6.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 326/49


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 4. decembra 2013

o spremembi Priloge I k Odločbi 2004/211/ES glede vnosa za Brazilijo na seznam tretjih držav in njihovih delov, iz katerih je dovoljen uvoz živih enoprstih kopitarjev ter njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov v Unijo, o spremembi Priloge II(D) k Odločbi 92/260/EGS glede zahtev za testiranje smrkavosti ter o spremembi odločb 92/260/EGS, 93/196/EGS in 93/197/EGS glede nekaterih geografskih označb

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 8553)

(Besedilo velja za EGP)

(2013/718/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS (1) in zlasti člena 17(3)(a) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2009/156/ES z dne 30. novembra 2009 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki ureja premike in uvoz kopitarjev iz tretjih držav (2) in zlasti člena 12(1) in (4), točke (a) člena 15, člena 16(2) ter točk (a) in (b) člena 19 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 92/65/EGS določa pogoje, ki se med drugim uporabljajo za uvoz semena, jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev v Unijo. Navedeni pogoji morajo biti vsaj enakovredni tistim, ki se uporabljajo za trgovino med državami članicami.

(2)

Direktiva 2009/156/ES določa pogoje v zvezi z zdravstvenim varstvom živali za uvoz živih enoprstih kopitarjev v Unijo. Direktiva določa, da je uvoz enoprstih kopitarjev v Unijo dovoljen samo iz tretjih držav ali, kadar se uporablja regionalizacija, njihovih delov, v katerih ni bilo smrkavosti šest mesecev.

(3)

Odločba Komisije 2004/211/ES (3) vzpostavlja seznam tretjih držav ali, kadar se uporablja regionalizacija, njihovih delov, iz katerih države članice lahko dovolijo uvoz enoprstih kopitarjev in njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov, ter določa druge pogoje, ki se uporabljajo za takšen uvoz. Brazilija je trenutno vključena na navedeni seznam iz Priloge I k Odločbi 2004/211/ES.

(4)

Odločba Komisije 92/260/EGS (4) določa pogoje v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in pravila za izdajanje veterinarskih spričeval za začasen sprejem registriranih konjev.

(5)

Odločba Komisije 93/195/EGS (5) določa pogoje v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in pravila za izdajanje veterinarskih spričeval za ponovni vstop registriranih konjev za dirke, tekmovanja in kulturne prireditve po začasnem izvozu.

(6)

Odločba Komisije 93/196/EGS (6) določa pogoje v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in pravila za izdajanje veterinarskih spričeval za uvoz enoprstih kopitarjev za zakol.

(7)

Odločba Komisije 93/197/EGS (7) določa pogoje v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in pravila za izdajanje veterinarskih spričeval za uvoz registriranih in plemenskih enoprstih kopitarjev ter enoprstih kopitarjev za proizvodnjo.

(8)

Ker se smrkavost pojavlja na nekaterih območjih Brazilije, je uvoz enoprstih kopitarjev ter njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov dovoljen le iz regije BR-1 navedene tretje države, kakor je opisana v stolpcu 4 Priloge I k Odločbi 2004/211/ES. Države Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Espírito Santo, Rondônia in Mato Grosso so trenutno vključene v regijo BR-1 Brazilije.

(9)

Brazilija je 18. aprila, 16. maja in 25. junija 2013 Mednarodno organizacijo za zdravje živali obvestila o potrjenih primerih smrkavosti pri konjih v zveznih državah São Paulo, Minas Gerais, Espirito Santo in Rondonia. Zato je Brazilija v skladu z Direktivo 2009/156/ES prenehala izdajati veterinarska spričevala za vse zvezne države, ki spadajo v regijo BR-1.

(10)

Brazilija je 9. julija 2013 Komisijo obvestila o ukrepih, ki jih je sprejela za preprečevanje vnosa smrkavosti na območja navedene tretje države, ki so navedena v Odločbi 2004/211/ES in na katerih bolezen ni prisotna. Navedeni ukrepi vključujejo vsaj test za ugotavljanje smrkavosti, ki mora biti negativen in se mora opraviti pred premikom enoprstih kopitarjev iz zveznih držav, v katerih je bila smrkavost evidentirana za katero koli skupino enoprstih kopitarjev znotraj teh držav, v katero koli drugo zvezno državo Brazilije. Brazilija je potrdila, da je zvezna država Rio de Janeiro še naprej prosta smrkavosti od prijave zadnjega primera 16. julija 2012.

(11)

Brazilija je z dopisom z dne 30. oktobra 2013 sporočila primer smrkavosti v zvezni državi Paraná.

(12)

Ker države São Paulo, Espirito Santo, Rondonia in Paraná niso več proste smrkavosti in ker so pristojni organi Brazilije predložili jamstva o odsotnosti bolezni v drugih zveznih državah, trenutno vključenih v regijo BR-1, in v državi Rio de Janeiro, bi bilo treba vnos za navedeno regijo v Prilogi I k Odločbi 2004/211/ES spremeniti tako, da se zvezne države São Paulo, Espirito Santo, Rondonia in Paraná črtajo z navedenega seznama, na njega pa se doda zvezna država Rio de Janeiro.

(13)

Ker je tveganje za okužbo s smrkavostjo manjše za registrirane konje kot za druge kategorije enoprstih kopitarjev, bi bilo treba uvoz enoprstih kopitarjev iz Brazilije v Unijo dovoliti samo za registrirane konje v skladu z odločbami 92/260/EGS, 93/195/EGS in 93/197/EGS.

(14)

Komisija je 25. februarja 2013 objavila poročilo (8) o reviziji izvoza enoprstih kopitarjev in njihovega zarodnega materiala iz Brazilije v Unijo, ki jo je opravila oktobra 2012. V skladu z navedenim poročilom je treba začasno ustaviti uvoz semena, jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev iz Brazilije, dokler ne bodo priporočeni korektivni ukrepi izvedeni in preverjeni.

(15)

Brazilija je navedena v skupini D v Prilogi I k Odločbi 92/260/EGS, registrirani konji, namenjeni za začasni uvoz v Unijo, pa morajo izpolnjevati zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom in pravila za izdajanje veterinarskih spričeval, ki so določeni v vzorcu veterinarskega spričevala D iz Priloge II k navedeni odločbi. Za zagotovitev, da so registrirani konji, začasno uvoženi v Unijo, prosti smrkavosti, je ustrezno v del III navedenega vzorčnega veterinarskega spričevala „Potrdilo o zdravstvenem stanju“ vključiti potrditev, da je bil na registriranem konju opravljen test reakcije vezanja komplementa za smrkavost, rezultat pa je negativen pri razredčini seruma 1:10 na vzorcu krvi, odvzetem v 10 dneh pred odpremo v Unijo.

(16)

Zaradi jasnosti in doslednosti zakonodaje Unije bi bilo treba sezname držav iz tretje alineje točke III(d) vsakega vzorca spričeval od A do E v Prilogi II k Odločbi 92/260/EGS spremeniti tako, da bi se upoštevale sedanje geografske označbe, ki so že določene v Prilogi I k navedeni odločbi.

(17)

Opombo 3 v Prilogi II k Odločbi 93/196/EGS bi bilo treba prilagoditi za pojasnitev, da je uvoz enoprstih kopitarjev za zakol iz Brazilije v Unijo prepovedan.

(18)

Zaradi razlogov, navedenih v uvodni izjavi 13, je treba v Prilogi I k Odločbi 93/197/EGS opredeliti, da se pogoji v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in pravila za izdajanje veterinarskih spričeval v primeru Brazilije uporabljajo samo za uvoz registriranih konjev.

(19)

Odločbe 92/260/EGS, 93/196/EGS, 93/197/EGS in 2004/211/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(20)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga II k Odločbi 92/260/EGS se spremeni v skladu s Prilogo I k temu sklepu.

Člen 2

Priloga II k Odločbi 93/196/EGS se spremeni v skladu s Prilogo II k temu sklepu.

Člen 3

Priloga I k Odločbi 93/197/EGS se spremeni v skladu s Prilogo III k temu sklepu.

Člen 4

Priloga I k Odločbi 2004/211/ES se spremeni v skladu s Prilogo IV k temu sklepu.

Člen 5

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 4. decembra 2013

Za Komisijo

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  UL L 268, 14.9.1992, str. 54.

(2)  UL L 192, 23.7.2010, str. 1.

(3)  Odločba Komisije 2004/211/ES z dne 6. januarja 2004 o uvedbi seznama tretjih držav in delov njihovega ozemlja, s katerih države članice dovolijo uvoz živih kopitarjev in semena, jajčnih celic in zarodkov vrste kopitarji, ter o spremembi odločb 93/195/EGS in 94/63/ES (UL L 73, 11.3.2004, str. 1).

(4)  Odločba Komisije 92/260/EGS z dne 10. aprila 1992 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in izdajanjem veterinarskih spričeval za začasen sprejem registriranih konjev (UL L 130, 15.5.1992, str. 67).

(5)  Odločba Komisije 93/195/EGS z dne 2. februarja 1993 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in izdajanju veterinarskih spričeval za ponovni vstop registriranih konjev za dirke, tekmovanja in kulturne prireditve po začasnem izvozu (UL L 86, 6.4.1993, str. 1).

(6)  Odločba Komisije 93/196/EGS z dne 5. februarja 1993 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in izdajanjem veterinarskih spričeval za uvoz kopitarjev za zakol (UL L 86, 6.4.1993, str. 7).

(7)  Odločba Komisije 93/197/EGS z dne 5. februarja 1993 o pogojih zdravstvenega varstva živali in izdajanju veterinarskih spričeval pri uvozu registriranih kopitarjev ter kopitarjev za pleme in proizvodnjo (UL L 86, 6.4.1993, str. 16).

(8)  Poročilo o reviziji 2012-6398 je na voljo na: http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=3022


PRILOGA I

Priloga II k Odločbi 92/260/ES se spremeni:

1.

v vzorcu veterinarskega spričevala A se tretja alineja v točki (d) dela III nadomesti z naslednjim:

„—

v Združenih arabskih emiratih, v Avstraliji, v Belorusiji, v Kanadi, v Švici, na Grenlandiji, v Hongkongu, na Islandiji, na Japonskem, v Republiki Koreji, v Črni gori, v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, v Makau, v Maleziji (polotoku), na Norveškem, na Novi Zelandiji, v Srbiji, v Rusiji (1), v Singapurju, na Tajskem, v Ukrajini, v Združenih državah Amerike.“;

2.

v vzorcu veterinarskega spričevala B se tretja alinea v točki (d) dela III nadomesti z naslednjim:

„—

v Združenih arabskih emiratih, v Avstraliji, v Belorusiji, v Kanadi, v Švici, na Grenlandiji, v Hongkongu, na Islandiji, na Japonskem, v Republiki Koreji, v Črni gori, v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, v Makau, v Maleziji (polotoku), na Norveškem, na Novi Zelandiji, v Srbiji, v Rusiji (1), v Singapurju, na Tajskem, v Ukrajini, v Združenih državah Amerike.“;

3.

v vzorcu veterinarskega spričevala C se tretja alinea v točki (d) dela III nadomesti z naslednjim:

„—

v Združenih arabskih emiratih, v Avstraliji, v Belorusiji, v Kanadi, v Švici, na Grenlandiji, v Hongkongu, na Islandiji, na Japonskem, v Republiki Koreji, v Črni gori, v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, v Makau, v Maleziji (polotoku), na Norveškem, na Novi Zelandiji, v Srbiji, v Rusiji (1), v Singapurju, na Tajskem, v Ukrajini, v Združenih državah Amerike.“;

4.

v vzorcu veterinarskega spričevala D se del III spremeni:

(a)

tretja alinea v točki (d) se nadomesti z naslednjim:

„—

v Združenih arabskih emiratih, v Avstraliji, v Belorusiji, v Kanadi, v Švici, na Grenlandiji, v Hongkongu, na Islandiji, na Japonskem, v Republiki Koreji, v Črni gori, v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, v Makau, v Maleziji (polotoku), na Norveškem, na Novi Zelandiji, v Srbiji, v Rusiji (1), v Singapurju, na Tajskem, v Ukrajini, v Združenih državah Amerike.“;

(b)

doda se naslednja točka (l):

„(l) (3)

Če konj prihaja iz Brazilije (1), je bil na njem opravljen test reakcije vezanja komplementa za smrkavost, rezultat pa je negativen pri razredčini seruma 1:10 na vzorcu krvi, odvzetem dne … (4) (5), ki je v 10 dneh pred odpremo.“;

5.

v vzorcu veterinarskega spričevala E se tretja alinea v točki (d) dela III nadomesti z naslednjim:

„—

v Združenih arabskih emiratih, v Avstraliji, v Belorusiji, v Kanadi, v Švici, na Grenlandiji, v Hongkongu, na Islandiji, na Japonskem, v Republiki Koreji, v Črni gori, v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, v Makau, v Maleziji (polotoku), na Norveškem, na Novi Zelandiji, v Srbiji, v Rusiji (1), v Singapurju, na Tajskem, v Ukrajini, v Združenih državah Amerike.“


PRILOGA II

V Prilogi II k Odločbi 93/196/EGS se opomba 3 nadomesti z naslednjim:

„(3)

Skupine ustrezajo seznamu v Prilogi I k Odločbi 2004/211/ES:

Skupina A

Švica (CH), Grenlandija (GL), Islandija (IS)

Skupina B

Avstralija (AU), Belorusija (BY), Črna gora (ME), Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija (MK), Nova Zelandija (NZ), Srbija (RS), Rusija (1) (RU), Ukrajina (UA)

Skupina C

Kanada (CA), Združene države Amerike (US)

Skupina D

Argentina (AR), Čile (CL), Paragvaj (PY), Urugvaj (UY)

Skupina E

Alžirija (DZ), Izrael (IL), Maroko (MA), Tunizija (TN)“


PRILOGA III

V Prilogi I k Odločbi 93/197/ES se besedilo za „Skupino D“ nadomesti z naslednjim:

Skupina D (1)

Argentina (AR), Barbados(3) (BB), Bermudi(3) (BM), Bolivija(3) (BO), Brazilija(2)(3) (BR), Čile (CL), Kuba(3) (CU), Jamajka(3) (JM), Mehika(2) (MX), Peru(2)(3) (PE), Paragvaj (PY), Urugvaj (UY)“.


PRILOGA IV

V Prilogi I k Odločbi 2004/211/ES se vnos za Brazilijo nadomesti z naslednjim:

„BR

Brazilija

BR-0

Celotno ozemlje države

D

 

BR-1

Zvezne države:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Mato Grosso

D

X

X

X

—“