7.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 125/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 413/2013

z dne 6. maja 2013

o izdaji dovoljenja za pripravek iz Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M kot krmni dodatek za uporabo v vodi za pitje za odstavljene pujske, prašiče za pitanje, kokoši nesnice in piščance za pitanje (imetnik dovoljenja Lallemand SAS)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenja za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za izdajo takega dovoljenja.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1831/2003 je bil vložen zahtevek za izdajo dovoljenja za novo uporabo pripravka iz Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M. V skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003 so bili navedenemu zahtevku priloženi zahtevani podatki in dokumenti.

(3)

Navedeni zahtevek se nanaša na zahtevo po novi uporabi pripravka iz Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M kot krmnega dodatka za uporabo v vodi za pitje za odstavljene pujske, prašiče za pitanje, kokoši nesnice in piščance za pitanje ter njegovo uvrstitev v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“.

(4)

Uporaba navedenega pripravka iz Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M je bila brez časovne omejitve odobrena za piščance za pitanje z Uredbo Komisije (ES) št. 1200/2005 (2) in za prašiče za pitanje z Uredbo Komisije (ES) št. 2036/2005 (3), za deset let za salmonide in kozice z Uredbo Komisije (ES) št. 911/2009 (4), za odstavljene pujske z Uredbo Komisije (EU) št. 1120/2010 (5), za kokoši nesnice z Uredbo Komisije (EU) št. 212/2011 (6), za vse ostale ribe razen salmonidov pa z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 95/2013 (7).

(5)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je v mnenju z dne 12. junija 2012 (8) navedla, da pripravek iz Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M pod predlaganimi pogoji uporabe nima škodljivega vpliva na zdravje živali in ljudi ali na okolje ter da njegova uporaba lahko izboljšuje proizvodne lastnosti ciljnih živalskih vrst.

(6)

Ocena pripravka iz Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M je pokazala, da so pogoji za dovoljenje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato bi bilo treba odobriti uporabo tega pripravka, kakor je opredeljeno v Prilogi k tej uredbi.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pripravek iz Priloge, ki spada v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“ in funkcionalno skupino „stabilizatorji mikroflore“, se dovoli kot dodatek v prehrani živali v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. maja 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(2)  UL L 195, 27.7.2005, str. 6.

(3)  UL L 328, 15.12.2005, str. 13.

(4)  UL L 257, 30.9.2009, str. 10.

(5)  UL L 317, 3.12.2010, str. 12.

(6)  UL L 59, 4.3.2011, str. 1.

(7)  UL L 33, 2.2.2013, str. 19.

(8)  EFSA Journal 2012; 10(7):2776.


PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka

Ime imetnika dovoljenja

Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis, analitska metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

CFU/l vode za pitje

Kategorija zootehničnih dodatkov. Funkcionalna skupina: stabilizatorji mikroflore

4d1712

Lallemand SAS

Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M

 

Sestava dodatka

Pripravek iz Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M z vsebnostjo najmanj 1 × 1010 CFU/g dodatka

 

Lastnosti aktivne snovi

Žive celice Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M

 

Analitske metode  (1)

Metoda štetja: metoda razmaza na plošči

z uporabo agarja MRS (EN 15786:2009)

Identifikacija: gelska elektroforeza v utripajočem polju (PFGE)

pujski (odstavljeni)

prašiči za pitanje

kokoši nesnice

piščanci za pitanje

5 × 108

1.

V navodilih za uporabo dodatka navedite temperaturo skladiščenja in rok trajanja.

2.

Za pujske (odstavljene) do 35 kg.

3.

Zaradi varnosti je treba pri ravnanju uporabljati zaščito za dihala, zaščitna očala in rokavice.

4.

Voda za pitje, ki vsebuje dodatek, se lahko uporabi istočasno kot krma za piščance za pitanje, ki vsebuje naslednje kokcidiostatike: dekokvinat, halofuginon, narazin, salinomicin natrij, amonijev maduramicin in diklazuril.

5.

Dodatek se meša z drugimi krmnimi dodatki ali posamičnimi krmili, da se omogoči popolna homogena razpršenost v vodi za pitje.

27. maj 2023


(1)  Podrobnosti o analitskih metodah so na voljo na naslovu referenčnega laboratorija: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.