30.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 320/31


SKLEP POLITIČNEGA IN VARNOSTNEGA ODBORA EUTM MALI/2/2013

z dne 12. novembra 2013

o ustanovitvi odbora prispevajočih držav za vojaško misijo Evropske unije, ki prispeva k usposabljanju malijskih oboroženih sil (EUTM Mali)

(2013/696/SZVP)

POLITIČNI IN VARNOSTNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti tretjega odstavka člena 38 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2013/34/SZVP z dne 17. januarja 2013 o vojaški misiji Evropske unije, ki prispeva k usposabljanju malijskih oboroženih sil (EUTM Mali) (1), in zlasti člena 8(5) Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 8(5) Sklepa 2013/34/SZVP je Svet pooblastil Politični in varnostni odbor (PVO), da sprejme ustrezne sklepe o ustanovitvi odbora prispevajočih držav za vojaško misijo Evropske unije, ki prispeva k usposabljanju malijskih oboroženih sil (EUTM Mali).

(2)

V sklepih Evropskega sveta iz Nice z dne 7., 8. in 9. decembra 2000 ter sklepih Evropskega sveta iz Bruslja z dne 24. in 25. oktobra 2002 so določene podrobnosti glede sodelovanja tretjih držav v okviru operacij za krizno upravljanje ter ustanovitve odbora prispevajočih držav.

(3)

Odbor prispevajočih držav bi moral biti forum za razpravo o vseh težavah v zvezi z upravljanjem EUTM Mali s prispevajočimi tretjimi državami. PVO, ki politično nadzoruje in strateško usmerja EUTM Mali, bi moral upoštevati stališča, ki jih izrazi odbor prispevajočih držav.

(4)

V skladu s členom 5 Protokola (št. 22) o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, Danska ne sodeluje pri pripravi in izvajanju sklepov ter ukrepov Unije, ki zadevajo obrambo. Danska zato ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa, ki je ne zavezuje in se v njej ne uporablja –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Ustanovitev ter naloge in pristojnosti

Ustanovi se odbor prispevajočih držav za vojaško misijo Evropske unije, ki prispeva k usposabljanju malijskih oboroženih sil (EUTM Mali). Njegove naloge in pristojnosti so določene v sklepih Evropskega sveta iz Nice z dne 7., 8. in 9. decembra 2000 in sklepih Evropskega sveta iz Bruslja z dne 24. in 25. oktobra 2002.

Člen 2

Sestava

1.   Člani odbora prispevajočih držav so:

predstavniki vseh držav članic in

predstavniki tretjih držav, ki sodelujejo v EUTM Mali in k njej pomembno prispevajo.

2.   Predstavnik Komisije se prav tako lahko udeleži sestankov odbora prispevajočih držav.

Člen 3

Obveščanje s strani poveljnika misije EU

Poveljnik misije EU obvešča odbor prispevajočih držav.

Člen 4

Predsedovanje

Odboru prispevajočih držav predseduje visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ali njegov predstavnik v tesnem posvetovanju s predsednikom Vojaškega odbora Evropske unije ali z njegovim predstavnikom.

Člen 5

Sestanki

1.   Sestanke odbora prispevajočih držav redno sklicuje njegov predsednik. Če tako zahtevajo okoliščine, se lahko na pobudo predsednika ali na zahtevo člana odbora skličejo nujni sestanki.

2.   Predsednik vnaprej razpošlje začasni dnevni red in dokumente, ki se nanašajo na sestanek. Predsednik je odgovoren, da PVO posreduje zaključke razprav odbora prispevajočih držav.

Člen 6

Zaupnost

1.   Za sestanke in delo odbora prispevajočih držav se v skladu s Sklepom Sveta 2013/488/EU z dne 23. septembra 2013 (2) uporabljajo predpisi Sveta o varovanju tajnosti. Zlasti predstavniki v odboru prispevajočih držav morajo biti ustrezno varnostno preverjeni.

2.   Za posvetovanja v odboru prispevajočih držav velja obveznost varovanja poklicne skrivnosti, razen če odbor prispevajočih držav soglasno odloči drugače.

Člen 7

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 12. novembra 2013

Za Politični in varnostni odbor

Predsednik

W. STEVENS


(1)  UL L 14, 18.1.2013, str. 19.

(2)  2013/488/EU: Sklep Sveta z dne 23. septembra 2013 o varnostnih predpisih za varovanje tajnih podatkov EU (UL L 274, 15.10.2013, str. 1).