3.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 261/29


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2013/47/EU

af 2. oktober 2013

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20. december 2006 om kørekørt (1), særlig artikel 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens direktiv 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort (2) giver mulighed for teknisk tilpasning af bilag II, for så vidt angår specifikationerne for prøvekøretøjer under hensyntagen til den tekniske udvikling af de forskellige køretøjsklasser.

(2)

Bilag II, afsnit I, punkt B, punkt 5.2 i direktiv 2006/126/EF, som ændret ved Kommissionens direktiv 2012/36/EU, fastlægger, at køretøjer i kategori A, der anvendes til praktiske prøver, skal opfylde visse minimumskrav. Navnlig skal motorcykler, der anvendes ved prøvningen, have en ubelastet masse på over 180 kg og en effekt på mindst 50 kW. Hvis motorcyklen er drevet af en forbrændingsmotor, skal dens slagvolumen være mindst 600 cm3. Hvis motorcyklen er drevet af en elektrisk motor, skal forholdet mellem effekt og vægt være mindst 0,25 kW/kg.

(3)

Med sigte på at give uddannelsessektoren mulighed for at tilpasse sit udstyr, herunder motorcykler, til den teknologiske udvikling af de køretøjer, som findes på markedet, bør der indrømmes en overgangsperiode frem til den 31. december 2018, så medlemsstaterne får mulighed for at tillade anvendelsen af kategori A-motorcykler, der er i overensstemmelse med de specifikationer, som var gældende inden de ændringer, der blev indført ved direktiv 2012/36/EU.

(4)

Direktiv 2006/126/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Kørekortudvalget —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

I bilag II, afsnit I, punkt B, punkt 5.2 i direktiv 2006/126/EF om køretøjer i kategori A, tilføjes følgende stykke:

»Medlemsstaterne kan frem til den 31. december 2018 tillade brugen af motorcykler i kategori A, som har en ubelastet masse på under 180 kg, og motorcykler i kategori A, som har en effekt på mindst 40 kW, men mindre end 50 kW.«

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. december 2013. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser.

Disse bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. oktober 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 403 af 30.12.2006, s. 18.

(2)  EUT L 321 af 20.11.2012, s. 54.