26.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 284/23


SKLEP SVETA 2013/527/SZVP

z dne 24. oktobra 2013

o spremembi in podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za Afriški rog

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 28, člena 31(2) in člena 33 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 8. decembra 2011 sprejel Sklep 2011/819/SZVP (1) o imenovanju Alexandra RONDOSA za posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za Afriški rog. Mandat PPEU se bo iztekel 31. oktobra 2013.

(2)

Svet je 11. avgusta 2010 sprejel Sklep 2010/450/SZVP (2) o imenovanju Rosalind MARSDEN za posebno predstavnico Evropske unije (PPEU) za Sudan. Mandat PPEU se bo iztekel 31. oktobra 2013.

(3)

Mandat PPEU za Afriški rog, Alexandra RONDOSA, bi bilo treba razširiti, tako da bi zajemal tudi nekatera vprašanja, povezana s Sudanom in Južnim Sudanom, in ga podaljšati za nadaljnje obdobje 12 mesecev.

(4)

PPEU bo naloge izvajal v razmerah, ki se lahko poslabšajo in bi lahko ovirale doseganje ciljev zunanjega delovanja Unije iz člena 21 Pogodbe –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Posebni predstavnik Evropske unije

1.   Mandat PPEU za Afriški rog Alexandra RONDOSA se podaljša do 31. oktobra 2014. Mandat PPEU lahko predčasno preneha, če tako odloči Svet na predlog visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (VP).

2.   Za namene mandata PPEU je Afriški rog opredeljen kot območje, ki zajema Republiko Džibuti, Državo Eritrejo, Zvezno demokratično republiko Etiopijo, Republiko Kenijo, Zvezno republiko Somalijo, Republiko Sudan, Republiko Južni Sudan in Republiko Ugando. Glede vprašanj s pomenom za širšo regijo bo PPEU po potrebi sodeloval z državami in regionalnimi subjekti zunaj Afriškega roga.

Člen 2

Cilji politike

1.   Naloge PPEU temeljijo na ciljih politike Unije glede Afriškega roga iz strateškega okvira, sprejetega 14. novembra 2011, in ustreznih sklepov Sveta, in sicer dejavno prispevati k regionalnim in mednarodnim prizadevanjem za doseganje mirnega sožitja in trajnega miru, varnosti in razvoja v državah in med državami na tem območju. PPEU si poleg tega prizadeva okrepiti kakovost, intenzivnost, učinek in prepoznavnost raznovrstnih prizadevanj Unije na Afriškem rogu.

2.   Cilji politike Unije med drugim vključujejo:

(a)

kontinuirano stabilizacijo Somalije, zlasti na podlagi pristopa z vidika regionalne razsežnosti;

(b)

miren soobstoj Sudana in Južnega Sudana kot dveh obstojnih in uspešnih držav s trdnima in odgovornima političnima strukturama;

(c)

reševanje trenutnih konfliktov in izogibanje možnih konfliktov med državami na tem območju ali znotraj njih;

(d)

podpora političnemu, varnostnemu in gospodarskemu regionalnemu sodelovanju.

Člen 3

Mandat

1.   Da bi dosegli cilje politike EU za Afriški rog, ima PPEU naslednje naloge:

(a)

sodelovati z vsemi ustreznimi zainteresiranimi stranmi v regiji, vladami, regionalnimi organi oblasti, mednarodnimi in regionalnimi organizacijami, civilno družbo in diasporo, da bi tako pospešil uresničevanje ciljev politike Unije in prispeval k boljšemu razumevanju vloge Unije v regiji;

(b)

zastopati Unijo v ustreznih mednarodnih forumih, kot je primerno, in skrbeti za razpoznavnost vloge Unije pri obvladovanju kriz, pa tudi pri reševanju in preprečevanju konfliktov;

(c)

spodbujati in podpirati učinkovito politično in varnostno sodelovanje ter gospodarsko povezovanje v regiji, in sicer prek partnerstev Unije z Afriško unijo (AU) in podregionalnimi organizacijami, zlasti Medvladno agencijo za razvoj (IGAD);

(d)

spremljati politično dogajanje v regiji in prispevati k oblikovanju politike Unije do regije, vključno v zvezi s Somalijo, Sudanom, Južnim Sudanom, mejnim sporom med Etiopijo in Eritrejo in izvajanjem sporazuma iz Alžira, pobudo za porečje reke Nil in drugimi vprašanji v regiji, ki vplivajo na njeno varnost, stabilnost in napredek;

(e)

v zvezi s Somalijo in dodobra usklajeno s posebnim odposlancem EU za Somalijo ter ustreznimi regionalnimi in mednarodnimi partnerji, vključno s posebnim predstavnikom generalnega sekretarja Združenih narodov za Somalijo in z Afriško unijo – dejavno prispevati k ukrepom in pobudam v prid nadaljnji stabilizaciji in potranzicijski ureditvi Somalije s poudarkom na spodbujanju usklajenega mednarodnega pristopa k Somaliji, razvoju dobrososedskih odnosov in podpori razvoju varnostnega sektorja v Somaliji, in sicer tudi prek vojaške misije Evropske unije za prispevek k usposabljanju somalskih varnostnih sil (EUTM Somalia), EUNAVFOR Atalanta, EUCAP Nestor in nadaljnje podpore Unije misiji Afriške unije v Somaliji (AMISOM), ob tesnem sodelovanju z državami članicami;

(f)

v zvezi s Sudanom in Južnim Sudanom in delujoč v tesnem sodelovanju z ustreznimi vodji delegacij Unije – prispevati k usklajenosti in učinkovitosti politike Unije do Sudana in Južnega Sudana ter podpirati njun miren soobstoj, zlasti z izvajanjem sporazumov iz Adis Abebe in rešitvijo nerešenih vprašanjih v zvezi z celovitim mirovnim sporazumom, vključno z Abdžejem, političnimi rešitvami za trenutne konflikte, zlasti v Darfurju, Južnem Kordofanu in Modrem Nilu, razvojem institucij v Južnem Sudanu in vsedržavno spravo. V tej zvezi bo PPEU prispeval k usklajenemu mednarodnemu pristopu v tesnem sodelovanju z AU, zlasti z njeno izvedbeno skupino za Sudan na visoki ravni (AUHIP), z Združenimi narodi (ZN) ter drugimi vodilnimi regionalnimi in mednarodnimi zainteresiranimi stranmi.

(g)

pozorno spremljati čezmejne izzive, ki zadevajo Afriški rog, vključno s terorizmom, radikalizacijo, pomorsko varnostjo in piratstvom, organiziranim kriminalom, tihotapljenjem orožja, tokovi beguncev in migracij ter vsemi političnimi in varnostnimi posledicami humanitarnih kriz;

(h)

širiti humanitarni dostop po vsej regiji;

(i)

prispevati k izvajanju Sklepa Sveta 2011/168/SZVP (3) in politike Unije na področju človekovih pravic v sodelovanju s PPEU za človekove pravice, vključno s Smernicami EU o človekovih pravicah, zlasti Smernicami EU o otrocih v oboroženih spopadih, pa tudi nasiljem nad ženskami in deklicami ter zatiranjem vseh oblik diskriminacije proti njim, in politike Unije glede resolucije Varnostnega sveta ZN (RVSZN) 1325 (2000) o ženskah, miru in varnosti, tudi s spremljanjem razvoja dogodkov ter poročanjem in oblikovanjem priporočil v zvezi s tem.

2.   Za izpolnitev svojih nalog PPEU med drugim:

(a)

svetuje in poroča o opredelitvi stališč Unije v mednarodnih forumih, kot je primerno, da bi tako dejavno spodbujal celovito politiko Unije do Afriškega roga;

(b)

ohranja pregled nad vsemi dejavnostmi Unije.

Člen 4

Izvajanje mandata

1.   PPEU je odgovoren za izvajanje nalog, pri tem pa je podrejen VP.

2.   Politični in varnostni odbor (PVO) vzdržuje prednostne stike s PPEU in je njegova glavna točka za stike s Svetom. PPEU v okviru svojega mandata od PVO prejema strateške usmeritve in politična navodila brez poseganja v pristojnosti VP.

3.   PPEU se tesno usklajuje z Evropsko službo za zunanje delovanje (ESZD) in njenimi ustreznimi oddelki, delegacijami Unije v regiji in Komisijo.

Člen 5

Financiranje

1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z mandatom PPEU, za obdobje od 1. novembra 2013 do 31. oktobra 2014, znaša 2 720 000 EUR.

2.   Odhodki se upravljajo v skladu s postopki in pravili, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije.

3.   Upravljanje odhodkov se uredi s pogodbo med PPEU in Komisijo. PPEU glede vseh odhodkov odgovarja Komisiji.

Člen 6

Oblikovanje in sestava ekipe

1.   PPEU je v okviru svojega mandata in ustreznih razpoložljivih finančnih sredstev odgovoren za oblikovanje ekipe. V ekipo se vključi strokovno znanje za posebna politična in varnostna vprašanja, kot to zahteva mandat. PPEU nemudoma in redno obvešča Svet in Komisijo o sestavi ekipe.

2.   Države članice, institucije Unije in ESZD lahko predlagajo začasno dodelitev osebja za delo pri PPEU. Plače tako dodeljenega osebja krije zadevna država članica, institucija Unije oziroma ESZD. PPEU se lahko dodelijo tudi strokovnjaki, ki so jih države članice začasno napotile v institucije Unije ali ESZD. Člani mednarodnega pogodbenega osebja so državljani ene od držav članic.

3.   Vse napoteno osebje ostane pod upravno pristojnostjo države članice, ki ga pošilja, institucije Unije, ki ga pošilja, ali ESZD ter opravlja svoje obveznosti in ravna v interesu mandata PPEU.

4.   Osebje PPEU je nameščeno skupaj z zadevnimi službami ESZD ali delegacijami Unije, da bi prispevali k usklajenosti in doslednosti posameznih dejavnosti.

Člen 7

Privilegiji in imunitete PPEU in osebja PPEU

Po potrebi se o privilegijih, imunitetah in dodatnih jamstvih, potrebnih za izpolnitev in nemoteno izvajanje misij PPEU ter članov osebja PPEU, doseže dogovor z državami gostiteljicami. Države članice in ESZD v ta namen zagotovijo vso potrebno podporo.

Člen 8

Varnost tajnih podatkov EU

PPEU in člani ekipe PPEU spoštujejo načela varovanja tajnosti in minimalne standarde varovanja tajnosti, opredeljene v Sklepu Sveta 2011/292/EU (4).

Člen 9

Dostop do informacij in logistična podpora

1.   Države članice, Komisija, ESZD in generalni sekretariat Sveta zagotovijo PPEU dostop do vseh ustreznih informacij.

2.   Delegacije Unije v regiji in/ali države članice, kakor je ustrezno, zagotavljajo logistično podporo.

Člen 10

Varnost

V skladu s politiko Unije o varnosti osebja, ki je v okviru operativnih zmogljivosti iz naslova V Pogodbe razporejeno zunaj Unije, PPEU skladno s svojim mandatom in varnostnimi razmerami na geografskem območju, za katerega je pristojen, sprejme vse smiselno izvedljive ukrepe za varnost vsega osebja, za katerega je neposredno odgovoren, zlasti:

(a)

na podlagi smernic ESZD pripravi poseben varnostni načrt misije, ki vključuje posebne ukrepe za fizično varnost, organizacijsko varnost in varnost postopkov v zvezi z misijo, določa upravljanje varnih premikov osebja na območje misije in znotraj njega in obvladovanje dogodkov, ki ogrožajo varnost, ter vključuje načrt misije za ravnanje v nepredvidenih razmerah in evakuacijo;

(b)

zagotavljanjem, da je vse osebje, razporejeno izven Unije, zavarovano za visoko stopnjo tveganja glede na razmere na območju misije;

(c)

zagotovi, da so vsi člani ekipe PPEU, ki so napoteni zunaj Unije, vključno z lokalnim osebjem, pred prihodom na območje misije ali ob prihodu opravili ustrezno varnostno usposabljanje glede na stopnjo ogroženosti, ki jo za območje misije določi ESZD;

(d)

zagotovi, da se izvajajo vsa dogovorjena priporočila, pripravljena na podlagi rednih ocen varnosti, za Svet, VP in Komisijo pa redno pripravlja pisna poročila o njihovem izvajanju ter o drugih varnostnih vidikih v okviru poročila o napredku in poročila o izvajanju nalog.

Člen 11

Poročanje

1.   PPEU za VP in PVO redno pripravlja ustna in pisna poročila. PPEU po potrebi poroča tudi delovnim skupinam Sveta. Redna pisna poročila se razpošiljajo prek omrežja COREU. PPEU lahko na priporočilo VP ali PVO pripravi poročila za Svet za zunanje zadeve. V skladu s členom 36 Pogodbe lahko PPEU sodeluje pri obveščanju Evropskega parlamenta.

2.   PPEU v sodelovanju z delegacijami Unije v regiji poroča o možnostih, kako najbolje izvajati pobude Unije, npr. o tem, kako lahko Unija pomaga pri reformah, in o političnih vidikih ustreznih razvojnih projektov Unije.

Člen 12

Usklajevanje

1.   PPEU prispeva k enotnosti, skladnosti in učinkovitosti ukrepanja Unije in pomaga zagotavljati, da se vsi instrumenti Unije in delovanje držav članic uporabljajo usklajeno za doseganje ciljev politike Unije. Dejavnosti PPEU so usklajene z dejavnostmi delegacij Unije in Komisije, pa tudi z dejavnostmi drugih PPEU, ki delujejo v tej regiji, zlasti pa s PPEU pri AU in s posebnim odposlancem EU za Somalijo. PPEU organizira redne informativne sestanke za misije držav članic in delegacije Unije v tej regiji.

2.   Na terenu vzdržuje tesne stike in izmenjuje informacije z vodji delegacije Unije in z vodji misij držav članic. Ti mu pri izvajanju mandata pomagajo po svojih najboljših močeh. PPEU v tesnem sodelovanju z ustreznimi delegacijami Unije daje lokalne politične smernice poveljniku sil EUNAVFOR Atalanta, poveljniku misije EUTM Somalia, vodji misije EUCAP Nestor in vodji misije EUAVSEC v Južnem Sudanu. PPEU, poveljnik operacije EU in civilni poveljnik operacije se po potrebi posvetujejo.

3.   PPEU tesno sodeluje z oblastmi zadevnih držav, z ZN, AU, IGAD, drugimi zainteresiranimi stranmi na nacionalni, regionalni in mednarodni ravni ter civilno družbo v regiji.

Člen 13

Pregled

Izvajanje tega sklepa in njegova skladnost z drugimi prispevki Unije za zadevno regijo se redno preverjata. PPEU do konca aprila 2014 predloži Svetu, VP in Komisiji poročilo o napredku, ob izteku mandata pa celovito poročilo o izvajanju nalog.

Člen 14

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 24. oktobra 2013

Za Svet

Predsednik

L. LINKEVIČIUS


(1)  Sklep Sveta 2011/819/SZVP z dne 8. decembra 2011 o imenovanju posebnega predstavnika Evropske unije za Afriški rog (UL L 327, 9.12.2011, str. 62).

(2)  Sklep Sveta 2010/450/SZVP z dne 11. avgusta 2010 o imenovanju posebnega predstavnika Evropske unije za Sudan (UL L 211, 12.8.2010, str. 42).

(3)  Sklep Sveta 2011/168/SZVP z dne 21. marca 2011 o Mednarodnem kazenskem sodišču in razveljavitvi Skupnega stališča 2003/444/SZVP (UL L 76, 22.3.2011, str. 56).

(4)  Sklep Sveta 2011/292/EU z dne 31. marca 2011 o varnostnih predpisih za varovanje tajnih podatkov EU (UL L 141, 27.5.2011, str. 17).