30.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 320/7


SKLEP SVETA

z dne 25. novembra 2013

o podpisu Sporazuma med Evropsko unijo in Azerbajdžansko republiko o poenostavitvi izdajanja vizumov, v imenu Evropske unije

(2013/695/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti točke (a) člena 77(2) v povezavi s členom 218(5) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skupni izjavi srečanja na vrhu o vzhodnem partnerstvu, ki je potekalo v Varšavi 30. septembra 2011, je potrjena politična podpora spodbujanju mobilnosti državljanov z liberalizacijo vizumskega režima ter namera o čim prejšnjem sprejetju postopnih ukrepov za odpravo vizumov za državljane udeleženk vrha.

(2)

19. decembra 2011 je Svet pooblastil Komisijo, naj začne pogajanja z Azerbajdžansko republiko o Sporazumu med Evropsko unijo in Azerbajdžansko republiko o poenostavitvi izdajanja vizumov (v nadaljnjem besedilu: Sporazum). Pogajanja so bila uspešno končana s parafiranjem Sporazuma 29. julija 2013.

(3)

Sporazum bi bilo treba podpisati v imenu Unije, s pridržkom njegove sklenitve.

(4)

Ta sklep predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda, pri katerem Združeno kraljestvo ne sodeluje v skladu s Sklepom Sveta 2000/365/ES (1); Združeno kraljestvo torej ne sodeluje pri sprejetju tega akta, ki zato zanj ni zavezujoč in se v njem ne uporablja.

(5)

Ta sklep predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda, pri katerem Irska ne sodeluje v skladu s Sklepom Sveta 2002/192/ES (2); Irska torej ne sodeluje pri sprejetju tega akta, ki zato zanjo ni zavezujoč in se v njej ne uporablja.

(6)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola (št. 22) o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, Danska ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa, ki zato zanjo ni zavezujoč in se v njej ne uporablja –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Podpis Sporazuma med Evropsko unijo in Azerbajdžansko republiko o poenostavitvi izdajanja vizumov, v imenu Unije, se odobri s pridržkom sklenitve navedenega sporazuma (3).

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma v imenu Unije.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 25. novembra 2013

Za Svet

Predsednik

D. PAVALKIS


(1)  Sklep Sveta 2000/365/ES z dne 29. maja 2000 o prošnji Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske za sodelovanje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (UL L 131, 1.6.2000, str. 43).

(2)  Sklep Sveta 2002/192/ES z dne 28. februarja 2002 o prošnji Irske, da sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (UL L 64, 7.3.2002, str. 20).

(3)  Besedilo Sporazuma se objavi skupaj s sklepom o sklenitvi sporazuma.