24.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 352/50


IZVEDBENI SKLEP SVETA

z dne 16. decembra 2013

o izvajanju Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko

(2013/797/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 291(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (1) in zlasti člena 26(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 15. oktobra 2013 sprejel Uredbo Sveta (EU) št. 1024/2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko.

(2)

Načrtovanje in izvajanje nalog, ki se prenesejo na ECB, bi moral v celoti izvajati notranji organ, ki ga sestavljajo predsednik in podpredsednik, štirje predstavniki ECB ter po en predstavnik pristojnega nacionalnega organa iz vsake sodelujoče države članice (v nadaljnjem besedilu: Nadzorni odbor).

(3)

Nadzorni odbor bi moral biti ključen organ pri izvajanju nadzorniških nalog ECB, za katere so bili doslej vedno odgovorni pristojni nacionalni organi. Zato bi Svet moral biti pooblaščen za sprejetje izvedbenega sklepa, s katerim med drugim imenuje predsednika Nadzornega odbora.

(4)

V skladu s členom 26(3) navedene uredbe in po predstavitvi stališča Nadzornega odbora je ECB 22. novembra predložila predlog za imenovanje predsednika Nadzornega odbora v odobritev Evropskemu parlamentu. Slednji je predlog odobril 11. decembra.

(5)

Potem je ECB 11. decembra 2013 predlog za imenovanje predsednika Nadzornega odbora predložila Svetu –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Danièle NOUY se imenuje za predsednico Nadzornega odbora Evropske centralne banke.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 16. decembra 2013

Za Svet

Predsednik

V. JUKNA


(1)  UL L 287, 29.10.2013, str. 63.