3.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 121/1


UREDBA SVETA (EU) št. 401/2013

z dne 2. maja 2013

o omejevalnih ukrepih v zvezi z Mjanmarom/Burmo in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 194/2008

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2013/184/SZVP z dne 22. aprila 2013 o omejevalnih ukrepih proti Mjanmaru/Burmi (1),

ob upoštevanju skupnega predloga Visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 194/2008 o obnovitvi in okrepitvi omejevalnih ukrepov v zvezi z Burmo/Mjanmarom (2) določa, da je treba v zvezi z Mjanmarom/Burmo izvesti nekatere ukrepe, vključno z omejitvijo izvoza nekaterih proizvodov iz Mjanmara/Burme in zamrznitvijo sredstev nekaterih posameznikov in subjektov.

(2)

Svet je s Sklepom 2013/184/SZVP potrdil, da bi bilo treba v spodbudo nadaljnjim pozitivnim spremembam odpraviti vse omejevalne ukrepe, razen embarga na orožje in embarga na opremo, ki bi se lahko uporabljala za notranjo represijo.

(3)

Uredbo Sveta (ES) št. 194/2008 je zato treba razveljaviti in nekatere njene določbe nadomestiti s to uredbo.

(4)

Da se zagotovi učinkovitost ukrepov iz te uredbe, bi morala ta začeti veljati na dan objave –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

"uvoz" pomeni vstop blaga na carinsko območje Unije ali drugih ozemelj, kjer se uporablja Pogodba, v skladu s pogoji iz členov 349 in 355 Pogodbe. V smislu Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (3) to vključuje hranjenje v prosti coni ali prostem skladišču, uvedbo odložnega postopka in sprostitev v prosti promet, vendar izključuje tranzit in začasno skladiščenje.

(2)

"izvoz" pomeni premik blaga iz carinskega območja Unije ali drugih ozemelj, kjer se uporablja Pogodba, v skladu s pogoji iz členov 349 in 355 Pogodbe. V smislu Uredbe (EGS) št. 2913/92 to vključuje premik blaga, za katerega se zahteva carinska deklaracija, in premik blaga, potem ko je bilo blago skladiščeno v prosti coni nadzornega tipa 1 ali prostem skladišču, vendar izključuje tranzit;

(3)

"izvoznik" pomeni fizično ali pravno osebo, v imenu katere se izpolni izvozna deklaracija; to je oseba, ki ima ob sprejemu deklaracije sklenjeno pogodbo s prejemnikom v tretji državi in ima moč odločanja o pošiljanju izdelka zunaj carinskega območja Unije ali drugih ozemelj, kjer se uporablja Pogodba;

(4)

"tehnična pomoč" pomeni tehnično podporo pri popravilih, razvoju, proizvodnji, sestavljanju, preizkušanju, vzdrževanju ali drugih tehničnih storitvah in se lahko zagotavlja v obliki navodil, svetovanja, usposabljanja, prenosa praktičnega znanja ali spretnosti ali svetovalnih storitev; tehnična pomoč vključuje ustno obliko pomoči;

(5)

"ozemlje Unije" pomeni ozemlja, kjer se uporablja Pogodba pod pogoji, določenimi v Pogodbi.

POGLAVJE 1

Člen 2

1.   Prepovedano je neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati opremo iz Priloge I, ki se lahko uporablja za notranjo represijo, ne glede na to ali izvira iz Unije ali ne, vsem fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom v Mjanmaru/Burmi ali za uporabo v tej državi.

2.   Odstavek 1 se ne uporablja za zaščitna oblačila, vključno z zaščitnimi jopiči in čeladami, ki jih zgolj za osebno uporabo v Mjanmar/Burmo izvozi osebje Združenih narodov, osebje Evropske unije ali njenih držav članic, predstavniki medijev ter humanitarni delavci in delavci za razvoj ter z njimi povezano osebje.

Člen 3

1.   Prepovedano je:

(a)

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč v zvezi z vojaškimi dejavnostmi ter dobavljanjem, izdelavo, vzdrževanjem in uporabo orožja ter sorodnega materiala vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo in rezervnimi deli za zgoraj našteto opremo vsem fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom v Mjanmaru/Burmi ali za uporabo v tej državi;

(b)

neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč v zvezi z vojaškimi dejavnostmi, zlasti subvencije, posojila in zavarovanje kreditnih izvoznih poslov za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz orožja in sorodnega materiala vseh vrst vsem fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom v Mjanmaru/Burmi ali za uporabo v tej državi.

2.   Prepovedano je:

(a)

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč v zvezi z opremo iz Priloge I, ki se lahko uporablja za notranjo represijo, vsem fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom v Mjanmaru/Burmi ali za uporabo v tej državi;

(b)

neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč v zvezi z opremo iz Priloge I, zlasti subvencije, posojila in zavarovanje kreditnih izvoznih poslov, vsem fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom v Mjanmaru/Burmi ali za uporabo v tej državi.

3.   Prepovedano je zavestno in namerno sodelovati v dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogniti se prepovedim iz odstavkov 1 in 2.

4.   Prepovedi iz odstavkov 1(b) in 2(b) ne povzročijo nikakršne odgovornosti zadevnih fizičnih ali pravnih oseb ali subjektov, če niso vedeli in niso imeli utemeljenega razloga za domnevo, da njihovi ukrepi kršijo te prepovedi.

Člen 4

1.   Z odstopanjem od členov 2(1) in 3(2), in v skladu s členom 5, lahko pristojni organi držav članic, kot so navedeni na spletnih mestih iz Priloge II, pod pogoji, ki se jim zdijo ustrezni, dovolijo:

(a)

prodajo, dobavo, prenos ali izvoz opreme, ki bi se lahko uporabila za notranjo represijo, kot je navedena v Prilogi I in namenjena zgolj za uporabo v humanitarne ali zaščitne namene, za programe Združenih narodov in Evropske unije za vzpostavljanje institucij ali kot material za operacije Evropske unije in Združenih narodov za krizno upravljanje;

(b)

prodajo, dobavo, prenos ali izvoz opreme za odstranjevanje min in materiala, ki se uporablja pri operacijah odstranjevanja min; ter

(c)

financiranje ter finančno in tehnično pomoč v zvezi z opremo, materialom, programi in operacijami iz točk (a) in (b).

2.   Z odstopanjem od člena 3(1), in v skladu s členom 6, lahko pristojni organi držav članic, kot so navedeni v Prilogi II, pod pogoji, ki se jim zdijo ustrezni, dovolijo financiranje ter finančno in tehnično pomoč za:

(a)

nesmrtonosno vojaško opremo, ki je namenjena zgolj humanitarni ali zaščitni rabi ali programom Združenih narodov in Evropske unije za vzpostavljanje institucij;

(b)

material za operacije Evropske unije in Združenih narodov za krizno upravljanje.

POGLAVJE 2

Člen 5

Dovoljenja iz člena 4 se ne izdajajo za pretekle dejavnosti.

Člen 6

Komisija in države članice druga drugo nemudoma obvestijo o ukrepih, sprejetih po tej uredbi, in druga drugi posredujejo vse druge ustrezne informacije v zvezi s to uredbo, ki so jih pridobile, zlasti informacije glede kršenja in problemov uveljavljanja ter sodb, ki so jih izrekla nacionalna sodišča.

Člen 7

Komisija je pooblaščena za spremembe Priloge II na podlagi podatkov, ki so jih posredovale države članice.

Člen 8

1.   Države članice sprejmejo pravila o sankcijah, ki se uporabljajo za kršitve določb te uredbe, in vse potrebne ukrepe, da se zagotovi njihovo izvajanje. Predvidene sankcije morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

2.   Države članice po začetku veljavnosti te uredbe nemudoma obvestijo Komisijo o teh pravilih in jo obveščajo o vseh poznejših spremembah.

Člen 9

1.   Države članice imenujejo pristojne organe iz te uredbe in jih navedejo na spletnih straneh iz Priloge II ali pa na teh straneh navedejo povezave nanje.

2.   Države članice po začetku veljavnosti te uredbe nemudoma obvestijo Komisijo o svojih pristojnih organih in jo obveščajo o vseh poznejših spremembah.

Člen 10

Ta uredba se uporablja:

(a)

na ozemlju Unije, vključno z njenim zračnim prostorom;

(b)

na vseh zrakoplovih ali vseh plovilih, ki so v pristojnosti držav članic;

(c)

za vse osebe na ozemlju ali zunaj ozemlja Unije, ki imajo državljanstvo ene od držav članic;

(d)

za vse pravne osebe, subjekte ali organe, ki so vključeni v katero od držav članic ali ustanovljeni po njeni zakonodaji;

(e)

za vse pravne osebe, subjekte ali organe v zvezi z vsakim poslom, opravljenim v celoti ali delno v Uniji.

Člen 11

Uredba (ES) št. 194/2008 se razveljavi.

Člen 12

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. maja 2013

Za Svet

Predsednik

E. GILMORE


(1)  UL L 111, 23.4.2013, str. 75.

(2)  UL L 66, 10.3.2008, str. 1.

(3)  UL L 302, 19.10.92, str. 1.


PRILOGA I

Seznam opreme, ki bi se lahko uporabljala za notranjo represijo, iz členov 2, 3 in 4

1.

Naslednje orožje, strelivo in pribor zanje:

1.1.

orožje, ki ni vključeno na ML 1 in ML 2 Skupnega seznama vojaškega blaga EU (1);

1.2.

strelivo, posebej izdelano za orožje pod 1.1, in posebej zanj izdelani sestavni deli;

1.3.

namerilne naprave za orožje, ki niso vključene na Skupni seznam vojaškega blaga EU.

2.

Bombe in granate, ki niso vključene na Skupni seznam vojaškega blaga EU.

3.

Naslednja vozila:

3.1.

vozila, opremljena z vodnimi topovi, posebej izdelana ali prirejena za namene obvladovanja nemirov;

3.2.

vozila, posebej izdelana ali prirejena, ki jih je mogoče naelektriti zaradi odganjanja protestnikov;

3.3.

vozila, posebej izdelana ali prirejena, za odstranjevanje ovir, vključno z gradbeno opremo z balistično zaščito;

3.4.

vozila, posebej izdelana za prevoz ali prenos zapornikov in/ali pripornikov;

3.5.

vozila, posebej izdelana za razporeditev mobilnih ovir;

3.6.

sestavni deli za vozila, opredeljena v 3.1 do 3.5, ki so izdelana posebej za namene obvladovanja nemirov.

Opomba 1:

Ta točka ne vključuje vozil, posebej izdelanih za namene gašenja požarov.

Opomba 2:

V točki 3.5 izraz "vozila" vključuje priklopnike.

4.

Naslednje eksplozivne snovi in sorodna oprema:

4.1.

Oprema in naprave, posebej izdelane za sprožanje eksplozij z električnimi ali neelektričnimi sredstvi, vključno z napravami za vžig, detonatorji, netili, ojačevalci eksplozije in vžigalnimi vrvicami, ter posebej zanje izdelani sestavni deli; razen posebej v določene komercialne namene izdelane opreme in naprav, ki z eksplozivnimi sredstvi povzročajo sprožitev ali delovanje druge opreme ali naprav, katerih funkcija ni povzročanje eksplozij (npr. polnilci zračnih blazin pri avtomobilih, prenapetostna zaščita sprožilcev gasilnih škropilnih naprav);

4.2.

eksplozivni naboji z linearnim rezalnim učinkom, ki niso vključeni na Skupni seznam vojaškega blaga EU;

4.3.

drugi eksplozivi, ki niso vključeni na Skupni seznam vojaškega blaga EU, in naslednje sorodne snovi:

(a)

amatol;

(b)

nitroceluloza (z več kot 12,5 % dušika);

(c)

nitroglikol;

(d)

pentaeritritol tetranitrat (PETN);

(e)

pikril klorid;

(f)

2,4,6-trinitrotoluen (TNT).

5.

Naslednja zaščitna oprema, ki ni zajeta v ML 13 Skupnega seznama vojaškega blaga:

5.1.

zaščitni jopiči, ki so neprebojni in/ali zagotavljajo zaščito pred vbodi;

5.2.

neprebojne zaščitne čelade, policijske čelade, policijski ščiti ter neprebojni ščiti.

Opomba: ta točka ne zajema:

opreme, izdelane posebej za športne dejavnosti,

opreme, izdelane posebej za zahteve varnosti pri delu.

6.

Simulatorji, ki niso zajeti v ML 14 Skupnega seznama vojaškega blaga EU, za vadbo uporabe strelnega orožja ter posebej zanje izdelana programska oprema.

7.

Naprave za nočno opazovanje in toplotno slikanje ter svetlobne ojačevalne cevi, ki niso vključene na Skupni seznam vojaškega blaga EU.

8.

Bodeča žica.

9.

Vojaški noži, bojni noži in bajoneti z več kot 10 cm dolgim rezilom.

10.

Proizvodna oprema, posebej izdelana za vse stvari, navedene na tem seznamu.

11.

Posebna tehnologija za razvoj, proizvodnjo ali uporabo stvari, navedenih na tem seznamu.


(1)  Skupni seznam vojaškega blaga Evropske unije (ki ga je Svet sprejel dne 11. marca 2013) (UL C 90, 27.3.2013, str.1).


PRILOGA II

Spletne strani za informacije o pristojnih organih iz členov 4, 7 in 9 ter naslov za uradna obvestila Evropski komisiji

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BOLGARIJA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČEŠKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANSKA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

NEMČIJA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRSKA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRČIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANIJA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPER

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MADŽARSKA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NIZOZEMSKA

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AVSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLJSKA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKA

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAŠKA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/sankcie_eu-sankcie_eu

FINSKA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDSKA

http://www.ud.se/sanktioner

ZDRUŽENO KRALJSTVO

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Naslov za uradna obvestila Evropski komisiji:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Bruselj

Belgija

E-pošta: relex-sanctions@ec.europa.eu