1.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 292/18


SKLEP KOMISIJE

z dne 30. oktobra 2013

o spremembi Odločbe 2007/742/ES zaradi podaljšanja veljavnosti okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje električnim, plinskim ali plinskim absorpcijskim toplotnim črpalkam

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 7154)

(Besedilo velja za EGP)

(2013/633/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 66/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o znaku EU za okolje (1) in zlasti člena 8(3)(c) Uredbe,

po posvetovanju z Odborom Evropske unije za znak za okolje,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2007/742/ES (2) preneha veljati 31. decembra 2013.

(2)

Opravljena je bila ocena smiselnosti in primernosti obstoječih okoljskih meril ter z njimi povezanih zahtev za ocenjevanje in preverjanje iz navedene odločbe. Glede na fazo postopka pregleda te odločbe je primerno podaljšati obdobje veljavnosti okoljskih meril ter z njimi povezanih zahtev za ocenjevanje in preverjanje, ki jih določa. Obdobje veljavnosti okoljskih meril ter z njimi povezanih zahtev za ocenjevanje in preverjanje iz Odločbe 2007/742/ES bi bilo treba podaljšati do 31. oktobra 2014.

(3)

Odločbo 2007/742/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 16 Uredbe (ES) št. 66/2010 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Člen 4 Odločbe 2007/742/ES se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4

Okoljska merila za skupino proizvodov ‚električnih, plinskih ali plinskih absorpcijskih toplotnih črpalk‘ ter s tem povezane zahteve za ocenjevanje in preverjanje veljajo do 31. oktobra 2014.“

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 30. oktobra 2013

Za Komisijo

Janez POTOČNIK

Član Komisije


(1)  UL L 27, 30.1.2010, str. 1.

(2)  Odločba Komisije 2007/742/ES z dne 9. novembra 2007 o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka Skupnosti za okolje električnim, plinskim ali plinskim absorpcijskim toplotnim črpalkam (UL L 301, 20.11.2007, str. 14).