24.1.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 21/19


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 58/2013

z dne 23. januarja 2013

o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (1) in zlasti člena 247 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1875/2006 z dne 18. decembra 2006 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (2) je uvedla pojem pooblaščenega gospodarskega subjekta (AEO). Gospodarske subjekte, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev potrdila AEO – carinske poenostavitve ali AEO – varstvo in varnost, bi morali šteti za zanesljive partnerje v dobavni verigi, zato bi morali imeti olajšave pri carinskih kontrolah v zvezi z varstvom in varnostjo.

(2)

Unija priznava programe trgovinskega partnerstva nekaterih tretjih držav, ki so bili razviti v skladu z okvirom standardov Svetovne carinske organizacije za varovanje in spodbujanje globalne trgovine. Zato Unija gospodarskim subjektom iz tretjih držav, ki so vključeni v program carinskega organa navedene tretje države, odobri olajšave. Uvesti je treba način, na katerega se v vstopnih skupnih deklaracijah identificirajo gospodarski subjekti, vključeni v programe trgovinskega partnerstva tretjih držav. Zadevne olajšave bodo namreč zagotovljene samo ob pravilni identifikaciji navedenih gospodarskih subjektov v vstopnih skupnih deklaracijah.

(3)

Zato je primerno spremeniti Prilogo 30a k Uredbi Komisije (EGS) št. 2454/93 (3), da se gospodarskim subjektom omogoči navedba edinstvene identifikacijske številke v tretji državi.

(4)

Uredbo (EGS) št. 2454/93 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga 30a k Uredbi (EGS) št. 2454/93 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 31. januarja 2013.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. januarja 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

(2)  UL L 360, 19.12.2006, str. 64.

(3)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.


PRILOGA

V oddelku 4 (Pojasnila k podatkom) Priloge 30a k Uredbi (EGS) št. 2454/93 se tretji odstavek pojasnila k podatku „Pošiljatelj“„Vstopne skupne deklaracije“ nadomesti z naslednjim:

Vstopne skupne deklaracije:

Tu je treba navesti pošiljateljevo številko EORI, kadar je ta številka dostopna vložniku skupne deklaracije.

Če se v okviru programa trgovinskega partnerstva tretje države, ki ga Unija prizna, zagotavljajo olajšave, se lahko ta informacija navede v obliki edinstvene identifikacijske številke v tretji državi, ki jo je zadevna tretja država sporočila Uniji. Številka se lahko uporabi, kadar je dostopna vložniku skupne deklaracije.

Številka je sestavljena na naslednji način:

Polje

Vsebina

Vrsta polja

Oblika

Primeri

1

Identifikacija tretje države (oznaka države ISO alpha 2)

črkovno – 2-mestno

a2

US

JP

2

Edinstvena identifikacijska številka v tretji državi

alfanumerično – do 15-mestno

an..15

1234567890ABCDE

AbCd9875F

pt20130101aa

Primeri: ‚US1234567890ABCDE‘ za pošiljatelja iz ZDA (oznaka države: US), katerega edinstvena identifikacijska številka je 1234567890ABCDE. ‚JPAbCd9875F‘ za pošiljatelja iz Japonske (oznaka države: JP), katerega edinstvena identifikacijska številka je AbCd9875F. ‚USpt20130101aa‘ za pošiljatelja iz ZDA (oznaka države: US), katerega edinstvena identifikacijska številka je ,pt20130101aa‘.

Identifikacija tretje države: črkovna nomenklatura Unije za države in ozemlja temelji na veljavnih oznakah ISO alpha 2 (a2), če so združljive z oznakami države iz člena 5(2) Uredbe (ES) št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1172/95 (1).


(1)  UL L 152, 16.6.2009, str. 23.“