31.5.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 145/1


DIREKTIVA 2013/14/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 21. maja 2013

o spremembi Direktive 2003/41/ES o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje, Direktive 2009/65/ES o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) in Direktive 2011/61/EU o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov v zvezi s prevelikim zanašanjem na bonitetne ocene

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 53(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2003/41/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4) določa predpise na ravni Unije za institucije za poklicno pokojninsko zavarovanje (IPPZ). Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta (5) določa predpise na ravni Unije za kolektivne naložbene podjeme za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP). Podobno Direktiva 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta (6) določa predpise na ravni Unije za upravitelje alternativnih investicijskih skladov (UAIS). Vse tri direktive določajo pravila skrbnega in varnega poslovanja v zvezi z obvladovanjem tveganj s strani IPPZ, družb za upravljanje in investicijskih družb glede KNPVP in s strani UAIS.

(2)

Zaradi finančne krize se pri izvajanju naložb v dolžniške instrumente vlagatelji, vključno z IPPZ, KNPVP in alternativnimi investicijskimi skladi (AIS), v preveliki meri zanašajo na bonitetne ocene, pri čemer ne izvajajo nujno lastnih ocen kreditne sposobnosti izdajateljev teh dolžniških instrumentov. Da se izboljša kakovost naložb IPPZ, KNPVP in AIS ter tako zagotovi zaščita vlagateljev v ta sredstva, je od IPPZ, družb za upravljanje in investicijskih družb glede KNPVP in UAIS primerno zahtevati, da se pri ocenjevanju tveganj, povezanih z naložbami IPPZ, KNPVP in AIS, izogibajo izključnemu ali sistematičnemu zanašanju na bonitetne ocene ali uporabi teh ocen kot edinega parametra. Splošno načelo proti prevelikemu zanašanju na bonitetne ocene bi moralo biti zato vključeno v postopke in sisteme obvladovanja tveganj, ki jih uporabljajo IPPZ, družbe za upravljanje in investicijskih družbe glede KNPVP in UAIS, ter prilagojeno njihovim posebnostim.

(3)

Da se nadalje določi splošno načelo proti prevelikemu zanašanju na bonitetne ocene, ki bi se moralo uvesti v direktivi 2009/65/ES in 2011/61/EU, bi se moralo pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije prenesti na Komisijo, s čimer se pri ocenjevanju kreditne sposobnosti zagotovi preprečevanje prevelikega zanašanja družb za upravljanje in investicijskih družb glede KNPVP in UAIS na bonitetne ocene. V tem smislu je primerno spremeniti pooblastila Komisije v navedenih direktivah, da lahko sprejema delegirane akte v zvezi s splošnimi določbami glede postopkov in sistemov obvladovanja tveganj, ki jih uporabljajo družbe za upravljanje in investicijske družbe glede KNPVP in UAIS. Zlasti pomembno je, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov, ter da rezultate teh posvetovanj objavi. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

(4)

Zadevni ukrepi, določeni v tej direktivi, bi morali dopolnjevati druge določbe iz Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o bonitetnih agencijah (7). Te določbe določajo splošni cilj zmanjšanja prevelikega zanašanja vlagateljev na bonitetne ocene in bi morale omogočiti doseganje tega cilja.

(5)

Ker cilja te direktive, in sicer prispevati k zmanjšanju prevelikega zanašanja IPPZ, KNPVP in AIS pri svojih naložbah na bonitetne ocene, ni mogoče zadovoljivo in usklajeno doseči na ravni držav članic, vendar ga je mogoče zaradi vseevropske strukture in učinka dejavnosti IPPZ, KNPVP, AIS in bonitetnih agencij lažje doseči na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

(6)

Direktive 2003/41/ES, 2009/65/ES in 2011/61/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

V skladu s Skupno politično izjavo z dne 28. septembra 2011 držav članic in Komisije o obrazložitvenih dokumentih (8) se države članice zavezujejo, da bodo v upravičenih primerih obvestilu o ukrepih za prenos priložile en ali več dokumentov, v katerih se pojasni razmerje med sestavnimi elementi direktive in ustrezajočimi deli nacionalnih instrumentov za prenos. Zakonodajalec meni, da je posredovanje takšnih dokumentov v primeru te direktive upravičeno –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Sprememba Direktive 2003/41/ES

V členu 18 Direktive 2003/41/ES se doda naslednji odstavek:

„1a.   Države članice zagotovijo, da pristojni organi ob upoštevanju narave, obsega in kompleksnosti dejavnosti nadziranih institucij spremljajo ustreznost njihovih postopkov za ocenjevanje kreditnega tveganja, ocenijo uporabo sklicev na bonitetne ocene, izdane s strani bonitetnih agencij, opredeljenih v členu 3(1)(b) Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o bonitetnih agencijah (9), v njihovih naložbenih politikah in po potrebi spodbujajo k ublažitvi vpliva teh sklicev, zato da se zmanjša izključno in sistematično zanašanje na take bonitetne ocene.

Člen 2

Spremembe Direktive 2009/65/ES

Člen 51 Direktive 2009/65/ES se spremeni:

1.

v odstavku 1 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„1.   Družba za upravljanje ali investicijska družba uporablja postopek obvladovanja tveganj, ki ji omogoča, da spremlja in kadar koli meri tveganja postavk in njihov delež v celotnem profilu tveganj portfelja KNPVP. Zlasti se upravitelj pri ocenjevanju kreditne sposobnosti sredstev KNPVP ne zanaša izključno ali sistematično na bonitetne ocene, izdane s strani bonitetnih agencij, opredeljenih v členu 3(1)(b) Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o bonitetnih agencijah (10).

2.

vstavi se naslednji odstavek:

„3a.   Pristojni organi ob upoštevanju narave, obsega in kompleksnosti dejavnosti KNPVP spremljajo ustreznost postopkov družb za upravljanje ali investicijskih družb za ocenjevanje kreditnega tveganja, ocenijo uporabo sklicev na bonitetne ocene iz prvega pododstavka odstavka 1 v naložbenih politikah KNPVP in po potrebi spodbujajo k ublažitvi vpliva teh sklicev, zato da se zmanjša izključno in sistematično zanašanje na take bonitetne ocene.“;

3.

odstavek 4 se spremeni:

(a)

točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

merila za oceno ustreznosti postopka obvladovanja tveganj, ki ga izvaja družba za upravljanje ali investicijska družba v skladu s prvim pododstavkom odstavka 1;“;

(b)

doda se naslednji pododstavek:

„Z merili iz točke (a) prvega pododstavka se pri ocenjevanju kreditne sposobnosti sredstev KNPVP prepreči izključno ali sistematično zanašanje družbe za upravljanje ali investicijske družbe na bonitetne ocene iz prvega pododstavka odstavka 1.“

Člen 3

Spremembe Direktive 2011/61/EU

Člen 15 Direktive 2011/61/EU se spremeni:

1.

v odstavku 2 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„2.   UAIS izvajajo ustrezne sisteme obvladovanja tveganj, da se opredelijo, izmerijo, obvladujejo in ustrezno spremljajo vsa tveganja, ki se navezujejo na posamezno naložbeno strategijo AIS in ki jim je ali jim je lahko izpostavljen posamezni AIS. Zlasti se UAIS pri ocenjevanju kreditne sposobnosti sredstev AIS ne zanaša izključno ali sistematično na bonitetne ocene, izdane s strani bonitetnih agencij, opredeljenih v členu 3(1)(b) Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o bonitetnih agencijah (11).

2.

vstavi se naslednji odstavek:

„3a.   Pristojni organi ob upoštevanju narave, obsega in kompleksnosti dejavnosti AIS spremljajo ustreznost postopkov UAIS za ocenjevanje kreditnega tveganja, ocenijo uporabo sklicev na bonitetne ocene iz prvega pododstavka odstavka 2 v naložbenih politikah AIS in po potrebi spodbujajo k ublažitvi vpliva teh sklicev, zato da se zmanjša izključno in sistematično zanašanje na take bonitetne ocene.“;

3.

v odstavku 5 se doda naslednji pododstavek:

„Ukrepi, ki določajo sisteme obvladovanja tveganj iz točke (a) prvega pododstavka, zagotavljajo, da je UAIS preprečeno, da se pri ocenjevanju kreditne spodobnosti sredstev AIS izključno ali sistematično zanašajo na bonitetne ocene iz prvega pododstavka odstavka 2.“

Člen 4

Prenos

1.   Države članice uveljavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do 21. decembra 2014. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih ukrepih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih določb nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 6

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 21. maja 2013

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ

Za Svet

Predsednica

L. CREIGHTON


(1)  UL C 167, 13.6.2012, str. 2.

(2)  UL C 229, 31.7.2012, str. 64.

(3)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 16. januarja 2013 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 13. maja 2013.

(4)  UL L 235, 23.9.2003, str. 10.

(5)  UL L 302, 17.11.2009, str. 32.

(6)  UL L 174, 1.7.2011, str. 1.

(7)  UL L 302, 17.11.2009, str. 1.

(8)  UL C 369, 17.12.2011, str. 14.

(9)  UL L 302, 17.11.2009, str. 1.“

(10)  UL L 302, 17.11.2009, str. 1.“;

(11)  UL L 302, 17.11.2009, str. 1.“;