlade Somalije in zagotavljanje varnosti za prebivalce Somalije; ter

(ii)

obvestilo, ki je bilo poslano odboru, ustanovljenemu na podlagi odstavka 11 Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 751 (1992), vsaj pet dni pred vsakršnim zagotavljanjem nasvetov, pomoči ali usposabljanja, namenjenih izključno razvoju varnostnih sil zvezne vlade Somalije, in zagotavljanjem varnosti za prebivalce Somalije, vsebuje podrobnosti o tem svetovanju, pomoči ali usposabljanju, skladno z odstavkom 38 RVSZN 2093 (2013); ali po potrebi,

(iii)

po tem, ko je zadevna država članica obvestila zvezno vlado Somalije o svoji nameri, vsaj pet dni vnaprej obvesti odbor, ustanovljen z odstavkom 11 Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 751 (1992), o ugotovitvi, da je takšno svetovanje, pomoč ali usposabljanje izključno namenjeno razvoju varnostnih sil zvezne vlade Somalije in zagotavljanju varnosti za prebivalce Somalije, ter o nameri njenega pristojnega organa, da izda dovoljenje, vključno z vsemi ustreznimi informacijami v skladu z odstavkom 38 RVSZN 2093 (2013).“;

2.

točki (c) in (d) odstavka 1 člena 3 se črtata;

3.

besedilo Priloge k tej uredbi se doda kot Priloga III.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. maja 2013

Za Svet

Predsednik

E. GILMORE


(1)  UL L 105, 27.4.2010, str. 17.

(2)  UL L 24, 29.1.2003, str. 2.

(3)  UL L 116, 26.4.2013, str. 10.


PRILOGA

„PRILOGA III

Seznam postavk iz točke (e) člena 2a

1.

Izstrelki zemlja-zrak, vključno z ročno prenosljivimi protiletalskimi obrambnimi sistemi (MANPADS);

2.

topovi, havbice in minometi kalibra nad 12,7 mm ter strelivo in komponente, posebej izdelani zanje (sem niso vključeni protitankovski metalci raket, ki se izstrelijo z rame, kot so metalci RPG ali LAW, granate za puško ali metalci granat);

3.

minometi kalibra nad 82 mm;

4.

protitankovsko vodeno orožje, vključno s protitankovskimi vodenimi raketami (ATGM) ter strelivom in komponentami, posebej izdelanimi zanje;

5.

polnjenja in naprave, namenjeni vojaški uporabi, ki vsebujejo energetske materiale; mine in z njimi povezan material;

6.

namerilne naprave za orožje z možnostjo nočnega opazovanja.“