11.9.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 242/1


SKLEP SVETA 2013/450/SZVP

z dne 22. julija 2013

v zvezi s podpisom in sklenitvijo Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Niger o statusu misije SVOP Evropske unije v Nigru (EUCAP Sahel Niger)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 37 Pogodbe, v povezavi s členom 218(5) in (6) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju predloga visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Predsednik vlade Republike Niger je 1. junija 2012 visoki predstavnici Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (v nadaljnjem besedilu: visoka predstavnica) poslal vabilo, s katerim je obenem dovolil razmestitev misije SVOP Evropske unije v Nigru ter odobril privilegije in imunitete, in sicer v prizadevanjih za učinkovito izvedbo misije na enostranski podlagi ter v pričakovanju sklenitve podrobnega sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Niger o pravnem statusu misije in njenega osebja.

(2)

Svet je 16. julija 2012 sprejel Sklep 2012/392/SZVP o misiji SVOP Evropske unije v Nigru (EUCAP SAHEL Niger) (1).

(3)

V členu 8 Sklepa 2012/392/SZVP je določeno, da je status EUCAP SAHEL Niger in njenega osebja, vključno z morebitnimi privilegiji, imunitetami in dodatnimi jamstvi, potrebnimi za izpolnjevanje in nemoteno delovanje EUCAP SAHEL Niger, predmet sporazuma, sklenjenega v skladu s členom 37 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) in postopkom iz člena 218 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

(4)

Po tem, ko je Svet 26. julija 2012 s sprejetjem zadevnega sklepa odobril začetek pogajanj, je visoka predstavnica v skladu s členom 37 PEU s pogajanji dosegla sporazum med Evropsko unijo in Republiko Niger o statusu misije SVOP Evropske unije v Nigru (EUCAP Sahel Niger) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum).

(5)

Sporazum bi bilo treba odobriti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V imenu Evropske unije se odobri Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Niger o statusu misije SVOP Evropske unije v Nigru (EUCAP Sahel Niger).

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma, ki je za Unijo zavezujoč.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 22. julija 2013

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL L 187, 17.7.2012, str. 48.