10.6.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 158/231


DIREKTIVA SVETA 2013/19/EU

z dne 13. maja 2013

o prilagoditvi Direktive 94/80/ES o določitvi podrobne ureditve za uresničevanje volilne pravice in pravice do kandidiranja na lokalnih volitvah državljanov Unije, ki prebivajo v državi članici, v kateri nimajo državljanstva, zaradi pristopa Republike Hrvaške

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Hrvaške in zlasti člena 3(4) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Hrvaške in zlasti člena 50 Akta,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 50 Akta o pristopu Hrvaške določa, da kadar je treba akte institucij, sprejete pred pristopom, zaradi pristopa prilagoditi in navedeni akt o pristopu ali njegove priloge potrebnih prilagoditev ne predvidevajo, Svet na predlog Komisije s kvalificirano večino sprejme potrebne akte v ta namen, če izvirnega akta ni sprejela Komisija.

(2)

Sklepna listina konference, na kateri je bila sestavljena in sprejeta Pogodba o pristopu Hrvaške, je pokazala, da so visoke pogodbenice dosegle politični dogovor o nizu prilagoditev aktov institucij, potrebnih zaradi pristopa, ter pozvale Svet in Komisijo, naj sprejmeta te prilagoditve pred pristopom, po potrebi dopolnjene in posodobljene, da se upošteva razvoj prava Unije.

(3)

Direktivo Sveta 94/80/ES (1) bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga k Direktivi 94/80/ES se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do dne pristopa Hrvaške k Uniji. Komisiji nemudoma sporočijo besedila navedenih predpisov.

Države članice uporabljajo te predpise od dne pristopa Hrvaške k Uniji.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih določb predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati pod pogojem in na dan začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu Hrvaške.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 13. maja 2013

Za Svet

Predsednik

S. COVENEY


(1)  UL L 368, 31.12.1994, str. 38.


PRILOGA

„PRILOGA

‚Temeljna lokalna skupnost‘ v smislu člena 2(1)(a) te direktive pomeni:

v Belgiji:

commune/gemeente/Gemeinde,

v Bolgariji:

община/кметство/Общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление,

na Češkem:

obec, městský obvod nebo městská část územně členěného statutárního města, městská část hlavního města Prahy,

na Danskem:

kommune, region,

v Nemčiji:

kreisfreie Stadt bzw. Stadtkreis; Kreis; Gemeinde, Bezirk in der Freien und Hansestadt Hamburg und im Land Berlin; Stadtgemeinde Bremen in der Freien Hansestadt Bremen, Stadt-, Gemeinde-, oder Ortsbezirke bzw. Ortschaften,

v Estoniji:

vald, linn,

na Irskem:

City Council, County Council, Borough Council, Town Council,

v Grčiji:

δήμος,

v Španiji:

municipio, entidad de ámbito territorial inferior al municipal,

v Franciji:

commune, arrondissement dans les villes déterminées par la législation interne, section de commune,

na Hrvaškem:

općina, grad, županija,

v Italiji:

comune, circoscrizione,

na Cipru:

δήμος, κοινότητα,

v Latviji:

novads, republikas pilsēta,

v Litvi:

Savivaldybė,

v Luksemburgu:

commune,

na Madžarskem:

települési önkormányzat; község, nagyközség, város, megyei jogú város, főváros, főváros kerületei; területi önkormányzat; megye,

na Malti:

Kunsill Lokali,

na Nizozemskem:

gemeente, deelgemeente,

v Avstriji:

Gemeinden, Bezirke in der Stadt Wien,

na Poljskem:

gmina,

na Portugalskem:

município, freguesia,

v Romuniji:

comuna, orașul, municipiul, sectorul (numai în municipiul București) și județul,

v Sloveniji:

občina,

na Slovaškem:

samospráva obce: obec, mesto, hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, mesto Košice, mestská časť hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, mestská časť mesta Košice; samospráva vyššieho územného celku: samosprávny kraj,

na Finskem:

kunta, kommun, kommun på Åland,

na Švedskem:

kommuner, landsting,

v Združenem kraljestvu:

counties in England; counties, county boroughs and communities in Wales; regions and Islands in Scotland; districts in England, Scotland and Northern Ireland; London boroughs; parishes in England; the City of London in relation to ward elections for common councilmen.“