18.4.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 108/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 348/2013

z dne 17. aprila 2013

o spremembi Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij („REACH“)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (1) ter zlasti členov 58 in 131 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1907/2006 določa, da se lahko zahteva avtorizacija za snovi, ki izpolnjujejo merila za razvrstitev kot rakotvorne (skupina 1A ali 1B), mutagene (skupina 1A ali 1B) ali strupene za razmnoževanje (skupina 1A ali 1B) v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (2), za snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene, snovi, ki so zelo obstojne in se zelo kopičijo v organizmih, in snovi, za katere je znanstveno dokazano, da imajo lahko resne učinke na zdravje ljudi ali okolje, ki vzbujajo enako skrb.

(2)

Trikloroetilen izpolnjuje merila za razvrstitev kot rakotvoren (skupina 1B) v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, zato izpolnjuje tudi merila za vključitev v Prilogo XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 v skladu s členom 57(a) navedene uredbe.

(3)

Kromov trioksid izpolnjuje merila za razvrstitev kot rakotvoren (skupina 1A) in mutagen (skupina 1B) v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, zato izpolnjuje tudi merila za vključitev v Prilogo XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 v skladu s členom 57(a) in (b) navedene uredbe.

(4)

Kisline, pridobljene iz kromovega trioksida, in njihovi oligomeri izpolnjujejo merila za razvrstitev kot rakotvorne (skupina 1B) v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, zato izpolnjujejo tudi merila za vključitev v Prilogo XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 v skladu s členom 57(a) navedene uredbe.

(5)

Natrijev dikromat izpolnjuje merila za razvrstitev kot rakotvoren (skupina 1B), mutagen (skupina 1B) in strupen za razmnoževanje (skupina 1B) v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, zato izpolnjuje tudi merila za vključitev v Prilogo XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 v skladu s členom 57(a), (b) in (c) navedene uredbe.

(6)

Kalijev dikromat izpolnjuje merila za razvrstitev kot rakotvoren (skupina 1B), mutagen (skupina 1B) in strupen za razmnoževanje (skupina 1B) v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, zato izpolnjuje tudi merila za vključitev v Prilogo XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 v skladu s členom 57(a), (b) in (c) navedene uredbe.

(7)

Amonijev dikromat izpolnjuje merila za razvrstitev kot rakotvoren (skupina 1B), mutagen (skupina 1B) in strupen za razmnoževanje (skupina 1B) v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, zato izpolnjuje tudi merila za vključitev v Prilogo XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 v skladu s členom 57(a), (b) in (c) navedene uredbe.

(8)

Kalijev kromat izpolnjuje merila za razvrstitev kot rakotvoren (skupina 1B) in mutagen (skupina 1B) v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, zato izpolnjuje tudi merila za vključitev v Prilogo XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 v skladu s členom 57(a) in (b) navedene uredbe.

(9)

Natrijev kromat izpolnjuje merila za razvrstitev kot rakotvoren (skupina 1B), mutagen (skupina 1B) in strupen za razmnoževanje (skupina 1B) v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, zato izpolnjuje tudi merila za vključitev v Prilogo XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 v skladu s členom 57(a), (b) in (c) navedene uredbe.

(10)

Navedene snovi so bile identificirane in vključene v seznam snovi v skladu s členom 59 Uredbe (ES) št. 1907/2006. Evropska agencija za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: Agencija) jim je v priporočilu z dne 20. decembra 2011 (3) v skladu s členom 58 Uredbe (ES) št. 1907/2006 dala prednost za vključitev v Prilogo XIV k navedeni uredbi. Zato jih je primerno vključiti v navedeno prilogo.

(11)

Kobaltove spojine, tj. kobaltov(II) sulfat, kobaltov diklorid, kobaltov(II) dinitrat, kobaltov(II) karbonat in kobaltov(II) diacetat, izpolnjujejo merila za razvrstitev kot rakotvorne (skupina 1B) in strupene za razmnoževanje (skupina 1B) v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, zato izpolnjujejo tudi merila za vključitev v Prilogo XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 v skladu s členom 57(a) in (c) navedene uredbe. Snovi so bile identificirane in vključene v seznam snovi v skladu s členom 59 Uredbe (ES) št. 1907/2006.

(12)

Agencija je v priporočilu z dne 20. decembra 2011 v skladu s členom 58 Uredbe (ES) št. 1907/2006 prednost za vključitev v Prilogo XIV k navedeni uredbi dala tudi navedenim kobaltovim spojinam. Vendar pa Komisija meni, da vsaj ena vrsta uporabe navedenih snovi (tj. površinska obdelava) predstavlja tveganje za zdravje ljudi, ki ni ustrezno nadzorovano in bi ga bilo treba obravnavati. Komisija bi zato morala v skladu s členom 69(1) Uredbe (ES) št. 1907/2006 zaprositi Agencijo, da pripravi dokumentacijo, v skladu z zahtevami iz Priloge XV navedene uredbe. Zato je primerno preložiti odločitev o vključitvi katere koli od teh snovi v Prilogo XIV do zaključka postopka iz členov 69 do 73 navedene uredbe.

(13)

Priporočilo Agencije z dne 20. decembra 2011 določa zadnje datume uporabe iz člena 58(1)(c)(ii) Uredbe (ES) št. 1907/2006 za vsako snov iz Priloge k tej uredbi. Navedeni datumi so bili določeni glede na predviden čas, potreben za pripravo vloge za avtorizacijo, ob upoštevanju razpoložljivih informacij o različnih snoveh in informacij, prejetih na javnih posvetovanjih, opravljenih v skladu s členom 58(4) Uredbe (ES) št. 1907/2006. Poleg tega je bila upoštevana zmogljivosti Agencije za obravnavanje vlog v predvidenem roku, določenem v Uredbi (ES) št. 1907/2006.

(14)

Agencija je v zvezi s sedmimi kromovimi spojinami predlagala, da se datum njihove zadnje uporabe določi 21 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe. Vendar pa bi bilo treba na podlagi razprave z državami članicami in ob širšem upoštevanju pomena posebne strukture zadevnih trgov in dobavnih verig datum zadnje uporabe določiti 35 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe.

(15)

Za vsako snov iz Priloge k tej uredbi bi moral biti datum poteka iz člena 58(1)(c)(i) Uredbe (ES) št. 1907/2006 18 mesecev po datumu zadnje uporabe iz člena 58(1)(c)(ii) navedene uredbe.

(16)

V Prilogi XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 je zato primerno določiti datume iz alinej (i) in (ii) člena 58(1)(c) navedene uredbe.

(17)

Člen 58(1)(e) v povezavi s členom 58(2) Uredbe (ES) št. 1907/2006 določa možnost izvzetja uporab ali kategorij uporab, kadar posebna zakonodaja Unije določa minimalne zahteve v zvezi z varovanjem zdravja ljudi ali okolja za zagotovitev primernega nadzora tveganj. V skladu s trenutno razpoložljivimi informacijami ni primerno določiti izvzetij na podlagi navedenih določb.

(18)

Na podlagi trenutno razpoložljivih informacij ni primerno določiti izvzetij za raziskave in razvoj, usmerjene v proizvod in proces.

(19)

Na podlagi trenutno razpoložljivih informacij ni primerno določiti rokov za pregled za nekatere uporabe.

(20)

Uredbo (ES) št. 1907/2006 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(21)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 133 Uredbe (ES) št. 1907/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. aprila 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 396, 30.12.2006, str. 1.

(2)  UL L 353, 31.12.2008, str. 1.

(3)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/3rd_a_xiv_recommendation_20dec2011_en.pdf


PRILOGA

V preglednico Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 se dodajo naslednji vnosi:

Vnos št.

Snov

Intrinzične lastnosti iz člena 57

Prehodne ureditve

Izvzete uporabe (kategorije uporab)

Roki za pregled

Datum zadnje uporabe (1)

Datum poteka (2)

„15.

Trikloroetilen

št. EC: 201-167-4

št. CAS: 79-01-6

rakotvoren

(skupina 1B)

21. oktober 2014

21. april 2016

16.

Kromov trioksid

št. EC: 215-607-8

št. CAS: 1333-82-0

 

rakotvoren

(skupina 1A)

 

mutagen

(skupina 1B)

21. marec 2016

21. september 2017

17.

Kisline, pridobljene iz kromovega trioksida, in njihovi oligomeri

skupina vključuje:

 

kromovo kislino

št. EC: 231-801-5

št. CAS: 7738-94-5

 

dikromovo kislino

št. EC: 236-881-5

št. CAS: 13530-68-2

 

oligomere kromove in dikromove kisline

št. EC: še ni določena

št. CAS: še ni določena

rakotvoren

(skupina 1B)

21. marec 2016

21. september 2017

18.

Natrijev dikromat

št. EC: 234-190-3

št. CAS: 7789-12-0

10588-01-9

 

rakotvoren

(skupina 1B)

 

mutagen

(skupina 1B)

 

strupen za razmnoževanje

(skupina 1B)

21. marec 2016

21. september 2017

19.

Kalijev dikromat

št. EC: 231-906-6

št. CAS: 7778-50-9

 

rakotvoren

(skupina 1B)

 

mutagen

(skupina 1B)

 

strupen za razmnoževanje

(skupina 1B)

21. marec 2016

21. september 2017

20.

Amonijev dikromat

št. EC: 232-143-1

št. CAS: 7789-09-5

 

rakotvoren

(skupina 1B)

 

mutagen

(skupina 1B)

 

strupen za razmnoževanje

(skupina 1B)

21. marec 2016

21. september 2017

 

 

21.

Kalijev kromat

št. EC: 232-140-5

št. CAS: 7789-00-6

 

rakotvoren

(skupina 1B)

 

mutagen

(skupina 1B)

21. marec 2016

21. september 2017

 

 

22.

Natrijev kromat

št. EC: 231-889-5

št. CAS: 7775-11-3

 

rakotvoren

(skupina 1B)

 

mutagen

(skupina 1B)

 

strupen za razmnoževanje

(skupina 1B)

21. marec 2016

21. september 2017“

 

 


(1)  Datum iz člena 58(1)(c)(ii) Uredbe (ES) št. 1907/2006.

(2)  Datum iz člena 58(1)(c)(i) Uredbe (ES) št. 1907/2006.