13.4.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 105/4


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 336/2013

z dne 12. aprila 2013

o spremembi Uredbe (ES) št. 1010/2009 glede upravnih ureditev s tretjimi državami v zvezi s potrdili o ulovu za proizvode morskega ribištva

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008 z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje (1), in zlasti členov 12(4), 14(3), 20(4) in 52 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Upravne ureditve s tretjimi državami v zvezi s potrdili o ulovu za ribiške proizvode so navedene v Prilogi IX k Uredbi Komisije (ES) št. 1010/2009 z dne 22. oktobra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje (2). Navedene ureditve vključujejo vzorce potrdil o ulovu, ki so jih potrdili pristojni organi zadevnih tretjih držav.

(2)

Ime novozelandskega organa, ki se pojavlja na potrdilih o ulovu, ki jih je navedena država potrdila, bo od 1. marca 2013 spremenjeno.

(3)

Prilogo IX k Uredbi (ES) št. 1010/2009 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga IX k Uredbi (ES) št. 1010/2009 se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. marca 2013.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. aprila 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 286, 29.10.2008, str. 1.

(2)  UL L 280, 27.10.2009, str. 5.


PRILOGA

V Oddelku 3 (Nova Zelandija) Priloge IX k Uredbi (ES) št. 1010/2009 se Dodatek 1 nadomesti z naslednjim:

Image

Image