20.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 346/75


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 18. decembra 2013

o spremembi vzorcev veterinarskih zdravstvenih spričeval I, II in III za trgovino znotraj Unije z ovcami in kozami za zakol, pitanje in pleme iz Priloge E k Direktivi Sveta 91/68/EGS

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 9208)

(Besedilo velja za EGP)

(2013/784/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/68/EGS z dne 28. januarja 1991 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo trgovanje znotraj Skupnosti z ovcami in kozami (1), ter zlasti člena 14(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Sveta 91/68/EGS določa pogoje v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo trgovino znotraj Unije z ovcami in kozami. Med drugim določa, da mora ovce in koze med prevozom na cilj spremljati veterinarsko zdravstveno spričevalo, ki ustreza pripadajočemu vzorcu I, II ali III v Prilogi E k navedeni direktivi.

(2)

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 (2) določa pravila za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij pri govedu, ovcah in kozah. Priloga VII k navedeni uredbi določa ukrepe za nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij. Poleg tega poglavje A Priloge VIII k navedeni uredbi določa pogoje za trgovino znotraj Unije z živimi živalmi, semenom in zarodki. Poglavje A v Prilogi VIII k Uredbi (ES) št. 999/2001 je bilo pred kratkim spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) št. 630/2013 (3).

(3)

Zaradi zahtev v zvezi s trgovino znotraj Unije z ovcami in kozami za pitanje in pleme, določenih v Uredbi (ES) št. 999/2001, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) št. 630/2013, sta bila vzorci veterinarskih zdravstvenih spričeval II in III iz Priloge E k Direktivi 91/68/EGS nedavno spremenjena z Izvedbenim sklepom Komisije 2013/445/EU (4).

(4)

V okviru navedene spremembe je bila možnost, da se pod nekaterimi pogoji ovce in koze za pleme premaknejo v države članice z odobrenim programom nadzora klasičnega praskavca, pomotoma izpuščena. Zato bi bilo treba točko II.9 dela II vzorca veterinarskega zdravstvenega spričevala III za trgovino znotraj Unije z ovcami in kozami za pleme iz Priloge E k Direktivi 91/68/EGS spremeniti.

(5)

Poleg tega je treba v vzorcu veterinarskega zdravstvenega spričevala II za trgovino znotraj Unije z ovcami in kozami za pitanje in v vzorcu veterinarskega zdravstvenega spričevala III za trgovino znotraj Unije z ovcami in kozami za pleme iz Priloge E k Direktivi 91/68/EGS pregledati nekatera sklicevanja na Uredbo (ES) št. 999/2001 in po potrebi odpraviti dvoumnosti.

(6)

Vzorca veterinarskih zdravstvenih spričeval II in III v Prilogi E k Direktivi 91/68/EGS bi bilo zato treba spremeniti, da bosta pravilno odražala zahteve v zvezi s trgovino znotraj Unije z ovcami in kozami za pitanje in pleme, določene v Uredbi (ES) št. 999/2001, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) št. 630/2013.

(7)

Zaradi zagotovitve skladnosti terminologije v vseh vzorcih veterinarskih zdravstvenih spričeval za trgovino znotraj Unije z ovcami in kozami iz Priloge E k Direktivi 91/68/EGS bi bilo treba te vzorce veterinarskih zdravstvenih spričeval ustrezno spremeniti in jih nadomestiti z vzorci veterinarskih zdravstvenih spričeval I, II in III iz Priloge k temu sklepu.

(8)

Direktivo 91/68/EGS bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga E k Direktivi 91/68/EGS se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 18. decembra 2013

Za Komisijo

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  UL L 46, 19.2.1991, str. 19.

(2)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 z dne 22. maja 2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (UL L 147, 31.5.2001, str. 1).

(3)  Uredba Komisije (EU) št. 630/2013 z dne 28. junija 2013 o spremembi prilog k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (UL L 179, 29.6.2013, str. 60).

(4)  Izvedbeni sklep Komisije 2013/445/EU z dne 29. avgusta 2013 o spremembi Priloge E k Direktivi Sveta 91/68/EGS v zvezi z vzorci veterinarskih spričeval za trgovanje znotraj Unije z ovcami in kozami ter zahtevami za zdravstveno varstvo v zvezi s praskavcem (UL L 233, 31.8.2013, str. 48).


PRILOGA

„PRILOGA E

VZOREC I

Image

Image

Image

VZOREC II

Image

Image

Image

Image

VZOREC III

Image

Image

Image

Image

Image