24.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 138/19


SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 15. maja 2013

o spremembi Smernice ECB/2006/4 o opravljanju storitev na področju upravljanja rezerv v eurih preko Eurosistema za centralne banke in države zunaj euroobmočja ter za mednarodne organizacije

(ECB/2013/14)

(2013/234/EU)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti členov 12.1 in 14.3 ter člena 23 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Smernica ECB/2006/4 z dne 7. aprila 2006 o opravljanju storitev na področju upravljanja rezerv v eurih preko Eurosistema za centralne banke in države zunaj euroobmočja ter za mednarodne organizacije (1) bi morala urejati vprašanje glede sopogodbenikov, za katere veljajo omejevalni ukrepi s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.

(2)

Zato bi bilo treba Smernico ECB/2006/4 ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

Člen 1

Sprememba

V členu 7 Smernice ECB/2006/4 se doda naslednja točka (f):

»(f)

določati, da mora stranka članu Eurosistema potrditi, da spoštuje vse predpise Unije in nacionalne predpise o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, če in kolikor ti zanjo veljajo, vključno z navodili pristojnih organov, in da ni vpletena v nobeno obliko pranja denarja ali financiranja terorizma.«

Člen 2

Začetek učinkovanja in izvedba

1.   Ta smernica začne učinkovati na dan, ko so o njej uradno obveščene nacionalne centralne banke držav članic, katerih valuta je euro (v nadaljnjem besedilu: NCB).

2.   NCB morajo biti usklajene s to smernico po šestih tednih, odkar so o njej uradno obveščene.

V Frankfurtu na Majni, 15. maja 2013

Za Svet ECB

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  UL L 107, 20.4.2006, str. 54.