13.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 334/17


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 11. decembra 2013

o spremembi Odločbe 2006/771/ES o uskladitvi radijskega spektra za uporabo naprav kratkega dosega in o razveljavitvi Odločbe 2005/928/ES

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 8776)

(Besedilo velja za EGP)

(2013/752/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta št. 676/2002/ES z dne 7. marca 2002 o pravnem okviru za politiko radijskega spektra v Evropski skupnosti (Odločba o radijskem spektru) (1) in zlasti člena 4(3) Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2006/771/ES (2) usklajuje tehnične pogoje za uporabo spektra za številne vrste naprav kratkega dosega, vključno z aplikacijami, kot so alarmi, lokalna komunikacijska oprema, naprave za odpiranje vrat in medicinski vsadki, in za inteligentne prevozne sisteme. Naprave kratkega dosega so običajno izdelki široke potrošnje in/ali prenosni izdelki, ki jih je mogoče enostavno prenašati in uporabljati prek meja; razlike v pogojih dostopa do spektra zato preprečujejo njihov prosti pretok, povečujejo proizvodne stroške ter povzročajo tveganje škodljivega motenja drugih radijskih aplikacij in storitev.

(2)

Sklep št. 243/2012/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o vzpostavitvi večletnega programa politike radijskega spektra (3) (PPRS) nalaga državam članicam, da v sodelovanju s Komisijo, in kadar je to potrebno, spodbujajo skupinsko in skupno uporabo spektra za povečanje učinkovitosti in prožnosti.

(3)

Zaradi vse večjega pomena naprav kratkega dosega za gospodarstvo ter hitrih tehnoloških sprememb in sprememb družbenih potreb se lahko pojavijo nove aplikacije za naprave kratkega dosega. Te zahtevajo redno posodabljanje pogojev za usklajevanje spektra.

(4)

Komisija je 5. julija 2006 v skladu s členom 4(2) Odločbe št. 676/2002/ES Evropsko konferenco uprav za pošto in telekomunikacije (CEPT) trajno pooblastila za posodabljanje Priloge k Odločbi 2006/771/ES glede na tehnološki in tržni razvoj naprav kratkega dosega.

(5)

Usklajeni tehnični pogoji za naprave kratkega dosega, vsebovani v Odločbi 2006/771/ES, so že bili spremenjeni z odločbama Komisije 2008/432/ES (4) in 2009/381/ES (5), Sklepom Komisije 2010/368/EU (6) ter Izvedbenim sklepom Komisije 2011/829/EU (7), in sicer tako, da so nadomestili njeno prilogo.

(6)

Konferenca CEPT je v svojem poročilu (8), ki ga je predložila marca 2013 kot odgovor na zgoraj navedeno pooblastilo, Komisijo obvestila o rezultatih zahtevanega pregleda „vrst naprav kratkega dosega“ in kategorij „drugih omejitev uporabe“ v Prilogi k Odločbi 2006/771/ES in Komisiji svetovala, naj spremeni nekatere tehnične vidike iz navedene priloge.

(7)

Iz rezultatov pooblastila izhaja, da naprave kratkega dosega, ki delujejo na neizključni osnovi in na osnovi skupne uporabe, na eni strani potrebujejo pravno varnost glede možnosti skupne uporabe spektra, ki se lahko doseže s predvidljivimi tehničnimi pogoji za skupno uporabo usklajenih pasov, da se zagotovi zanesljiva in učinkovita uporaba usklajenih pasov. Na drugi strani pa te naprave kratkega dosega potrebujejo tudi zadostno prožnost za omogočanje najrazličnejših aplikacij, da se čim bolj izkoristijo prednosti brezžične inovacije v Uniji. Torej je potrebno uskladiti opredeljene tehnične pogoje uporabe, da se prepreči škodljivo motenje in zagotovi čim večja prožnost, ob spodbujanju zanesljive in učinkovite uporabe frekvenčnih pasov s strani naprav kratkega dosega.

(8)

K temu prispevata nevtraliziranje pojma „vrsta“ naprav kratkega dosega in usklajevanje kategorij naprav kratkega dosega. Dve vrsti kategorij bi lahko vzpostavili predvidljiva okolja skupne uporabe za celotno skupino naprav kratkega dosega. Naprave kratkega dosega v teh dveh kategorijah so razvrščene bodisi na podlagi podobnih tehničnih mehanizmov za dostop do spektra ali na podlagi scenarijev skupne uporabe, ki določajo pričakovano gostoto razporeditve.

(9)

Obseg kategorij iz tehnične priloge omogoča uporabnikom predvidljivost v odnosu do drugih naprav kratkega dosega, ki lahko uporabljajo isti frekvenčni pas na neizključni osnovi in na osnovi skupne uporabe. V skladu z Direktivo 1999/5/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 1999 o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi ter medsebojnem priznavanju skladnosti te opreme (9) (Direktiva R&TTE) morajo proizvajalci v okviru takšnih kategorij zagotoviti, da se naprave kratkega dosega učinkovito izognejo škodljivemu motenju drugih naprav kratkega dosega.

(10)

V posebnih frekvenčnih pasovih, ki jih zajema ta sklep, se s kombinacijo usklajene kategorije naprav kratkega dosega in tehničnih pogojev uporabe (frekvenčni pas, omejitev oddajne moči/poljske jakosti/gostote moči, dodatni parametri in druge omejitve uporabe) vzpostavlja usklajeno okolje skupne uporabe na način, ki omogoča napravam kratkega dosega skupno uporabo spektra na neizključni osnovi ne glede na namen uporabe.

(11)

Zaradi zagotavljanja pravne varnosti in predvidljivosti takšnih usklajenih okolij skupne uporabe bi bila uporaba usklajenih pasov bodisi s strani naprav kratkega dosega, ki niso vključene v usklajeno kategorijo, ali na podlagi manj strogih tehničnih parametrov dovoljena samo, v kolikor ne ogroža zadevnega okolja skupne uporabe.

(12)

Komisija je 6. julija 2011 izdala še eno pooblastilo za konferenco CEPT v skladu s členom 4(2) Odločbe št. 676/2002/ES, da izvede potrebne tehnične študije v podporo morebitnemu pregledu Odločbe Komisije 2005/928/ES z dne 20. decembra 2005 o uskladitvi frekvenčnega pasu od 169,4 do 169,8125 MHz v Skupnosti (10), da se zagotovi učinkovita uporaba usklajenega frekvenčnega obsega v skladu s členom 5 navedene odločbe.

(13)

Konferenca CEPT je v poročilu (11), ki ga je predložila junija 2012 kot odgovor na drugo pooblastilo, Komisiji svetovala, da vključi obstoječe in dodatne uskladitvene ukrepe za naprave z nizko močjo/kratkim dosegom v pas 169 MHz v okviru načrtovane spremembe Priloge k Odločbi 2006/771/ES za večjo prepoznavnost in preglednost usklajenega frekvenčnega obsega (od 169,4 do 169,8125 MHz).

(14)

Na podlagi rezultatov dela konference CEPT je mogoče racionalizirati ureditvene pogoje za naprave kratkega dosega. Z uskladitvijo pogojev za dostop do spektra bi se dosegel cilj spodbujanja skupinske uporabe spektra na notranjem trgu za kategorije naprav kratkega dosega, določen v sklepu PPRS.

(15)

Treba je torej spremeniti Prilogo k Odločbi 2006/771/ES in ustrezno razveljaviti Odločbo 2005/928/ES.

(16)

Oprema, ki deluje pod pogoji iz tega sklepa, mora biti skladna tudi z Direktivo R&TTE, da se zagotovi učinkovita uporaba spektra in prepreči škodljivo motenje, kar se izkaže z upoštevanjem usklajenih standardov ali izvedenimi nadomestnimi postopki za ocenjevanje skladnosti.

(17)

Ukrepi iz tega sklepa so skladni z mnenjem Odbora za radijski spekter –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V členu 2 Odločbe 2006/771/ES se doda naslednja točka:

„3.

‚kategorija naprav kratkega dosega‘ pomeni skupino naprav kratkega dosega, ki uporabljajo spekter s podobnimi tehničnimi mehanizmi za dostop do spektra ali na podlagi scenarijev skupne uporabe.“

Člen 2

Člen 3 Odločbe 2006/771/ES se nadomesti z naslednjim:

‚Člen 3

1.   Države članice določijo in dajo na voljo na neizključni osnovi ter brez motenja in zaščite frekvenčne pasove za kategorije naprav kratkega dosega, ob upoštevanju posebnih pogojev in v roku za izvedbo, kot je določeno v Prilogi k tej odločbi.

2.   Ne glede na odstavek 1 lahko države članice zahtevajo ugodnost iz člena 4(5) Odločbe o radijskem spektru.

3.   Ta odločba ne posega v pravico držav članic, da omogočijo uporabo frekvenčnih pasov pod manj strogimi pogoji ali za naprave kratkega dosega, ki niso vključene v usklajeno kategorijo, če to ne preprečuje ali zmanjšuje možnosti, da se naprave kratkega dosega iz takšne kategorije opirajo na ustrezen nabor usklajenih tehničnih in operativnih pogojev, kot je opredeljeno v Prilogi k tej odločbi, na neizključni osnovi in v drugačne namene omogočajo skupno uporabo določenega dela spektra za naprave kratkega dosega iz te kategorije.‘

Člen 3

Priloga k Odločbi 2006/771/ES se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 4

Odločba 2005/928/ES se razveljavi.

Člen 5

Države članice poročajo Komisiji o izvajanju tega sklepa najpozneje do 1. septembra 2014.

Člen 6

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 11. decembra 2013

Za Komisijo

Neelie KROES

Podpredsednica


(1)  UL L 108, 24.4.2002, str. 1.

(2)  UL L 312, 11.11.2006, str. 66.

(3)  UL L 81, 21.3.2012, str. 7.

(4)  UL L 151, 11.6.2008, str. 49.

(5)  UL L 119, 14.5.2009, str. 32.

(6)  UL L 166, 1.7.2010, str. 33.

(7)  UL L 329, 13.12.2011, str. 10.

(8)  Poročilo CEPT št. 44, RSCOM 13-25.

(9)  UL L 91, 7.4.1999, str. 10.

(10)  UL L 344, 27.12.2005, str. 47.

(11)  Poročilo CEPT št. 43, RSCOM 12-25.


PRILOGA

„PRILOGA

Usklajeni frekvenčni pasovi in tehnični parametri za naprave kratkega dosega

Pas št.

Frekvenčni pas (1)

Kategorija naprav kratkega dosega (2)

Omejitev oddajne moči/poljske jakosti/gostote moči (3)

Dodatni parametri (predpisi za razporeditev kanalov in/ali dostop ter zasedenost) (4)

Druge omejitve uporabe (5)

Rok za izvedbo

1

9–59,750 kHz

Induktivne naprave (20)

72 dΒμΑ/m na 10 metrih

 

 

1. julij 2014

2

9–315 kHz

Aktivni medicinski pripomočki za vsaditev (7)

30 dΒμΑ/m na 10 metrih

Omejitev obratovalnega ciklusa (6): 10 %

Ta niz pogojev uporabe je na voljo samo za aktivne medicinske pripomočke za vsaditev (13).

1. julij 2014

3

59,750–60,250 kHz

Induktivne naprave (20)

42 dΒμΑ/m na 10 metrih

 

 

1. julij 2014

4

60,250–74,750 kHz

Induktivne naprave (20)

72 dBμA/m na 10 metrih

 

 

1. julij 2014

5

74,750–75,250 kHz

Induktivne naprave (20)

42 dBμA/m na 10 metrih

 

 

1. julij 2014

6

75,250–77,250 kHz

Induktivne naprave (20)

72 dBμA/m na 10 metrih

 

 

1. julij 2014

7

77,250–77,750 kHz

Induktivne naprave (20)

42 dBμA/m na 10 metrih

 

 

1. julij 2014

8

77,750–90 kHz

Induktivne naprave (20)

72 dBμA/m na 10 metrih

 

 

1. julij 2014

9

90–119 kHz

Induktivne naprave (20)

42 dBμA/m na 10 metrih

 

 

1. julij 2014

10

119–128,6 kHz

Induktivne naprave (20)

66 dBμA/m na 10 metrih

 

 

1. julij 2014

11

128,6–129,6 kHz

Induktivne naprave (20)

42 dBμA/m na 10 metrih

 

 

1. julij 2014

12

129,6–135 kHz

Induktivne naprave (20)

66 dBμA/m na 10 metrih

 

 

1. julij 2014

13

135–140 kHz

Induktivne naprave (20)

42 dBμA/m na 10 metrih

 

 

1. julij 2014

14

140–148,5 kHz

Induktivne naprave (20)

37,7 dΒμΑ/m na 10 metrih

 

 

1. julij 2014

15

148,5–5 000 kHz (23)

Induktivne naprave (20)

– 15 dΒμΑ/m na 10 metrih v vsaki pasovni širini 10 kHz

Za sisteme, ki delujejo v pasovnih širinah, večjih kot 10 kHz, velja skupna poljska jakost – 5 dΒμΑ/m na 10 metrov

 

 

1. julij 2014

16

315–600 kHz

Aktivni medicinski pripomočki za vsaditev (7)

– 5 dΒμΑ/m na 10 metrih

Omejitev obratovalnega ciklusa (6): 10 %

Ta niz pogojev uporabe je na voljo samo za pripomočke za vsaditev v živali (8).

1. julij 2014

17

400–600 kHz

Naprave za radiofrekvenčno identifikacijo (RFID) (18)

– 8 dΒμΑ/m na 10 metrih

 

 

1. julij 2014

18

456,9–457,1 kHz

Nespecifične naprave kratkega dosega (9)

7 dBμA/m na 10 metrov

 

Ta niz pogojev uporabe je na voljo le v sili za zaznavanje zakopanih žrtev in dragocenosti.

1. julij 2014

19

984–7 484 kHz

Naprave za transportno-prometno telematiko (19)

9 dΒμΑ/m na 10 metrih

Omejitev obratovalnega ciklusa (6): 1 %

Ta niz pogojev uporabe je na voljo samo za prenose Eurobalise v prisotnosti vlakov in z uporabo 27 MHz pasu za napajanje na daljavo.

1. julij 2014

20

3 155–3 400 kHz

Induktivne naprave (20)

13,5 dΒμΑ/m na 10 metrih

 

 

1. julij 2014

21

5 000–30 000 kHz (24)

Induktivne naprave (20)

– 20 dΒμΑ/m na 10 metrih v vsaki pasovni širini 10 kHz. Za sisteme, ki delujejo v pasovnih širinah, večjih kot 10 kHz, velja skupna poljska jakost – 5 dΒμΑ/m na 10 metrov

 

 

1. julij 2014

22a

6 765–6 795 kHz

Induktivne naprave (20)

42 dΒμΑ/m na 10 metrih

 

 

1. julij 2014

22b

6 765–6 795 kHz

Nespecifične naprave kratkega dosega (9)

42 dΒμΑ/m na 10 metrih

 

 

1. julij 2014

23

7 300–23 000 kHz

Naprave za transportno-prometno telematiko (19)

– 7 dΒμΑ/m na 10 metrih

Uporabljajo se omejitve za antene, kot so opredeljene v usklajenih standardih, sprejetih z Direktivo 1999/5/ES.

Ta niz pogojev uporabe je na voljo samo za prenose Eurobalise v prisotnosti vlakov in z uporabo 27 MHz pasu za napajanje na daljavo.

1. julij 2014

24

7 400–8 800 kHz

Induktivne naprave (20)

9 dΒμΑ/m na 10 metrih

 

 

1. julij 2014

25

10 200–11 000 kHz

Induktivne naprave (20)

9 dΒμΑ/m na 10 metrih

 

 

1. julij 2014

26

12 500–20 000 kHz

Aktivni medicinski pripomočki za vsaditev (7)

– 7 dΒμΑ/m na 10 metrih v pasovni širini 10 kHz

Omejitev obratovalnega ciklusa (6): 10 %

Ta niz pogojev uporabe je na voljo samo za uporabo pripomočkov za vsaditev v živali v zaprtih prostorih (8).

1. julij 2014

27a

13 553–13 567 kHz

Induktivne naprave (20)

42 dΒμΑ/m na 10 metrih

 

 

1. julij 2014

27b

13 553–13 567 kHz

Naprave za radiofrekvenčno identifikacijo (RFID) (18)

60 dΒμΑ/m na 10 metrih

 

 

1. julij 2014

27c

13 553–13 567 kHz

Nespecifične naprave kratkega dosega (9)

42 dΒμΑ/m na 10 metrih

 

 

1. julij 2014

28a

26 957–27 283 kHz

Induktivne naprave (20)

42 dΒμΑ/m na 10 metrih

 

 

1. julij 2014

28b

26 957–27 283 kHz

Nespecifične naprave kratkega dosega (9)

10 mW efektivne sevane moči (e.r.p.), kar ustreza 42 dΒμΑ/m na 10 metrih

 

 

1. julij 2014

29

26 990–27 000 kHz

Nespecifične naprave kratkega dosega (9)

100 mW e.r.p.

Omejitev obratovalnega ciklusa (6): 0,1 %

Vzorčne krmilne naprave lahko obratujejo brez omejitev obratovalnega ciklusa (17).

1. julij 2014

30

27 040–27 050 kHz

Nespecifične naprave kratkega dosega (9)

100 mW e.r.p.

Omejitev obratovalnega ciklusa (6): 0,1 %

Vzorčne krmilne naprave lahko obratujejo brez omejitev obratovalnega ciklusa (17).

1. julij 2014

31

27 090–27 100 kHz

Nespecifične naprave kratkega dosega (9)

100 mW e.r.p.

Omejitev obratovalnega ciklusa (6): 0,1 %

Vzorčne krmilne naprave lahko obratujejo brez omejitev obratovalnega ciklusa (17).

1. julij 2014

32

27 140–27 150 kHz

Nespecifične naprave kratkega dosega (9)

100 mW e.r.p.

Omejitev obratovalnega ciklusa (6): 0,1 %

Vzorčne krmilne naprave lahko obratujejo brez omejitev obratovalnega ciklusa (17).

1. julij 2014

33

27 190–27 200 kHz

Nespecifične naprave kratkega dosega (9)

100 mW e.r.p.

Omejitev obratovalnega ciklusa (6): 0,1 %

Vzorčne krmilne naprave lahko obratujejo brez omejitev obratovalnega ciklusa (17).

1. julij 2014

34

30–37,5 MHz

Aktivni medicinski pripomočki za vsaditev (7)

1 mW e.r.p.

Omejitev obratovalnega ciklusa (6): 10 %

Ti pogoji uporabe so na voljo samo za membranske medicinske vsadke s skrajno nizko močjo, ki se uporabljajo za merjenje krvnega tlaka v okviru opredelitve aktivnih medicinskih pripomočkih za vsaditev (13) v Direktivi 90/385/EGS.

1. julij 2014

35

40,66–40,7 MHz

Nespecifične naprave kratkega dosega (9)

10 mW e.r.p.

 

Video aplikacije so izključene.

1. julij 2014

36

87,5–108 MHz

Naprave z visokim obratovalnim ciklusom/zveznim prenosom (14)

50 mW e.r.p.

Medkanalski razmik do 200 kHz

Ta niz pogojev uporabe je na voljo samo za oddajnike z analogno frekvenčno modulacijo (FM).

1. julij 2014

37a

169,4–169,475 MHz

Podporni slušni pripomočki (ALD) (10)

500 mW e.r.p.

Medkanalski razmik: največ 50 kHz

 

1. julij 2014

37b

169,4–169,475 MHz

Merilne naprave (11)

500 mW e.r.p.

Medkanalski razmik: največ 50 kHz. Omejitev obratovalnega ciklusa (6): 10,0 %

 

1. julij 2014

37c

169,4–169,475 MHz

Nespecifične naprave kratkega dosega (9)

500 mW e.r.p.

Medkanalski razmik: največ 50 kHz. Omejitev obratovalnega ciklusa (6): 1,0 %

 

1. julij 2014

38

169,4–169,4875 MHz

Nespecifične naprave kratkega dosega (9)

10 mW e.r.p.

Treba je uporabiti tehnike za dostop do spektra in ublažitev motenj, ki zagotavljajo najmanj enako zmogljivost kot tehnike, določene z usklajenimi standardi, sprejetimi z Direktivo 1999/5/ES. Omejitev obratovalnega ciklusa (6): 0,1 %

 

1. julij 2014

39a

169,4875–169,5875 MHz

Podporni slušni pripomočki (ALD) (10)

500 mW e.r.p.

Medkanalski razmik: največ 50 kHz

 

1. julij 2014

39b

169,4875–169,5875 MHz

Nespecifične naprave kratkega dosega (9)

10 mW e.r.p.

Treba je uporabiti tehnike za dostop do spektra in ublažitev motenj, ki zagotavljajo najmanj enako zmogljivost kot tehnike, določene z usklajenimi standardi, sprejetimi z Direktivo 1999/5/ES. Omejitev obratovalnega ciklusa (6): 0,001 %

Med 00:00 in 06:00 po lokalnem času se lahko uporabi omejitev obratovalnega ciklusa (6) 0,1 %.

1. julij 2014

40

169,5875–169,8125 MHz

Nespecifične naprave kratkega dosega (9)

10 mW e.r.p.

Treba je uporabiti tehnike za dostop do spektra in ublažitev motenj, ki zagotavljajo najmanj enako zmogljivost kot tehnike, določene z usklajenimi standardi, sprejetimi z Direktivo 1999/5/ES. Omejitev obratovalnega ciklusa (6): 0,1 %

 

1. julij 2014

41

401–402 MHz

Aktivni medicinski pripomočki za vsaditev (7)

25 μW e.r.p.

Medkanalski razmik: 25 kHz. Posamezni oddajniki lahko združujejo sosednje kanale za povečane pasovne širine do 100 kHz. Treba je uporabiti tehnike za dostop do spektra in ublažitev motenj, ki zagotavljajo najmanj enako zmogljivost kot tehnike, določene z usklajenimi standardi, sprejetimi z Direktivo 1999/5/ES. Nadomestno se lahko uporabi omejitev obratovalnega ciklusa (6) 0,1 %.

Ta niz pogojev uporabe je na voljo le za sisteme, ki so posebej zasnovani za zagotavljanje negovorne digitalne komunikacije med aktivnimi medicinskimi napravami za vsaditev (13) in/ali napravami, ki jih nosi oseba na telesu ter drugimi napravami izven človeškega telesa, ki se uporabljajo za prenos časovno nekritičnih fizioloških podatkov o pacientu.

1. julij 2014

42

402–405 MHz

Aktivni medicinski pripomočki za vsaditev (7)

25 μW e.r.p.

Medkanalski razmik: 25 kHz. Posamezni oddajniki lahko združujejo sosednje kanale za povečane pasovne širine do 300 kHz. Mogoče je uporabiti druge tehnike za dostop do spektra in ublažitev motenj, vključno s pasovnimi širinami, večjimi od 300 kHz, če zagotavljajo najmanj enako zmogljivost kot tehnike, opisane v usklajenih standardih, sprejetih z Direktivo 1999/5/ES, da se zagotovi delovanje, združljivo z drugimi uporabniki in zlasti z meteorološkimi radiosondami.

Ta niz pogojev uporabe je na voljo samo za aktivne medicinske pripomočke za vsaditev (13).

1. julij 2014

43

405–406 MHz

Aktivni medicinski pripomočki za vsaditev (7)

25 μW e.r.p.

Medkanalski razmik: 25 kHz. Posamezni oddajniki lahko združujejo sosednje kanale za povečane pasovne širine do 100 kHz. Treba je uporabiti tehnike za dostop do spektra in ublažitev motenj, ki zagotavljajo najmanj enako zmogljivost kot tehnike, določene z usklajenimi standardi, sprejetimi z Direktivo 1999/5/ES. Nadomestno se lahko uporabi omejitev obratovalnega ciklusa (6) 0,1 %.

Ta niz pogojev uporabe je na voljo le za sisteme, ki so posebej zasnovani za zagotavljanje negovorne digitalne komunikacije med aktivnimi medicinskimi napravami za vsaditev (13) in/ali napravami, ki jih nosi oseba na telesu ter drugimi napravami izven človeškega telesa, ki se uporabljajo za prenos časovno nekritičnih fizioloških podatkov o pacientu.

1. julij 2014

44a

433,05–434,04 MHz

Nespecifične naprave kratkega dosega (9)

1 mW e.r.p. in gostota moči – 13 dBm/10 kHz za širokopasovno modulacijo nad 250 kHz

Govorne aplikacije so dovoljene z naprednimi tehnikami ublažitve motenj.

Zvokovne in video aplikacije so izključene.

1. julij 2014

44b

433,05–434,04 MHz

Nespecifične naprave kratkega dosega (9)

10 mW e.r.p.

Omejitev obratovalnega ciklusa (6): 10 %

Analogne zvokovne aplikacije razen govornih so izključene. Analogne video aplikacije so izključene.

1. julij 2014

45a

434,04–434,79 MHz

Nespecifične naprave kratkega dosega (9)

1 mW e.r.p. in gostota moči – 13 dBm/10 kHz za širokopasovno modulacijo nad 250 kHz

Govorne aplikacije so dovoljene z naprednimi tehnikami ublažitve motenj.

Zvokovne in video aplikacije so izključene.

1. julij 2014

45b

434,04–434,79 MHz

Nespecifične naprave kratkega dosega (9)

10 mW e.r.p.

Omejitev obratovalnega ciklusa (6): 10 %

Analogne zvokovne aplikacije razen govornih so izključene. Analogne video aplikacije so izključene.

1. julij 2014

45c

434,04–434,79 MHz

Nespecifične naprave kratkega dosega (9)

10 mW e.r.p.

Omejitev obratovalnega ciklusa (6): 100 % pri medkanalskem razmiku do 25 kHz. Govorne aplikacije so dovoljene z naprednimi tehnikami ublažitve motenj.

Zvokovne in video aplikacije so izključene.

1. julij 2014

46a

863–865 MHz

Nespecifične naprave kratkega dosega (9)

25 mW e.r.p.

Treba je uporabiti tehnike za dostop do spektra in ublažitev motenj, ki zagotavljajo najmanj enako zmogljivost kot tehnike, določene z usklajenimi standardi, sprejetimi z Direktivo 1999/5/ES. Nadomestno se lahko uporabi omejitev obratovalnega ciklusa (6) 0,1 %.

Analogne zvokovne aplikacije razen govornih so izključene. Analogne video aplikacije so izključene.

1. julij 2014

46b

863–865 MHz

Naprave z visokim obratovalnim ciklusom/zveznim prenosom (14)

10 mW e.r.p.

 

Ta niz pogojev uporabe je na voljo samo za brezžične zvočne in multimedijske predvajalnike.

1. julij 2014

47

865–868 MHz

Nespecifične naprave kratkega dosega (9)

25 mW e.r.p.

Treba je uporabiti tehnike za dostop do spektra in ublažitev motenj, ki zagotavljajo najmanj enako zmogljivost kot tehnike, določene z usklajenimi standardi, sprejetimi z Direktivo 1999/5/ES. Nadomestno se lahko uporabi omejitev obratovalnega ciklusa (6) 1 %.

Analogne zvokovne aplikacije razen govornih so izključene. Analogne video aplikacije so izključene.

1. julij 2014

48

868–868,6 MHz

Nespecifične naprave kratkega dosega (9)

25 mW e.r.p.

Treba je uporabiti tehnike za dostop do spektra in ublažitev motenj, ki zagotavljajo najmanj enako zmogljivost kot tehnike, določene z usklajenimi standardi, sprejetimi z Direktivo 1999/5/ES. Nadomestno se lahko uporabi omejitev obratovalnega ciklusa (6) 1 %.

Analogne video aplikacije so izključene.

1. julij 2014

49

868,6–868,7 MHz

Naprave z nizkim obratovalnim ciklusom/visoko zanesljivostjo (21)

10 mW e.r.p.

Medkanalski razmik: 25 kHz. Celoten frekvenčni pas se lahko uporabi kot en sam kanal za prenos podatkov z visoko hitrostjo.

Omejitev obratovalnega ciklusa (6): 1,0 %

Ta niz pogojev uporabe je na voljo samo za alarmne sisteme.

1. julij 2014

50

868,7–869,2 MHz

Nespecifične naprave kratkega dosega (9)

25 mW e.r.p.

Treba je uporabiti tehnike za dostop do spektra in ublažitev motenj, ki zagotavljajo najmanj enako zmogljivost kot tehnike, določene z usklajenimi standardi, sprejetimi z Direktivo 1999/5/ES. Nadomestno se lahko uporabi omejitev obratovalnega ciklusa (6) 0,1 %.

Analogne video aplikacije so izključene.

1. julij 2014

51

869,2–869,25 MHz

Naprave z nizkim obratovalnim ciklusom/visoko zanesljivostjo (21)

10 mW e.r.p.

Medkanalski razmik: 25 kHz. Omejitev obratovalnega ciklusa (6): 0,1 %

Ta niz pogojev uporabe je na voljo samo za naprave za socialno alarmiranje (12).

1. julij 2014

52

869,25–869,3 MHz

Naprave z nizkim obratovalnim ciklusom/visoko zanesljivostjo (21)

10 mW e.r.p.

Medkanalski razmik: 25 kHz. Omejitev obratovalnega ciklusa (6): 0,1 %

Ta niz pogojev uporabe je na voljo samo za alarmne sisteme.

1. julij 2014

53

869,3–869,4 MHz

Naprave z nizkim obratovalnim ciklusom/visoko zanesljivostjo (21)

10 mW e.r.p.

Medkanalski razmik: 25 kHz. Omejitev obratovalnega ciklusa (6): 1,0 %

Ta niz pogojev uporabe je na voljo samo za alarmne sisteme.

1. julij 2014

54a

869,4–869,65 MHz

Nespecifične naprave kratkega dosega (9)

25 mW e.r.p.

Treba je uporabiti tehnike za dostop do spektra in ublažitev motenj, ki zagotavljajo najmanj enako zmogljivost kot tehnike, določene z usklajenimi standardi, sprejetimi z Direktivo 1999/5/ES. Nadomestno se lahko uporabi omejitev obratovalnega ciklusa (6) 0,1 %.

Analogne zvokovne aplikacije razen govornih so izključene. Analogne video aplikacije so izključene.

1. julij 2014

54b

869,4–869,65 MHz

Nespecifične naprave kratkega dosega (9)

500 mW e.r.p.

Treba je uporabiti tehnike za dostop do spektra in ublažitev motenj, ki zagotavljajo najmanj enako zmogljivost kot tehnike, določene z usklajenimi standardi, sprejetimi z Direktivo 1999/5/ES. Nadomestno se lahko uporabi omejitev obratovalnega ciklusa (6) 10 %.

Analogne video aplikacije so izključene.

1. julij 2014

55

869,65–869,7 MHz

Naprave z nizkim obratovalnim ciklusom/visoko zanesljivostjo (21)

25 mW e.r.p.

Medkanalski razmik: 25 kHz Omejitev obratovalnega ciklusa (6): 10 %

Ta niz pogojev uporabe je na voljo samo za alarmne sisteme.

1. julij 2014

56a

869,7–870 MHz

Nespecifične naprave kratkega dosega (9)

5 mW e.r.p.

Govorne aplikacije so dovoljene z naprednimi tehnikami ublažitve motenj.

Zvokovne in video aplikacije so izključene.

1. julij 2014

56b

869,7–870 MHz

Nespecifične naprave kratkega dosega (9)

25 mW e.r.p.

Treba je uporabiti tehnike za dostop do spektra in ublažitev motenj, ki zagotavljajo najmanj enako zmogljivost kot tehnike, določene z usklajenimi standardi, sprejetimi z Direktivo 1999/5/ES. Nadomestno se lahko uporabi omejitev obratovalnega ciklusa (6) 1 %.

Analogne zvokovne aplikacije razen govornih so izključene. Analogne video aplikacije so izključene.

1. julij 2014

57 a

2 400–2 483,5 MHz

Nespecifične naprave kratkega dosega (9)

10 mW ekvivalentne izotropne sevane moči (e.i.r.p.)

 

 

1. julij 2014

57b

2 400–2 483,5 MHz

Naprave za radijsko lociranje (15)

25 mW e.i.r.p.

 

 

1. julij 2014

57c

2 400–2 483,5 MHz

Naprave za širokopasovni prenos podatkov (22)

Gostota 100 mW e.i.r.p. in 100 mW/100 kHz e.i.r.p. velja, kadar se uporablja modulacija s frekvenčnim skakanjem, gostota 10 mW/MHz e.i.r.p. pa takrat, kadar se uporabljajo druge vrste modulacije.

Treba je uporabiti tehnike za dostop do spektra in ublažitev motenj, ki zagotavljajo najmanj enako zmogljivost kot tehnike, določene z usklajenimi standardi, sprejetimi z Direktivo 1999/5/ES.

 

1. julij 2014

58

2 446–2 454 MHz

Naprave za radiofrekvenčno identifikacijo (RFID) (18)

500 mW e.i.r.p.

Treba je uporabiti tehnike za dostop do spektra in ublažitev motenj, ki zagotavljajo najmanj enako zmogljivost kot tehnike, določene z usklajenimi standardi, sprejetimi z Direktivo 1999/5/ES.

 

1. julij 2014

59

2 483,5–2 500 MHz

Aktivni medicinski pripomočki za vsaditev (7)

10 mW e.i.r.p.

Treba je uporabiti tehnike za dostop do spektra in ublažitev motenj, ki zagotavljajo najmanj enako zmogljivost kot tehnike, določene z usklajenimi standardi, sprejetimi z Direktivo 1999/5/ES. Medkanalski razmik: 1 MHz. Celoten frekvenčni pas se lahko uporabi tudi dinamično kot en sam kanal za prenose podatkov z visoko hitrostjo. Omejitev obratovalnega ciklusa (6) 10 %.

Ta niz pogojev uporabe je na voljo samo za aktivne medicinske pripomočke za vsaditev (13).

Periferne glavne enote so namenjene samo za uporabo v zaprtih prostorih.

1. julij 2014

60

4 500–7 000 MHz

Naprave za radijsko lociranje (15)

24 dBm e.i.r.p. (25)

Treba je uporabiti tehnike za dostop do spektra in ublažitev motenj, ki zagotavljajo najmanj enako zmogljivost kot tehnike, določene z usklajenimi standardi, sprejetimi z Direktivo 1999/5/ES.

Ta niz pogojev uporabe je na voljo samo za radar za ugotavljanje ravni snovi v rezervoarju (16).

1. julij 2014

61

5 725–5 875 MHz

Nespecifične naprave kratkega dosega (9)

25 mW e.i.r.p.

 

 

1. julij 2014

62

5 795–5 805 MHz

Naprave za transportno-prometno telematiko (19)

2 W e.i.r.p.

Treba je uporabiti tehnike za dostop do spektra in ublažitev motenj, ki zagotavljajo najmanj enako zmogljivost kot tehnike, določene z usklajenimi standardi, sprejetimi z Direktivo 1999/5/ES.

Ta niz pogojev uporabe velja samo za uporabo pri pobiranju cestnine.

1. julij 2014

63

6 000–8 500 MHz

Naprave za radijsko lociranje (15)

7 dBm/50 MHz temenska e.i.r.p. in – 33 dBm/MHz srednja e.i.r.p.

Treba je uporabiti samodejno krmiljenje moči in zahtev za antene ter enakovredne tehnike za dostop do spektra in ublažitev motenj, ki zagotavljajo najmanj enako zmogljivost kot tehnike, določene z usklajenimi standardi, sprejetimi z Direktivo 1999/5/ES.

Ta niz pogojev uporabe je na voljo samo za radar za ugotavljanje ravni snovi.

Upoštevati je treba opredeljena območja izključitve okoli radijskih astronomskih observatorijev.

1. julij 2014

64

8 500–10 600 MHz

Naprave za radijsko lociranje (15)

30 dBm e.i.r.p. (25)

Treba je uporabiti tehnike za dostop do spektra in ublažitev motenj, ki zagotavljajo najmanj enako zmogljivost kot tehnike, določene z usklajenimi standardi, sprejetimi z Direktivo 1999/5/ES.

Ta niz pogojev uporabe je na voljo samo za radar za ugotavljanje ravni snovi v rezervoarju (16).

1. julij 2014

65

17,1–17,3 GHz

Naprave za radijsko lociranje (15)

26 dBm e.i.r.p.

Treba je uporabiti tehnike za dostop do spektra in ublažitev motenj, ki zagotavljajo najmanj enako zmogljivost kot tehnike, določene z usklajenimi standardi, sprejetimi z Direktivo 1999/5/ES.

Ta niz pogojev uporabe je na voljo samo za zemeljske sisteme.

1. julij 2014

66

24,05–24,075 GHz

Naprave za transportno-prometno telematiko (19)

100 mW e.i.r.p.

 

 

1. julij 2014

67

24,05–26,5 GHz

Naprave za radijsko lociranje (15)

26 dBm/50 MHz temenska e.i.r.p. in – 14 dBm/MHz srednja e.i.r.p.

Treba je uporabiti samodejno krmiljenje moči in zahtev za antene ter enakovredne tehnike za dostop do spektra in ublažitev motenj, ki zagotavljajo najmanj enako zmogljivost kot tehnike, določene z usklajenimi standardi, sprejetimi z Direktivo 1999/5/ES.

Ta niz pogojev uporabe je na voljo samo za radar za ugotavljanje ravni snovi.

Upoštevati je treba opredeljena območja izključitve okoli radijskih astronomskih observatorijev.

1. julij 2014

68

24,05–27 GHz

Naprave za radijsko lociranje (15)

43 dBm e.i.r.p. (25)

Treba je uporabiti tehnike za dostop do spektra in ublažitev motenj, ki zagotavljajo najmanj enako zmogljivost kot tehnike, določene z usklajenimi standardi, sprejetimi z Direktivo 1999/5/ES.

Ta niz pogojev uporabe je na voljo samo za radar za ugotavljanje ravni snovi v rezervoarju (16).

1. julij 2014

69a

24,075–24,15 GHz

Naprave za transportno-prometno telematiko (19)

100 mW e.i.r.p.

Treba je uporabiti tehnike za dostop do spektra in ublažitev motenj, ki zagotavljajo najmanj enako zmogljivost kot tehnike, določene z usklajenimi standardi, sprejetimi z Direktivo 1999/5/ES. Omejitve časa mirovanja in razpon frekvenčne modulacije se uporabljajo v skladu z usklajenimi standardi.

Ta niz pogojev uporabe je na voljo samo za zemeljske radarje za vozila.

1. julij 2014

69b

24,075–24,15 GHz

Naprave za transportno-prometno telematiko (19)

0,1 mW e.i.r.p.

 

 

1. julij 2014

70a

24,15–24,25 GHz

Nespecifične naprave kratkega dosega (9)

100 mW e.i.r.p.

 

 

1. julij 2014

70b

24,15–24,25 GHz

Naprave za transportno-prometno telematiko (19)

100 mW e.i.r.p.

 

 

1. julij 2014

71

24,25–24,495 GHz

Naprave za transportno-prometno telematiko (19)

– 11 dBm e.i.r.p.

Treba je uporabiti tehnike za dostop do spektra in ublažitev motenj, ki zagotavljajo najmanj enako zmogljivost kot tehnike, določene z usklajenimi standardi, sprejetimi z Direktivo 1999/5/ES. Omejitve obratovalnega cikla (6) in razponi frekvenčne modulacije se uporabljajo v skladu z usklajenimi standardi.

Ta niz pogojev uporabe je na voljo samo za zemeljske radarje za vozila, ki delujejo v usklajenem radiofrekvenčnem območju 24 GHz.

1. julij 2014

72

24,25–24,5 GHz

Naprave za transportno-prometno telematiko (19)

20 dBm e.i.r.p. (naprej obrnjen radarji), 16 dBm e.i.r.p. (nazaj obrnjeni radarji)

Treba je uporabiti tehnike za dostop do spektra in ublažitev motenj, ki zagotavljajo najmanj enako zmogljivost kot tehnike, določene z usklajenimi standardi, sprejetimi z Direktivo 1999/5/ES. Omejitve obratovalnega cikla (6) in razpon frekvenčne modulacije se uporabljajo v skladu z usklajenimi standardi.

Ta niz pogojev uporabe je na voljo samo za zemeljske radarje za vozila, ki delujejo v usklajenem radiofrekvenčnem območju 24 GHz.

1. julij 2014

73

24,495–24,5 GHz

Naprave za transportno-prometno telematiko (19)

– 8 dBm e.i.r.p.

Treba je uporabiti tehnike za dostop do spektra in ublažitev motenj, ki zagotavljajo najmanj enako zmogljivost kot tehnike, določene z usklajenimi standardi, sprejetimi z Direktivo 1999/5/ES. Omejitve obratovalnega cikla (6) in razpon frekvenčne modulacije se uporabljajo v skladu z usklajenimi standardi.

Ta niz pogojev uporabe je na voljo samo za zemeljske radarje za vozila, ki delujejo v usklajenem radiofrekvenčnem območju 24 GHz.

1. julij 2014

74a

57–64 GHz

Nespecifične naprave kratkega dosega (9)

100 mW e.i.r.p., največja oddajna moč 10 dBm in največjo gostota spektralne moči e.i.r.p. 13 dBm/MHz

 

 

1. julij 2014

74b

57–64 GHz

Naprave za radijsko lociranje (15)

43 dBm e.i.r.p. (25)

Treba je uporabiti tehnike za dostop do spektra in ublažitev motenj, ki zagotavljajo najmanj enako zmogljivost kot tehnike, določene z usklajenimi standardi, sprejetimi z Direktivo 1999/5/ES.

Ta niz pogojev uporabe je na voljo samo za radar za ugotavljanje ravni snovi v rezervoarju (16).

1. julij 2014

74c

57–64 GHz

Naprave za radijsko lociranje (15)

35 dBm/50 MHz temenska e.i.r.p. in – 2 dBm/MHz srednja e.i.r.p.

Treba je uporabiti samodejno krmiljenje moči in zahtev za antene ter enakovredne tehnike za dostop do spektra in ublažitev motenj, ki zagotavljajo najmanj enako zmogljivost kot tehnike, določene z usklajenimi standardi, sprejetimi z Direktivo 1999/5/ES.

Ta niz pogojev uporabe je na voljo samo za radar za ugotavljanje ravni snovi.

1. julij 2014

75

57–66 GHz

Naprave za širokopasovni prenos podatkov (22)

40 dBm e.i.r.p. in gostota 13 dBm/MHz e.i.r.p.

Treba je uporabiti tehnike za dostop do spektra in ublažitev motenj, ki zagotavljajo najmanj enako zmogljivost kot tehnike, določene z usklajenimi standardi, sprejetimi z Direktivo 1999/5/ES.

Fiksne naprave, ki se uporabljajo na prostem, so izključene.

1. julij 2014

76

61–61,5 GHz

Nespecifične naprave kratkega dosega (9)

100 mW e.i.r.p.

 

 

1. julij 2014

77

63–64 GHz

Naprave za transportno-prometno telematiko (19)

40 dBm e.i.r.p.

 

Ti pogoji uporabe so na voljo le za naslednje sisteme: vozilo–vozilo, vozilo–infrastruktura in infrastruktura–vozilo.

1. julij 2014

78a

75–85 GHz

Naprave za radijsko lociranje (15)

34 dBm/50 MHz temenska e.i.r.p. in – 3 dBm/MHz srednja e.i.r.p.

Treba je uporabiti samodejno krmiljenje moči in zahtev za antene ter enakovredne tehnike za dostop do spektra in ublažitev motenj, ki zagotavljajo najmanj enako zmogljivost kot tehnike, določene z usklajenimi standardi, sprejetimi z Direktivo 1999/5/ES.

Ta niz pogojev uporabe je na voljo samo za radar za ugotavljanje ravni snovi.

Upoštevati je treba opredeljena območja izključitve okoli radijskih astronomskih observatorijev.

1. julij 2014

78b

75–85 GHz

Naprave za radijsko lociranje (15)

43 dBm e.i.r.p. (25)

Treba je uporabiti tehnike za dostop do spektra in ublažitev motenj, ki zagotavljajo najmanj enako zmogljivost kot tehnike, določene z usklajenimi standardi, sprejetimi z Direktivo 1999/5/ES.

Ta niz pogojev uporabe je na voljo samo za radar za ugotavljanje ravni snovi v rezervoarju (16).

1. julij 2014

79

76–77 GHz

Naprave za transportno-prometno telematiko (19)

55 dBm temenska e.i.r.p. in 50 dBm srednja e.i.r.p. in 23,5 dBm srednja e.i.r.p. za impulzne radarje

 

Ta niz pogojev uporabe je na voljo samo za zemeljske sisteme vozil in infrastrukture.

1. julij 2014

80

122–123 GHz

Nespecifične naprave kratkega dosega (9)

100 mW e.i.r.p.

 

 

1. julij 2014

81

244–246 GHz

Nespecifične naprave kratkega dosega (9)

100 mW e.i.r.p.

 

 

1. julij 2014


(1)  Države članice morajo dovoliti, da se sosednji frekvenčni pasovi iz te tabele uporabljajo kot en sam frekvenčni pas, pod pogojem, da so izpolnjeni posebni pogoji za vsakega od teh sosednjih frekvenčnih pasov.

(2)  Kot je opredeljeno v členu 2(3).

(3)  Države članice morajo dovoliti uporabo spektra do vrednosti, navedenih za oddajno moč, poljsko jakost in gostoto moči v tej tabeli. V skladu s členom 3(3) lahko določijo manj stroge pogoje, tj. dovolijo uporabo spektra z višjo oddajno močjo, poljsko jakostjo ali gostoto moči, pod pogojem, da to ne zmanjša ali ogroža ustreznega soobstoja naprav kratkega dosega v pasovih, usklajenih s tem sklepom.

(4)  Države članice lahko določijo samo te ‚dodatne parametre (predpisi za razporeditev kanalov in/ali dostop do spektra ter zasedenost)‘ in ne dodajajo drugih parametrov ali zahtev za dostop do spektra in ublažitev motenj. Ker lahko države članice v skladu s členom 3(3) določijo manj stroge pogoje, lahko v določenem polju v celoti izpustijo ‚dodatne parametre (predpisi za razporeditev kanalov in/ali dostop do spektra ter zasedenost)‘ ali dovolijo višje vrednosti, pod pogojem, da to ne ogroža ustreznega okolja za skupno uporabo v usklajenem pasu.

(5)  Države članice lahko uvedejo samo te ‚druge omejitve uporabe‘ in ne dodajajo dodatnih omejitev uporabe. Ker lahko države članice v skladu s členom 3(3) določijo manj stroge pogoje, lahko eno od teh ali vse te omejitve izpustijo, če to ne ogroža ustreznega okolja za skupno uporabo v usklajenem pasu.

(6)  ‚Obratovalni ciklus‘ pomeni časovno razmerje v vsakem enournem obdobju, ko posamezna naprava aktivno oddaja. Ker se lahko določijo manj strogi pogoji v smislu člena 3(3), lahko države članice za ‚obratovalni ciklus‘ dovolijo višjo vrednost.

(7)  Kategorija aktivnih medicinskih pripomočkov za vsaditev zajema radijski del aktivnih medicinskih pripomočkov za vsaditev, ki so namenjeni, da se v celoti ali delno, kirurško ali medicinsko vsadijo v človeško telo ali telo živali in, kjer je ustrezno, njihove periferne dele.

(8)  ‚Naprave za vsaditev v živali‘ so oddajne naprave, ki so nameščene v telesu živali, da bi omogočile diagnosticiranje in/ali izvajanje terapije.

(9)  V kategorijo nespecifičnih naprav kratkega dosega spadajo vse vrste radijskih naprav, ne glede na uporabo ali namen, ki izpolnjujejo tehnične pogoje, opredeljene za določen frekvenčni pas. Značilne uporabe so telemetrija, daljinsko upravljanje, alarmi, splošni prenosi podatkov in uporaba v druge namene.

(10)  V kategorijo podpornih slušnih pripomočkov spadajo radiokomunikacijski sistemi, ki osebam z okvaro sluha omogočajo povečanje slušne sposobnosti. Takšni sistemi običajno vključujejo enega ali več radijskih oddajnikov in enega ali več radijskih sprejemnikov.

(11)  V kategorijo merilnih naprav spadajo radijske naprave, ki so del dvosmernih radiokomunikacijskih sistemov ter omogočajo daljinsko spremljanje, merjenje in prenos podatkov v infrastrukturah pametnih omrežij, npr. za električno energijo, plin in vodo.

(12)  ‚Naprave za socialno alarmiranje‘ so zanesljivi radiokomunikacijski sistemi, ki osebi v stiski omogočajo, da v zaprtem prostoru sproži klic na pomoč. Socialni alarm se običajno uporablja za pomoč starejšim ali invalidnim osebam.

(13)  ‚Aktivni medicinski pripomočki za vsaditev‘, kot so opredeljeni v Direktivi Sveta 90/385/EGS z dne 20. junija 1990 o približevanju zakonodaje držav članic o aktivnih medicinskih pripomočkih za vsaditev (UL L 189, 20.7.1990, str. 17).

(14)  V kategorijo naprav z visokim obratovalnim ciklusom/zveznim prenosom spadajo radijske naprave, za katere je značilna nizka zakasnitev in prenosi pri visokih obratovalnih ciklusih. Značilne uporabe vključujejo osebne brezžične sisteme za zvočno in multimedijsko predvajanje, mobilne telefone, sisteme za zabavo, ki se uporabljajo v vozilih ali doma, brezžične mikrofone, brezžične zvočnike, brezžične naglavne slušalke, radijske naprave, ki jih nosi oseba, podporne slušne pripomočke, ušesne slušalke za spremljanje, brezžične mikrofone za uporabo na koncertih ali drugih odrskih predstavah in analogne prenosnike nizke moči (pas 36).

(15)  V kategorijo naprav za radijsko določanje položaja spadajo radijske naprave, ki se uporabljajo za določanje položaja, hitrosti in/ali drugih značilnosti določenega predmeta ali za pridobivanje informacij o teh parametrih. Značilne uporabe so različne vrste aplikacij za merjenje.

(16)  ‚Radarji za ugotavljanje ravni snovi v rezervoarju‘ (TLPR) so posebna vrsta aplikacij radijskega določanja, ki se uporabljajo za merjenje ravni snovi v rezervoarju in se nameščajo v kovinske ali železobetonske rezervoarje ali podobne konstrukcije, izdelane iz materialov s primerljivimi lastnostmi dušenja. Posode se uporabljajo za shranjevanje snovi.

(17)  ‚Naprave za krmiljenje modelov‘ so posebna vrsta radijske opreme za daljinsko upravljanje in telemetrijo, ki se uporablja za daljinsko upravljanje gibanja modelov (v glavnem miniaturnih posnetkov vozil) v zraku, na kopnem ali na vodni gladini oziroma pod njo.

(18)  V kategorijo naprav za radiofrekvenčno identifikacijo (RFID) spadajo radiokomunikacijski sistemi, ki temeljijo na priponkah/čitalnikih in so sestavljeni iz radijskih naprav (priponk), pripetih na žive osebke ali nežive stvari in iz oddajnih/sprejemnih enot (čitalnikov), ki aktivirajo priponke in sprejemajo povratne podatke. Značilne uporabe vključujejo sledenje in identifikacijo predmetov, npr. za elektronski nadzor artiklov (EAS), ter zbiranje in prenos podatkov o predmetih, na katere so pripete priponke, ki so lahko brez baterij, baterijsko podprte ali baterijsko napajane. Odgovore, prejete od priponke, preverja njen čitalnik in jih posreduje gostiteljskemu sistemu.

(19)  V kategorijo naprav za transportno-prometno telematiko spadajo radijske naprave, ki se uporabljajo na področjih prevoza (cestnega, železniškega, vodnega ali zračnega, odvisno od ustreznih tehničnih omejitev), upravljanja prometa, navigacije, upravljanja mobilnosti in pri inteligentnih prevoznih sistemih (ITS). Značilne aplikacije se uporabljajo za vmesnike med različnimi načini prevoza, komunikacijo med vozili (npr. vozilo–vozilo), med vozili in fiksnimi lokacijami (npr. vozilo–infrastruktura) ter komunikacijo od uporabnikov in do njih.

(20)  V kategorijo induktivnih naprav spadajo radijske naprave, ki uporabljajo magnetna polja s sistemi induktivnih zank za komunikacije v bližnjem polju. Značilne uporabe vključujejo naprave za imobilizacijo avtomobilov, identifikacijo živali, alarmne sisteme, kabelske detektorje, ravnanje z odpadki, identifikacijo oseb, brezžične govorne povezave, nadzor dostopa, bližinska zaznavala, protivlomne sisteme, vključno z radiofrekvenčnimi protivlomnimi indukcijskimi sistemi, prenos podatkov do ročne postaje, avtomatsko identifikacijo izdelkov, brezžične krmilne sisteme in avtomatsko pobiranje cestnine.

(21)  V kategorijo naprav z nizkim obratovalnim ciklusom/visoko zanesljivostjo spadajo radijske naprave, za katere sta značilna majhna skupna uporaba spektra in uporaba predpisov za dostop do spektra v nizkem obratovalnem ciklusu, da se zagotovijo visoka zanesljivost dostopa do spektra in prenosi v pasove, ki so v souporabi. Značilne uporabe vključujejo alarmne sisteme, ki uporabljajo radiokomunikacijo za indikacijo alarmnega stanja na oddaljeni lokaciji, in sisteme socialnega alarmiranja, ki osebi v stiski omogočajo zanesljivo komunikacijo.

(22)  V kategorijo naprav za širokopasovni prenos podatkov spadajo radijske naprave, ki uporabljajo tehnike širokopasovne modulacije za dostop do spektra. Značilne uporabe vključujejo brezžične dostopovne sisteme, kot so radijska lokalna omrežja (WAS/RLAN).

(23)  V pasu 20 se za induktivne aplikacije uporabljajo višje poljske jakosti in dodatne omejitve uporabe.

(24)  V pasovih 22a, 24, 25, 27a in 28a se za induktivne aplikacije uporabljajo višje poljske jakosti in dodatne omejitve uporabe.

(25)  Omejitev moči velja za notranjost zaprte posode in ustreza spektralni gostoti 41,3 dBm/MHz e.i.r.p. zunaj 500-litrske poskusne posode.“