27.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 316/46


SKLEP SVETA 2013/685/SZVP

z dne 26. novembra 2013

o spremembi Sklepa 2010/413/CFSP o omejevalnih ukrepih proti Iranu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2010/413/SZVP (1) z dne 26. julija 2010 o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Skupnega stališča 2007/140/SZVP, zlasti člena 23(2) Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 26. julija 2010 sprejel Sklep 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu.

(2)

Splošno sodišče je s sodbami z dne 16. septembra 2013 v zadevi T-489/10 (2) razveljavilo sklepe Sveta, na podlagi katerih so Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Bushehr Shipping Co. Ltd, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Irano – Misr Shipping Co., Irinvestship Ltd, IRISL (Malta) Ltd, IRISL Club, IRISL Europe GmbH, IRISL Marine Services and Engineering Co., ISI Maritime Ltd, Khazar Shipping Lines, Leadmarine, Marble Shipping Ltd, Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Shipping Computer Services Co., Soroush Saramin Asatir Ship Management in South Way Shipping Agency Co. Ltd and Valfajr 8th Shipping Line Co. vključeni na seznam oseb in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Priloge II k Sklepu 2010/413/SZVP.

(3)

Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Bushehr Shipping Co. Ltd, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Irano – Misr Shipping Co., Irinvestship Ltd, IRISL (Malta) Ltd, IRISL Club, IRISL Europe GmbH, IRISL Marine Services and Engineering Co., ISI Maritime Ltd, Khazar Shipping Lines, Leadmarine, Marble Shipping Ltd, Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Shipping Computer Services Co., Soroush Saramin Asatir Ship Management in South Way Shipping Agency Co. Ltd and Valfajr 8th Shipping Line Co. bi bilo treba na podlagi novih obrazložitev, ki zadevajo vsakega od teh subjektov, znova uvrstiti na seznam oseb in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi.

(4)

Posebne podatke v zvezi s posameznimi subjekti na seznamu oseb in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Priloge II k Sklepu 2010/413/SZVP, bi bilo treba spremeniti.

(5)

V skladu s sodbami Splošnega sodišča v zadevah T-392/11 (3), T-404/11 (4) in T-63/2012 (5), Iran Transfo, Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (alias Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG), Oil Turbo Compressor Co. niso uvrščeni na seznam oseb in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Priloge II k Sklepu 2010/413/SZVP.

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga II k Sklepu 2010/413/SZVP se spremeni, kot je določeno v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 26. novembra 2013

Za Svet

Predsednik

L. LINKEVIČIUS


(1)  UL L 195, 27.7.2010, str. 39.

(2)  Sodba Splošnega sodišča z dne 16. septembra 2013 v zadevi T-489/10, Islamic Republic of Iran Shipping Lines in drugi proti Svetu.

(3)  Sodba Splošnega sodišča z dne 16. maja 2013 v zadevi T-392/11, Iran Transfo proti Svetu.

(4)  Sodba Splošnega sodišča z dne 17. aprila 2013 v zadeva T-404/11, TCMFG proti Svetu.

(5)  Sodba Splošnega sodišča z dne 26. oktobra 2012 v zadevi T-63/12, Oil Turbo Compressor proti Svetu.


PRILOGA

I.   Na seznam iz Priloge II k Sklepu 2010/413/SZVP se dodajo spodaj navedeni subjekti

III.   Islamic Republic of the Iran Shipping Lines (IRISL)

B.   Subjekti

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

III.Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

37, Aseman Tower (Sky Tower), Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311, Teheran. Iran;

Registrske številke podjetja IRISL: 9051624; 9465849; 7632826; 7632814; 9465760; 8107581; 9226944; 7620550; 9465863; 9226956; 7375363; 9465758; 9270696; 9193214; 8107579; 9193197; 8108559; 8105284; 9465746; 9346524; 9465851; 8112990

Skupina IRISL je bila vključena v posel s pošiljkami materiala, povezanega z orožjem, iz Irana, kar pomeni kršitev odstavka 5 Resolucije 1747(2007). Odboru za sankcije Varnostnega sveta ZN za Iran so bile leta 2009 prijavljene tri kršitve.

27.11.2013

2.

Bushehr Shipping Company Limited (tudi. Bimeh Iran)

143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta;

Št. vpisa: C 37422; c/o Hafiz Darya Shipping Company, No. 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran;

Št. vpisa: 9270658

Bushehr Shipping Company Limited je v lasti družbe IRISL.

27.11.2013

3.

Ladijska družba Hafiz Darya (HDSL)

(tudi HDS Lines)

60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue,Teheran, Iran.

HDSL je kot upravičeni lastnik prevzela plovila družbe Islamic Republic of Iran Shipping Line's (IRISL). Družba HDSL torej posluje v imenu podjetja IRISL.

27.11.2013

4.

Ladijska družba Irano Misr

(tudi Nefertiti Shipping)

6, El Horeya Rd., El Attarein, Alexandria, Egypt;

Inside Damietta Port, New Damietta City, Damietta, Egypt;

403, El NahdaSt., Port Said, Port Said, Egypt.

Iranska ladijska družba Misr, ki je zastopnik IRISL v Egiptu, zagotavlja bistvene storitve za IRISL.

27.11.2013

5.

Irinvestship Ltd

10 Greycoat Place, London SW1P 1SB, United Kingdom, Združeno kraljestvo;

registrska št. # 41101 79

Irinvestship Ltd je v lasti družbe IRISL.

27.11.2013

6.

IRISL (Malta) Ltd

Flat 1, 143 Tower Road, Sliema SLM 1604, Malta;

registrska št. C 33735

IRISL (Malta) Ltd je večinoma v lasti IRISL, preko RISL Europe GmbH, ki je v lasti IRISL. Zato je IRISL Malta Ltd pod nadzorom IRISL.

27.11.2013

7.

IRISL Europe GmbH (Hamburg)

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Nemčija;

Identifikacijska številka za DDV: DE217283818

registrska št. HRB 81573

IRISL Europe GmbH (Hamburg) je v lasti družbe IRISL.

27.11.2013

8.

IRISL Marine Services and Engineering Company

Sarbandar Gas Station, PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran;

Karim Khan Zand Avenue (ali: Karimkhan Avenue), Iran Shahr Shomai (ali: Northern Iranshahr Street), No 221, Tehran, Iran;

Shahaid Rajaee Port Road, Kilometer of 8, Before Tavanir Power Station, Bandar Abbas, Iran.

IRISL Marine Services and Engineering Company je pod nadzorom IRISL.

27.11.2013

9.

ISI Maritime Limited (Malta)

147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta;

registrska št. C 28940

c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, Sedaghat St., opp. Park Mellat vali-e-asr Ave., Tehran, Iran

ISI Maritime Limited (Malta) je v večinski lasti Irano Hind Shipping Company, ki je v večinski lasti IRISL. ISI Maritime Limited (Malta) je tako pod nadzorom IRISL. Irano Hind Shipping Company je po podatkih ZN v lasti in pod nadzorom družbe IRISL, v imenu katere deluje.

27.11.2013

10.

Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali)

End of Shahid Mostafa, Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali 1711-324, Iran, P.O. Box 43145.

Khazar Shipping Lines

je v lasti IRISL.

27.11.2013

11.

Marble Shipping Limited

(Malta)

143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta;

registrska št. C 41949

Marble Shipping Limited (Malta) je v lasti družbe IRISL.

27.11.2013

12.

Safiran Payam Darya (SAPID) Shipping Company

(tudi Safiran Payam Darya Shipping Lines, SAPID Shipping Company)

33241 - Narenjestan 8th ST, Artesh Blvd, Aghdasieh, PO Box 19635-1116, Tehran, Iran.

Safiran Payam Darya (SAPID) je kot upravičeni lastnik prevzela plovila družbe Islamic Republic of Iran Shipping Line's (IRISL). Družba HDSL torej posluje v imenu podjetja IRISL.

27.11.2013

13.

Shipping Computer Services Company

(SCSCOL)

No 37, Asseman, Shahid Sayyad Shirazees Ave, P.O. Box 1587553-1351, Tehran, Iran.

Družba Shipping Computer Services je pod nadzorom IRISL.

27.11.2013

14.

Soroush Saramin Asatir (SSA)

(tudi Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company, Rabbaran Omid Darya Ship Management Company, Sealeaders)

No 14 (alt. 5), Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Tehran, Iran.

Soroush Saramin Asatir (SSA) deluje v imenu Islamic Republic of Iran Shipping Line's (IRISL) in upravlja številna plovila te družbe. Zato deluje v imenu IRISL in zanjo opravlja bistvene storitve.

27.11.2013

15.

South Way Shipping Agency Co Ltd

(tudi Hoopad Darya Shipping Agent)

Hoopad Darya Shipping Agency Company, No 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Tehran, Iran;

podružnica Bandar: Hoopad Darya Shipping Agency building, Imam Khomeini Blvd, Bandar Abbas, Iran;

podružnica Imam Khomieni: Hoopad Darya Shipping Agency building B.I.K. port complex, Bandar Imam Khomeini, Iran;

podružnica Khorramshahr: Flat no.2-2nd floor, SSL Building, Coastal Blvd, between City Hall and Post Office, Khorramshahr, Iran;

podružnica Assaluyeh: nasproti pošte, št.2 telekomunikacijske center, Bandar Assaluyeh, Iran;

podružnica Chabahar: naslov ni poznan;

podružnica Bushehr: naslov ni poznan.

South Way Shipping Agency Co Ltd upravlja dejavnosti v zabojniškem terminalu v Iranu in v iemnu IRISL opravlja storitve, povezane z osebjem na ladjah v Bandar Abbasu. Zato South Way Shipping Agency Co Ltd deluje v imenu IRISL.

27.11.2013

16.

Valfajr 8th Shipping Line

(tudi. Valjafr 8th Shipping Line, Valfajr)

No 119, Corner Shabnam Alley, Shoaa Square, Ghaem Magam Farahani, Tehran, Iran P.O. Box 15875/4155

Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave., Tehran, Iran;

Shahid Azodi St., Karim Khan Zand Ave., Abiar Alley, PO Box 4155, Tehran, Iran.

Valfajr 8th Shipping Line je v lasti IRISL.

27.11.2013

II.   Vnos za subjekt iz Priloge II k Sklepu 2010/413/SZVP se nadomesti z naslednjim vnosom

I.1.   Osebe in subjekti, vključeni v jedrske dejavnosti ali dejavnosti v zvezi z balističnimi raketami, ter osebe in subjekti, ki podpirajo iransko vlado

B.   Subjekti

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

MASNA (Modierat Saakht Niroogahye Atomi Iran), upravljavska družba za izgradnjo jedrskih elektrarn

P.O. Box 14395-1359, Tehran, Iran.

Podrejena organizaciji AEOI in družbi Novin Energy (obe na seznamu RVSZN 1737); sodeluje pri razvoju jedrskih reaktorjev.

26.7.2010