3.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 322/42


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 29. novembra 2013

o spremembi Priloge I k Odločbi 2009/177/ES glede statusa Danske, da je prosta virusne hemoragične septikemije, ter Irske in severnoirskega ozemlja Združenega kraljestva, da sta prosta Koi herpes viroze

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 8385)

(Besedilo velja za EGP)

(2013/706/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2006/88/ES z dne 24. oktobra 2006 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz ribogojstva ter o preprečevanju in nadzoru nekaterih bolezni pri vodnih živalih (1) ter zlasti prvega pododstavka člena 44(1), prvega pododstavka člena 44(2), člena 49(1) in člena 50(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2009/177/ES (2) določa seznam držav članic, območij in kompartmentov, za katere se uporabljajo odobreni programi za spremljanje in izkoreninjenje ene ali več neeksotičnih bolezni iz dela II Priloge IV k Direktivi 2006/88/ES. Odločba 2009/177/ES določa tudi seznam držav članic, območij in kompartmentov, ki so razglašeni za proste ene ali več navedenih bolezni.

(2)

Danska je Komisiji v skladu z Odločbo Sveta 90/424/EGS (3) predložila večletni program za izkoreninjenje virusne hemoragične septikemije (VHS) za obdobje od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2013. Območja, ki jih zajema navedeni program, so bila vključena v del B seznama iz Priloge I k Odločbi 2009/177/ES.

(3)

Danska je Komisijo obvestila o razglasitvi zaključka večletnega programa za izkoreninjenje virusne hemoragične septikemije (VHS) in o uspešnem izkoreninjenju navedene bolezni s celotnega celinskega ozemlja Danske. Razglasitev je v skladu z zahtevami za razglasitev statusa brez bolezni iz Direktive 2006/88/ES. Zato bi bilo treba celotno celinsko ozemlje Danske priznati kot prosto virusne hemoragične septikemije (VHS).

(4)

Irska je decembra 2009 Komisiji predložila večletni program nadzora Koi herpes viroze (KHV), ki zajema celotno ozemlje Irske. Območje, ki ga zajema ta program, je bilo vključeno v del A seznama iz Priloge I k Odločbi 2009/177/ES.

(5)

Irska je Komisijo obvestila o razglasitvi, da je prosta Koi herpes viroze (KHV). Razglasitev je v skladu z zahtevami za status brez bolezni iz Direktive 2006/88/ES. Zato bi bilo treba celotno ozemlje Irske razglasiti za prosto Koi herpes viroze (KHV).

(6)

Združeno kraljestvo je januarja 2010 Komisiji predložilo večletni program nadzora Koi herpes viroze (KHV) na severnoirskem ozemlju Združenega kraljestva.

(7)

Združeno kraljestvo je februarja 2013 Komisijo obvestilo o razglasitvi, da je severnoirsko ozemlje Združenega kraljestva prosto Koi herpes viroze (KHV). Razglasitev je v skladu z zahtevami za razglasitev statusa brez bolezni iz Direktive 2006/88/ES. Zato bi bilo treba severnoirsko ozemlje Združenega kraljestva razglasiti za prosto Koi herpes viroze (KHV).

(8)

Dele A, B in C Priloge I k Odločbi 2009/177/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga I k Odločbi 2009/177/ES se spremeni v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 29. novembra 2013

Za Komisijo

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  UL L 328, 24.11.2006, str. 14.

(2)  Odločba Komisije 2009/177/ES z dne 31. oktobra 2008 o izvajanju Direktive Sveta 2006/88/ES v zvezi s programi za nadziranje in izkoreninjenje ter statusom brez bolezni držav članic, območij in kompartmentov (UL L 63, 7.3.2009, str. 15).

(3)  Odločba Sveta 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o odhodkih na področju veterine (UL L 224, 18.8.1990, str. 19).


PRILOGA

Priloga I k Odločbi 2009/177/ES se spremeni:

1.   v delu A

se črta vnos za Irsko v zvezi s Koi herpes virozo (KHV);

2.   v delu B

se črta vnos za Dansko v zvezi z virusno hemoragično septikemijo (VHS);

3.   v delu C

(a)

se vnos za Dansko v zvezi z virusno hemoragično septikemijo (VHS) nadomesti z naslednjim:

„Danska

DK

celotno ozemlje“

(b)

se vstavi naslednji vnos za Irsko v zvezi s Koi herpes virozo (KHV):

„Irska

IE

celotno ozemlje“

(c)

se vstavi naslednji vnos za Združeno kraljestvo v zvezi s Koi herpes virozo (KHV):

„Združeno kraljestvo

UK

ozemlje Severne Irske“