17.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 338/102


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 13. december 2013

om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i visse medlemsstater

(meddelt under nummer C(2013) 8667)

(EØS-relevant tekst)

(2013/764/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets direktiv 2001/89/EF (3) er der fastsat EU-minimumsforanstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest, herunder de foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af et udbrud af denne sygdom. Disse foranstaltninger omfatter planer fra medlemsstaterne for udryddelse af klassisk svinepest i en population af vildtlevende svin og nødvaccination af vildtlevende svin under visse omstændigheder.

(2)

De ved direktiv 2001/89/EF fastsatte foranstaltninger er blevet gennemført ved Kommissionens beslutning 2008/855/EF (4), der blev vedtaget som reaktion på forekomsten af klassisk svinepest i visse medlemsstater. Ved nævnte beslutning er der fastsat sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger mod klassisk svinepest i de områder i de pågældende medlemsstater, hvor klassisk svinepest forekommer hos vildtlevende svin, med henblik på at forhindre spredning af sygdommen til andre dele af Unionen. De medlemsstater eller områder i medlemsstater, som er berørt af foranstaltningerne, er angivet i bilaget til nævnte beslutning.

(3)

Beslutning 2008/855/EF er blevet ændret flere gange som reaktion på udviklingen i den epidemiologiske situation i Unionen med hensyn til klassisk svinepest. Sygdomssituationen er i de seneste år blevet væsentligt bedre i Unionen, og man kender i dag kun til få områder med problemer, der specifikt vedrører de særlige risici, som klassisk svinepest oftest er forbundet med.

(4)

Der bør opstilles én enkelt liste over de områder i medlemsstaterne, hvor den epidemiologiske situation med hensyn til klassisk svinepest generelt er positiv på svinebedrifterne, og hvor situationen samtidig er i bedring for populationen af vildtlevende svin.

(5)

For så vidt angår risikoen bør det — da flytning af levende svin og sæd, æg og embryoner herfra fra inficerede områder eller områder med en usikker epidemiologisk situation frembyder større risici end flytning af fersk svinekød samt tilberedt kød og kødprodukter bestående af eller indeholdende svinekød — som hovedregel være forbudt at flytte levende svin og sæd, æg og embryoner herfra fra områderne på nævnte liste. Der bør dog fastsættes betingelser, under hvilke levende svin undtagelsesvis kan sendes til slagterier eller til bedrifter uden for de listeopførte områder i samme medlemsstat.

(6)

For at forhindre, at klassisk svinepest spredes til andre områder i Unionen, bør det desuden fastsættes, at forsendelse af fersk svinekød samt tilberedt kød og kødprodukter bestående af eller indeholdende kød af svin, der holdes på bedrifter i de listeopførte områder, kun er tilladt på visse betingelser. Frem for alt bør svinekød, tilberedt kød og produkter, som enten ikke hidrører fra svin, der holdes på bedrifter, som opfylder visse supplerende betingelser vedrørende forebyggelse af klassisk svinepest, eller ikke underkastes en behandling, der udelukker risikoen for klassisk svinepest i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets direktiv 2002/99/EF (5), skulle være fremstillet samt håndteres, transporteres og opbevares adskilt fra eller på andre tidspunkter end produkter, der ikke opfylder de samme betingelser, og efterfølgende forsynes med særlige mærker, som ikke kan forveksles med det identifikationsmærke, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 (6), eller med sundhedsmærket for fersk svinekød som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 (7).

(7)

Der bør tillige, i overensstemmelse med artikel 5 i direktiv 2002/99/EF, fastsættes visse krav vedrørende udstedelse af certifikat i forbindelse med forsendelse af svinekød samt tilberedt kød og kødprodukter bestående af eller indeholdende kød af svin, der holdes på bedrifter i de listeopførte områder, som er behandlet i henhold til artikel 4 i direktiv 2002/99/EF.

(8)

Beslutning 2008/855/EF er blevet ændret flere gange. Den bør derfor ophæves og afløses af denne afgørelse.

(9)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Ved denne afgørelse fastsættes der visse foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest, som skal gennemføres i de i bilaget angivne medlemsstater og områder heri (i det følgende benævnt »de berørte medlemsstater«).

Afgørelsen finder anvendelse, uden at det berører de planer for udryddelse af klassisk svinepest og for nødvaccination mod sygdommen, der er godkendt af Kommissionen i henhold til direktiv 2001/89/EF.

Artikel 2

Forbud mod forsendelse af levende svin fra de i bilaget angivne områder til andre medlemsstater

1.   Den berørte medlemsstat sørger for, at der ikke sendes levende svin fra de i bilaget angivne områder til andre medlemsstater eller til andre områder i samme medlemsstat uden for de i bilaget nævnte.

2.   Uanset stk. 1 kan de berørte medlemsstater tillade forsendelse af levende svin fra bedrifter i de i bilaget angivne områder til andre områder i samme medlemsstat, forudsat at situationen med hensyn til klassisk svinepest i de i bilaget angivne områder generelt er positiv, og forudsat at:

a)

svinene flyttes direkte til et slagteri med henblik på omgående slagtning, eller

b)

svinene har været holdt på bedrifter, der opfylder betingelserne i artikel 4, litra a).

Artikel 3

Forbud mod forsendelse af sendinger af ornesæd og æg og embryoner fra svin fra de i bilaget angivne områder til andre medlemsstater

De berørte medlemsstater sørger for, at sendinger af følgende produkter ikke sendes fra deres område til andre medlemsstater:

a)

ornesæd, medmindre sæden stammer fra orner, der holdes på en godkendt ornestation som omhandlet i artikel 3, litra a), i Rådets direktiv 90/429/EØF (8), der ligger uden for de i bilaget til denne afgørelse angivne områder

b)

æg og embryoner fra svin, medmindre æggene og embryonerne stammer fra svin, der holdes på bedrifter, som ligger uden for de i bilaget angivne områder.

Artikel 4

Forsendelse af fersk svinekød og visse typer tilberedt kød og kødprodukter fra de i bilaget angivne områder

De berørte medlemsstater sørger for, at sendinger af fersk svinekød samt tilberedt kød og kødprodukter bestående af eller indeholdende svinekød fra svin, der holdes på bedrifter i de i bilaget angivne områder, kun sendes til andre medlemsstater, hvis:

enten

a)

de pågældende svin har været holdt på bedrifter, for hvilke det gælder, at:

der ikke er registreret dokumentation for klassisk svinepest i de foregående 12 måneder på den pågældende bedrift, og bedriften ligger uden for en beskyttelseszone eller en overvågningszone oprettet i henhold til direktiv 2001/89/EF

svinene i mindst 90 dage har været holdt på den pågældende bedrift, og der ikke er indsat levende svin på bedriften i de sidste 30 dage forud for afsendelsen til slagteriet

bedriften gennemfører en biosikkerhedsplan, der er godkendt af den kompetente myndighed

den kompetente myndighed mindst to gange om året har aflagt kontrolbesøg på bedriften, som:

i)

er gennemført i overensstemmelse med retningslinjerne i kapitel III i bilaget til Kommissionens beslutning 2002/106/EF (9)

ii)

har omfattet en klinisk undersøgelse i overensstemmelse med de kontrol- og prøvetagningsprocedurer, der er fastlagt i kapitel IV, afsnit A, i bilaget til beslutning 2002/106/EF

iii)

har omfattet kontrol af, at de foranstaltninger, der er fastlagt i artikel 15, stk. 2, litra b), andet samt fjerde til syvende led, i direktiv 2001/89/EF, er gennemført, og

bedriften er omfattet af en plan for overvågning af klassisk svinepest, som den kompetente myndighed gennemfører i overensstemmelse med de prøvetagningsprocedurer, der er fastlagt i kapitel IV, afsnit F, punkt 2, i bilaget til beslutning 2002/106/EF, idet der er foretaget laboratorieundersøgelser med negative resultater mindst tre måneder forud for flytningen til slagteriet, eller

bedriften er omfattet af en plan for overvågning af klassisk svinepest, som den kompetente myndighed gennemfører i overensstemmelse med de prøvetagningsprocedurer, der er fastlagt i kapitel IV, afsnit F, punkt 2, i bilaget til beslutning 2002/106/EF, og laboratorieundersøgelser med negative resultater mindst et år forud for flytningen til slagteriet, og embedsdyrlægen har foretaget en klinisk undersøgelse for klassisk svinepest i overensstemmelse med kontrol- og prøvetagningsprocedurerne i kapitel IV, afsnit D, punkt 1 og 3, i bilaget til beslutning 2002/106/EF, inden der er givet tilladelse til at sende svinene til et slagteri

eller

b)

de(t) pågældende svinekød/tilberedte kød/produkter:

er fremstillet og tilvirket i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, i direktiv 2002/99/EF

er genstand for udstedelse af veterinærcertifikat i overensstemmelse med artikel 5 i direktiv 2002/99/EF

ledsages af det relevante sundhedscertifikat til brug ved samhandel inden for Unionen, jf. Kommissionens forordning (EF) nr. 599/2004 (10), idet certifikatets del II skal indeholde følgende påtegning:

»Dette produkt er i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/764/EU af 13. december 2013 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i visse medlemsstater.«

Artikel 5

Særlige sundhedsmærker og krav vedrørende udstedelse af certifikat for andet/andre fersk svinekød og tilberedt kød og kødprodukter bestående af eller indeholdende svinekød end de(t) i artikel 4 omhandlede

De berørte medlemsstater sørger for, at andet/andre fersk svinekød og tilberedt kød og kødprodukter bestående af eller indeholdende svinekød end de(t) i artikel 4 omhandlede forsynes med et særligt sundhedsmærke, som ikke må være ovalt, og som ikke må kunne forveksles med:

a)

identifikationsmærket for tilberedt kød og kødprodukter bestående af eller indeholdende svinekød som fastsat i afsnit I i bilag II til forordning (EF) nr. 853/2004 og

b)

sundhedsmærket for fersk svinekød som fastsat i afsnit I, kapitel III, i bilag I til forordning (EF) nr. 854/2004.

Artikel 6

Krav til bedrifter og transportkøretøjer i de i bilaget angivne områder

De berørte medlemsstater sørger for, at:

a)

bestemmelserne i artikel 15, stk. 2, litra b), andet samt fjerde til syvende led, i direktiv 2001/89/EF overholdes på svinebedrifterne i de i bilaget til denne afgørelse angivne områder

b)

køretøjer, der har været anvendt til transport af svin, der holdes på bedrifter i de i bilaget angivne områder, altid rengøres og desinficeres, umiddelbart efter at de har været i brug, idet transportvirksomheden skal fremlægge bevis for, at de er rengjort og desinficeret.

Artikel 7

Oplysningskrav til de berørte medlemsstater

De berørte medlemsstater meddeler i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed Kommissionen og medlemsstaterne resultaterne af den overvågning af klassisk svinepest, der er gennemført i de i bilaget angivne områder i overensstemmelse med de af Kommissionen godkendte planer for udryddelse af klassisk svinepest eller for nødvaccination mod sygdommen, jf. artikel 1, andet afsnit.

Artikel 8

Efterkommelse af denne afgørelse

Medlemsstaterne ændrer deres handelsforanstaltninger, så de er i overensstemmelse med denne afgørelse, og sørger for, at der øjeblikkeligt informeres om de vedtagne foranstaltninger på passende vis.

De underretter straks Kommissionen herom.

Artikel 9

Ophævelse

Beslutning 2008/855/EF ophæves.

Artikel 10

Anvendelse

Denne afgørelse anvendes indtil den 31. december 2017.

Artikel 11

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2013.

På Kommissionens vegne

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(3)  Rådets direktiv 2001/89/EF af 23. oktober 2001 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest (EFT L 316 af 1.12.2001, s. 5).

(4)  Kommissionens beslutning 2008/855/EF af 3. november 2008 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i visse medlemsstater (EUT L 302 af 13.11.2008, s. 19).

(5)  Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206).

(8)  Rådets direktiv 90/429/EØF af 26. juni 1990 om fastsættelse af de dyresundhedsmæssige krav i forbindelse med handelen inden for Fællesskabet med ornesæd og indførsel heraf (EFT L 224 af 18.8.1990, s. 62).

(9)  Kommissionens beslutning 2002/106/EF af 1. februar 2002 om godkendelse af en diagnostisk manual med beskrivelse af diagnosticeringsprocedurer, prøvetagningsmetoder og kriterier for evaluering af laboratorieprøver til bekræftelse af klassisk svinepest (EFT L 39 af 9.2.2002, s. 71).

(10)  Kommissionens forordning (EF) nr. 599/2004 af 30. marts 2004 om en model for certifikat og erklæring om kontrol i forbindelse med samhandel inden for Fællesskabet med dyr og animalske produkter (EUT L 94 af 31.3.2004, s. 44).


BILAG

1.   Bulgarien

Hele Bulgariens område.

2.   Kroatien

Regionerne Karlovac, Sisak-Moslavina, Slavonski Brod-Posavina og Vukovar-Srijem.

3.   Letland

I Alūksnes novads: Pededzes og Liepnas pagasti.

I Rēzeknes novads: Pušas, Mākoņkalna og Kaunatas pagasti.

I Daugavpils novads: Dubnas, Višķu, Ambeļu, Biķernieku, Maļinovas, Naujenes, Tabores, Vecsalienas, Salienas, Skrudalienas, Demenes og Laucesas pagasti.

I Balvu novads: Vīksnas, Kubuļu, Balvu, Bērzkalnes, Lazdulejas, Briežuciema, Vectilžas, Tilžas, Krišjāņu og Bērzpils pagasti.

I Rugāju novads: Rugāju og Lazdukalna pagasti. I Viļakas novads: Žiguru, Vecumu, Kupravas, Susāju, Medņevas og Šķilbēnu pagasti.

I Baltinavas novads: Baltinavas pagasts.

I Kārsavas novads: Salnavas, Malnavas, Goliševas, Mērdzenes og Mežvidu pagasti. I Ciblas novads: Pušmucovas, Līdumnieku, Ciblas, Zvirgzdenes og Blontu pagasti.

I Ludzas novads: Ņukšu, Briģu, Isnaudas, Nirzas, Pildas, Rundēnu og Istras pagasti.

I Zilupes novads: Zaļesjes, Lauderu og Pasienes pagasti.

I Dagdas novads: Andzeļu, Ezernieku, Šķaunes, Svariņu, Bērziņu, Ķepovas, Asūnes, Dagdas, Konstantinovas og Andrupenes pagasti.

I Aglonas novads: Kastuļinas, Grāveru, Šķeltovas og Aglonas pagasti.

I Krāslavas novads: Aulejas, Kombuļu, Skaistas, Robežnieku, Indras, Piedrujas, Kalniešu, Krāslavas, Kaplavas, Ūdrīšu og Izvaltas pagasti.

4.   Rumænien

Hele Rumæniens område.