12.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 333/77


SKLEP SVETA

z dne 10. decembra 2013

o spremembi Poslovnika Sveta

(2013/746/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju člena 2(2) Priloge III k Poslovniku Sveta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V prvem in četrtem pododstavku člena 3(3) Protokola (št. 36) o prehodni ureditvi, priloženega Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, je določeno, da lahko član Sveta do 31. oktobra 2014 zahteva, da se, kadar Svet sprejema akt s kvalificirano večino, preveri, ali države članice, ki tvorijo to kvalificirano večino, predstavljajo najmanj 62 % celotnega prebivalstva Unije.

(2)

Ta odstotek se izračuna v skladu s številom prebivalstva, navedenim v členu 1 Priloge III k Poslovniku Sveta (v nadaljnjem besedilu: Poslovnik).

(3)

V členu 2(2) Priloge III k Poslovniku je določeno, da mora Svet v skladu s podatki, ki so na dan 30. septembra predhodnega leta na voljo Statističnemu uradu Evropske unije, spremeniti številke iz člena 1 navedene priloge; ta sprememba začne učinkovati vsako leto 1. januarja.

(4)

Zato bi bilo treba ustrezno spremeniti Poslovnik za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. oktobra 2014 –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Člen 1 Priloge III k Poslovniku se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1

Za namene uporabe člena 16(5) PEU ter člena 3(3) in (4) Protokola (št. 36) o prehodni ureditvi je za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. oktobra 2014 celotno prebivalstvo posamezne države članice naslednje:

Država članica

Prebivalstvo

(× 1 000)

Nemčija

80 523,7

Francija

65 633,2

Združeno kraljestvo

63 730,1

Italija

59 685,2

Španija

46 704,3

Poljska

38 533,3

Romunija

20 057,5

Nizozemska

16 779,6

Belgija

11 161,6

Grčija

11 062,5

Češka

10 516,1

Portugalska

10 487,3

Madžarska

9 908,8

Švedska

9 555,9

Avstrija

8 451,9

Bolgarija

7 284,6

Danska

5 602,6

Finska

5 426,7

Slovaška

5 410,8

Irska

4 591,1

Hrvaška

4 262,1

Litva

2 971,9

Slovenija

2 058,8

Latvija

2 023,8

Estonija

1 324,8

Ciper

865,9

Luksemburg

537,0

Malta

421,4

Skupaj

505 572,5

Prag (62 %)

313 455,0“.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporabljati se začne 1. januarja 2014.

V Bruslju, 10. decembra 2013

Za Svet

Predsednik

R. ŠADŽIUS


(1)  Sklep Sveta 2009/937/EU z dne 1. decembra 2009 o sprejetju Poslovnika Sveta (UL L 325, 11.12.2009, str. 35).