19.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 343/41


SKLEP SVETA Z DNE

17. decembra 2013

o imenovanju nemškega člana Odbora regij

(2013/773/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 305 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga nemške vlade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 22. decembra 2009 in 18. januarja 2010 sprejel sklepa 2009/1014/EU (1) in 2010/29/EU (2) o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2010 do 25. januarja 2015.

(2)

Zaradi konca mandata Emilie MÜLLER se je sprostilo mesto člana Odbora regij –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za preostanek mandata, ki se izteče 25. januarja 2015, se v Odbor regij imenuje:

Dr. Beate MERK, Bayerische Staatsministerin für Europaangelegenheiten und regionale Beziehungen.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 17. decembra 2013

Za Svet

Predsednik

L. LINKEVIČIUS


(1)  UL L 348, 29.12.2009, str. 22.

(2)  UL L 12, 19.1.2010, str. 11.