4.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 323/35


SKLEP KOMISIJE

z dne 2. decembra 2013

o spremembi Sklepa Komisije 2012/757/EU o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost, ki se nanašajo na podsistem „Vodenje in upravljanje prometa“ železniškega sistema v Evropski uniji

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 8377)

(Besedilo velja za EGP)

(2013/710/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti (1) in zlasti drugega pododstavka člena 6(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 12 Uredbe (ES) št. 881/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o ustanovitvi Evropske železniške agencije (2) določa, da mora Evropska železniška agencija (v nadaljnjem besedilu: Agencija) zagotoviti prilagoditev tehničnih specifikacij za interoperabilnost (v nadaljnjem besedilu: TSI) tehničnemu napredku, tržnim gibanjem in družbenim zahtevam ter Komisiji predlagati spremembe TSI, ki se ji zdijo potrebne.

(2)

Komisija je s Sklepom C(2007) 3371 z dne 13. julija 2007 Agenciji podelila okvirni mandat za opravljanje nekaterih dejavnosti v skladu z Direktivo Sveta 96/48/ES z dne 23. julija 1996 o interoperabilnosti vseevropskega železniškega sistema za visoke hitrosti (3) in Direktivo 2001/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2001 o interoperabilnosti vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti (4). V skladu s pogoji navedenega okvirnega mandata je bila Agencija zaprošena, naj spremeni TSI za vodenje in upravljanje prometa.

(3)

Dodatek A k sedanjim TSI za vodenje in upravljanje prometa se nanaša na različico 2 operativnih predpisov za evropski sistem upravljanja železniškega prometa (ERTMS), ki so bili razviti na podlagi različice 2.3.0.d specifikacij v zvezi z zahtevami sistema (SRS) za evropski sistem vodenja vlakov (ETCS).

(4)

Sedanji različici specifikacij ERTMS/ETCS sta „osnovna konfiguracija 2“ in „osnovna konfiguracija 3“. Različica „operativnih načel in predpisov za ERTMS“, ki ustreza „osnovni konfiguraciji 3 za ERTMS/ETCS“, je različica 3. To se mora odražati v TSI za vodenje in upravljanje prometa.

(5)

Agencija je 5. julija 2012 izdala priporočilo (ERA/REC/05-2012/INT-ERTMS) za posodobitev različice „operativnih načel in predpisov za ERTMS“ iz Sklepa Komisije 2012/757/EU z dne 14. novembra 2012 o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost, ki se nanašajo na podsistem „Vodenje in upravljanje prometa“ železniškega sistema v Evropski uniji in o spremembi Odločbe 2007/756/ES (5).

(6)

Sklep 2012/757/EU je torej treba spremeniti.

(7)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 29(1) Direktive 2008/57/ES –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Dodatek A Priloge I k Sklepu 2012/757/EU (TSI za podsistem „Vodenje in upravljanje prometa“) se nadomesti z naslednjim:

„Dodatek A

Operativni predpisi ERTMS/ETCS in ERTMS/GSM-R

Operativni predpisi za ERTMS/ETCS in ERTMS/GSM-R so določeni v tehničnem dokumentu ‚,Operativna načela in predpisi za ERTMS – 3. verzija‘, ki je objavljen na spletni strani ERA (www.era.europa.eu).“

Člen 2

Ta sklep se uporablja od 1. januarja 2014.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 2. decembra 2013

Za Komisijo

Siim KALLAS

Podpredsednik


(1)  UL L 191, 18.7.2008, str. 1.

(2)  UL L 164, 30.4.2004, str. 1.

(3)  UL L 235, 17.9.1996, str. 6.

(4)  UL L 110, 20.4.2001, str. 1.

(5)  UL L 345, 15.12.2012, str. 1.