26.4.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 116/7


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 382/2013

z dne 25. aprila 2013

o izdaji uvoznih dovoljenj za riž v okviru tarifnih kvot, odprtih z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1273/2011 za podobdobje april 2013

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (2), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1273/2011 z dne 7. decembra 2011 o odprtju in zagotovitvi upravljanja nekaterih tarifnih kvot za uvoz riža in lomljenega riža (3) ter zlasti prvega odstavka člena 5 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 1273/2011 je odprla in določila način upravljanja nekaterih uvoznih tarifnih kvot za riž in lomljeni riž, porazdeljenih po državi porekla in razdeljenih v več podobdobij v skladu s Prilogo I k navedeni izvedbeni uredbi.

(2)

Za kvoto iz člena 1(1)(a) Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011 je drugo podobdobje mesec april.

(3)

Iz sporočil, poslanih v skladu s členom 8(a) Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011, izhaja, da zahtevki za kvoto z zaporedno številko 09.4130, predloženi v prvih desetih delovnih dneh meseca aprila 2013 v skladu s členom 4(1) navedene izvedbene uredbe, zajemajo količino, ki je večja od razpoložljive. Zato je treba z določitvijo koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za zahtevano količino za zadevno kvoto, določiti, v kakšnem obsegu se lahko izdajo uvozna dovoljenja.

(4)

Iz navedenih sporočil izhaja tudi, da zahtevki za kvote z zaporedno številko 09.4127 – 09.4128 – 09.4129, predloženi v prvih desetih delovnih dneh meseca aprila 2013 v skladu s členom 4(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011, zajemajo količino, ki je manjša od razpoložljive.

(5)

V skladu s prvim pododstavkom člena 5 Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011 je treba tudi določiti skupno razpoložljivo količino za kvote z zaporedno številko 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 za naslednje podobdobje.

(6)

Da se zagotovi učinkovito upravljanje postopka izdaje uvoznih dovoljenj, mora ta uredba začeti veljati takoj po objavi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Na podlagi zahtevkov za uvozna dovoljenja za riž v okviru kvote z zaporedno številko 09.4130 iz Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011, predloženih v prvih desetih delovnih dneh meseca aprila 2013, se izdajo dovoljenja za zahtevano količino, ki se pomnoži koeficientom dodelitve iz Priloge k tej uredbi.

2.   Skupna razpoložljiva količina v okviru kvot z zaporedno številko 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 iz Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011 za naslednje kvotno podobdobje je določena v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. aprila 2013

Za Komisijo V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 299, 16.11.2007, str. 1.

(2)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.

(3)  UL L 325, 8.12.2011, str. 6.


PRILOGA

Količine, ki se dodelijo za podobdobje april 2013, in razpoložljive količine za naslednje podobdobje v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1273/2011:

Kvota za popolnoma brušen riž ali manj brušen riž iz oznake KN 1006 30, kot je določena v členu 1(1)(a) Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011:

Poreklo

Zaporedna številka

Koeficient dodelitve za podobdobje april 2013

Skupna razpoložljiva količina za podobdobje julij 2013 (v kg)

Združene države

09.4127

 (1)

28 624 542

Tajska

09.4128

 (1)

8 932 004

Avstralija

09.4129

 (1)

997 500

Drugo poreklo

09.4130

0,910411 %

0


(1)  Zahtevki zajemajo količine, ki so manjše ali enake razpoložljivim količinam: vsi zahtevki se zato upoštevajo.