22.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 313/1


SKLEP SVETA

z dne 15. novembra 2013

o podpisu Sporazuma med Evropsko unijo in Francosko republiko o uporabi zakonodaje Unije o obdavčevanju prihrankov in upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja v zvezi z ozemeljsko skupnostjo Saint-Barthélemy, v imenu Evropske unije

(2013/671/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti členov 113 in 115 v povezavi s členom 218(5) in drugim pododstavkom člena 218(8) PDEU,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s Sklepom Evropskega sveta 2010/718/EU (1) otok Saint-Barthélemy z učinkom od 1. januarja 2012 ni več najbolj oddaljena regija Evropske unije in je pridobil položaj čezmorske države ali ozemlja iz četrtega dela Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). Francoska republika se je zavezala, da bo sklenila sporazume, ki bodo zaradi te spremembe potrebni za zaščito interesov Unije, da bi bilo med drugim zagotovljeno, da se bodo mehanizmi Direktive Sveta 2011/16/EU (2) in Direktive Sveta 2003/48/ES (3) uporabljali za ozemlje Saint-Barthélemy tudi po spremembi njegovega položaja.

(2)

V skladu s pooblastilom, ki ga je Komisiji podelil Svet 20. oktobra 2011, je Komisija izpogajala Sporazum med Evropsko unijo in Francosko republiko o uporabi zakonodaje Unije o obdavčevanju prihrankov in upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja v zvezi z ozemeljsko skupnostjo Saint-Barthélemy (v nadaljnjem besedilu: Sporazum).

(3)

Namen Sporazuma je zagotoviti, da se mehanizmi iz direktiv 2011/16/EU in 2003/48/ES, katerih namen je zlasti preprečevanje čezmejne davčne utaje in izogibanja plačilu davka, še naprej uporabljajo na ozemlju Saint-Barthélemyja kljub spremembi njegovega položaja.

(4)

Sporazum bi bilo treba podpisati v imenu Unije, s pridržkom njegove poznejše sklenitve –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Podpis Sporazuma med Evropsko unijo in Francosko republiko o uporabi zakonodaje Unije o obdavčevanju prihrankov in upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja v zvezi z ozemeljsko skupnostjo Saint-Barthélemy se odobri v imenu Unije, s pridržkom sklenitve navedenega sporazuma.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu (4).

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma v imenu Unije.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 15. novembra 2013

Za Svet

Predsednik

R. ŠADŽIUS


(1)  Sklep Evropskega sveta 2010/718/EU z dne 29. oktobra 2010 o spremembi položaja otoka Saint-Barthélemy v razmerju do Evropske unije (UL L 325, 9.12.2010, str. 4).

(2)  Direktiva Sveta 2011/16/EU z dne 15. februarja 2011 o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja in razveljavitvi Direktive 77/799/EGS (UL L 64, 11.3.2011, str. 1).

(3)  Direktiva Sveta 2003/48/ES z dne 3. junija 2003 o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti (UL L 157, 26.6.2003, str. 38).

(4)  Besedilo Sporazuma bo objavljeno skupaj s sklepom o njegovi sklenitvi.