18.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 341/52


IZVEDBENA DIREKTIVA KOMISIJE 2013/63/EU

z dne 17. decembra 2013

o spremembi prilog I in II k Direktivi Sveta 2002/56/ES v zvezi z minimalnimi pogoji za semenski krompir in partije semenskega krompirja

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/56/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semenskega krompirja (1) in zlasti člena 24 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Od sprejetja Direktive 2002/56/ES so bile razvite nove metode za žlahtnjenje krompirja, izboljšana pa so bila diagnostična orodja za odkrivanje škodljivih organizmov in agronomske prakse za boj proti širjenju škodljivih organizmov.

(2)

Navedeni tehnični razvoj omogoča proizvodnjo semenskega krompirja, ki izpolnjuje strožje pogoje od tistih iz prilog I in II k Direktivi 2002/56/ES. Hkrati je bilo pridobljeno znanje o novih povzročiteljih bolezni, znanje o obstoječih boleznih pa se je poglobilo, tako da so za nekatere bolezni potrebni strožji ukrepi.

(3)

Zaradi navedenega tehničnega in znanstvenega razvoja je Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo (UN/ECE) prilagodila standard o trženju in nadzoru tržne kakovosti semenskega krompirja (2).

(4)

Ob upoštevanju navedenega razvoja bi bilo treba nekatere minimalne pogoje in odstopanja iz prilog I in II k Direktivi 2002/56/ES prilagoditi, v Prilogo II pa bi bilo treba dodati omejitve glede črne gnilobe, prašnate krastavosti in semenskega krompirja, ki je izredno izsušen in uvel.

(5)

Od sprejetja Direktive 2002/56/ES se je poglobilo znanstveno razumevanje povezave med številom generacij in stopnjo prisotnosti škodljivih organizmov na semenskem krompirju. Za zmanjšanje fitosanitarnega tveganja, ki ga pomenijo škodljivi organizmi v latentni obliki, je treba omejiti število generacij. Navedena omejitev je potrebna za zmanjšanje navedenega tveganja, na voljo pa ni drugih, manj strogih ukrepov, ki bi jo nadomestili. Za dosego ravnotežja med potrebo po razmnožitvi zadostnega števila semenskega krompirja za proizvodnjo certificiranega semenskega krompirja in zaščito njegovega zdravstvenega statusa zadostuje največ sedem generacij predosnovnega in osnovnega semenskega krompirja.

(6)

Zahteve glede prisotnosti škodljivega organizma Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. bi bilo treba črtati iz Priloge I, ker jih za semenski krompir določa Direktiva Sveta 69/464/EGS (3). Zahteve glede prisotnosti škodljivega organizma Corynebacterium sepedonicum (Spieck. et Kotth.) Skapt. in Burkh., katerega ime je bilo nadomeščeno z imenom Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieck. et Kotth.) Davis et al., bi bilo treba črtati iz prilog I in II, ker jih za semenski krompir določa Direktiva Sveta 93/85/ES (4). Zahteve glede prisotnosti škodljivega organizma Heterodera rostochiensis Woll., katerega ime je bilo nadomeščeno z imenom Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, bi bilo treba črtati iz Priloge II, ker jih za semenski krompir določa Direktiva Sveta 2007/33/ES (5). Zahteve glede prisotnosti škodljivega organizma Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, katerega ime je bilo nadomeščeno z imenom Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., bi bilo treba črtati iz Priloge II, ker jih za semenski krompir določa Direktiva Sveta 98/57/ES (6).

(7)

Prilogi I in II k Odločbi 2002/56/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi iz te direktive so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za semenski material za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Spremembe Direktive 2002/56/ES

Prilogi I in II k Direktivi 2002/56/ES se spremenita v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

Prenos

Države članice najpozneje do 31. decembra 2015 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo.. Komisiji nemudoma sporočijo besedila navedenih predpisov.

Navedene predpise uporabljajo od 1. januarja 2016.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 17. decembra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 193, 20.7.2002, str. 60.

(2)  Standard S-1 UN/ECE o trženju in nadzoru tržne kakovosti semenskega krompirja, izdaja 2011, New York.

(3)  Direktiva Sveta 69/464/EGS z dne 8. decembra 1969 o obvladovanju krompirjevega raka (UL L 323, 24.12.1969, str. 1).

(4)  Direktiva Sveta 93/85/EGS z dne 4. oktobra 1993 o obvladovanju krompirjeve obročkaste gnilobe (UL L 259, 18.10.1993, str. 1).

(5)  Direktiva Sveta 2007/33/ES z dne 11. junija 2007 o obvladovanju krompirjevih ogorčic in razveljavitvi Direktive 69/465/EGS (UL L 156, 16.6.2007, str. 12).

(6)  Direktiva Sveta 98/57/ES z dne 20. julija 1998 o obvladovanju bakterije Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (UL L 235, 21.8.1998, str. 1).


PRILOGA

Prilogi I in II k Direktivi 2002/56/ES se spremenita:

1.

Priloga I se spremeni:

(a)

točki 1 in 2 se nadomestita z naslednjim:

„1.

Osnovni semenski krompir mora izpolnjevati vsaj naslednje pogoje:

(a)

pri inšpekcijskem pregledu rastlin v rasti število prizadetih s črno nogo ne sme presegati 1,0 %;

(b)

število rastlin v rasti, ki niso sortno pristne, in število rastlin druge sorte skupaj ne sme presegati 0,1 %, skupaj s številom rastlin v neposrednem potomstvu pa ne sme presegati 0,25 %;

(c)

v neposrednem potomstvu število rastlin, ki kažejo simptome virusne okužbe, ne sme presegati 4,0 %;

(d)

pri inšpekcijskem pregledu rastlin v rasti število rastlin s simptomi mozaika in število rastlin s simptomi, ki jih povzroča virus zvijanja krompirjevih listov, skupaj ne sme presegati 0,8 %.

2.

Certificiran semenski krompir mora izpolnjevati vsaj naslednje pogoje:

(a)

pri inšpekcijskem pregledu rastlin v rasti število prizadetih s črno nogo ne sme presegati 4,0 %;

(b)

število rastlin, ki niso sortno pristne, in število rastlin druge sorte skupaj ne sme presegati 0,5 %, skupaj s številom rastlin v neposrednem potomstvu pa prav tako ne sme presegati 0,5 %;

(c)

v neposrednem potomstvu število rastlin, ki kažejo simptome virusne okužbe, ne sme presegati 10,0 %;

(d)

pri inšpekcijskem pregledu rastlin v rasti število rastlin s simptomi mozaika in število rastlin s simptomi, ki jih povzroča virus zvijanja krompirjevih listov, skupaj ne sme presegati 6,0 %.“

(b)

Točka 3 se črta.

(c)

Točka 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.

Dovoljena odstopanja iz točk 1(c) in (d) ter 2(c) in (d) se uporabljajo le, če virusne bolezni povzročijo virusi, ki so navzoči v Evropi.“

(d)

Točki 5 in 6 se črtata.

(e)

Doda se naslednja točka:

„7.

Generacije osnovnega krompirja so lahko največ štiri, kombiniranih generacij predosnovnega krompirja na polju in osnovnega krompirja pa je lahko največ sedem.

Generaciji certificiranega semenskega krompirja sta lahko največ dve.

Če generacija ni navedena na uradni etiketi, se šteje, da je zadevni krompir vključen v največje dovoljeno število generacij v ustrezni kategoriji.“

2.

Priloga II se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA II

MINIMALNI POGOJI KAKOVOSTI ZA PARTIJE SEMENSKEGA KROMPIRJA

Odstopanja za naslednje nečistoče, poškodbe in bolezni, dovoljene za semenski krompir:

1.

prisotnost zemlje in tujih primesi: 1,0 mas. % za osnovni semenski krompir in 2,0 mas. % za certificiran semenski krompir;

2.

suha trohnoba in mokra gniloba hkrati, razen če jo povzroča Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus ali Ralstonia solanacearum: 0,5 mas. %, od tega 0,2 mas. % mokre gnilobe;

3.

zunanje poškodbe, npr. zmaličeni ali poškodovani gomolji: 3,0 mas. %;

4.

navadna krastavost, ki prizadene več kot tretjino površine gomolja: 5,0 mas. %;

5.

črna gniloba, ki prizadene več kot 10,0 % površine gomolja: 5,0 mas. %;

6.

prašnata krastavost, ki prizadene več kot 10,0 % površine gomolja: 3,0 mas. %;

7.

gomolji, uveli zaradi pretirane izsušitve ali izsušitve, ki jo povzroča srebrna gniloba: 1,0 mas. %.

Skupno dovoljeno odstopanje za točke od 2 do 7: 6,0 mas. % za osnovni semenski krompir in 8,0 mas. % za certificiran semenski krompir.“