12.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 333/75


SKLEP SVETA

z dne 9. decembra 2013

o podpisu Protokola za odpravo nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki k Okvirni konvenciji Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom, v imenu Evropske unije, z izjemo določb navedenega protokola o obveznostih v zvezi s pravosodnim sodelovanjem v kazenskih zadevah, opredelitvijo kaznivih dejanj in policijskim sodelovanjem

(2013/745/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti členov 33, 113, 114 in prvega pododstavka člena 207(4) v povezavi s členom 218(5) in drugim pododstavkom člena 218(8) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 22. oktobra 1999 pooblastil Komisijo, da v okviru Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) vodi pogajanja o Okvirni konvenciji za nadzor nad tobakom in z njo povezanih protokolih. Svet je to pooblastilo v zvezi s Protokolom za odpravo nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki (v nadaljnjem besedilu: Protokol) spremenil 21. aprila 2001 in 20. decembra 2007. Pogajanja, ki jih je Komisija vodila na podlagi določil pogajalskih smernic, ki jih je sprejel Svet, so se uspešno zaključila s sprejetjem Protokola na peti seji Konference pogodbenic Okvirne konvencije SZO za nadzor nad tobakom 12. novembra 2012 v Seulu v Republiki Koreji.

(2)

Sklenitev Okvirne konvencije za nadzor nad tobakom je bila v imenu Skupnosti odobrena s Sklepom Sveta 2004/513/ES (1), kar je pogoj za to, da Evropska unija postane pogodbenica Protokola.

(3)

Protokol znatno prispeva k mednarodnim prizadevanjem za odpravo vseh oblik nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki, kar je bistven sestavni del nadzora nad tobakom.

(4)

Unija ima izključno pristojnost glede več določb Protokola, ki spadajo na področje uporabe skupne trgovinske politike Unije ali zadevajo vprašanja, o katerih je bila zakonodaja Unije že sprejeta. Protokol bi bilo zato treba v imenu Unije podpisati s pridržkom njegove poznejše sklenitve.

(5)

S podpisom Protokola Unija ne bo izvajala deljene pristojnosti, zato države članice ohranijo pristojnost na tistih področjih, ki jih ureja Protokol in ne zadevajo skupnih pravil ali ne spreminjajo njihovega področja uporabe.

(6)

Protokol določa obveznosti pogodbenic v zvezi s pravosodnim sodelovanjem v kazenskih zadevah, opredelitvijo kaznivih dejanj in policijskim sodelovanjem. Te določbe torej sodijo na področje uporabe naslova V tretjega dela Pogodbe o delovanju Evropske unije, zato se uporabita Protokol (št. 21) o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice ter Protokol (št. 22) o stališču Danske, ki sta priložena Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije.

(7)

Vzporedno s tem sklepom bo sprejet ločen (2) sklep o podpisu Protokola, kar zadeva določbe o obveznostih v zvezi s pravosodnim sodelovanjem v kazenskih zadevah, opredelitvijo kaznivih dejanj in policijskim sodelovanjem –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Podpis Protokola za odpravo nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki k Okvirni konvenciji SZO za nadzor nad tobakom, z izjemo določb navedenega protokola o obveznostih v zvezi s pravosodnim sodelovanjem v kazenskih zadevah, opredelitvijo kaznivih dejanj in policijskim sodelovanjem, se odobri s pridržkom sklenitve navedenega protokola (3).

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Protokola v imenu Unije, z izjemo določb o obveznostih v zvezi s pravosodnim sodelovanjem v kazenskih zadevah, opredelitvijo kaznivih dejanj in policijskim sodelovanjem.

Člen 3

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 9. decembra 2013

Za Svet

Predsednica

A. PABEDINSKIENĖ


(1)  Sklep Sveta 2004/513/ES z dne 2. junija 2004 o sklenitvi Okvirne konvencije SZO o nadzoru tobaka (UL L 213, 15.6.2004, str. 8).

(2)  Sklep Sveta 2013/744/EU z dne 9. decembra 2013 o podpisu Protokola za odpravo nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki k Okvirni konvenciji Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom, v imenu Evropske unije, kar zadeva določbe navedenega protokola o obveznostih v zvezi s pravosodnim sodelovanjem v kazenskih zadevah, opredelitvijo kaznivih dejanj in policijskim sodelovanjem (glej stran 73 tega Uradnega lista).

(3)  Besedilo Protokola se objavi skupaj s sklepom o sklenitvi.