7.9.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 240/23


SKLEP KOMISIJE

z dne 5. septembra 2013

o standardnem faktorju uporabe zmogljivosti v skladu s členom 18(2) Sklepa 2011/278/EU

(Besedilo velja za EGP)

(2013/447/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (1) ter zlasti člena 10a Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da se državam članicam omogoči, da v skladu s členom 18(1) in (3) Sklepa Komisije 2011/278/EU (2) določijo ravni dejavnosti novih udeležencev v skladu s členom 3(h) Direktive 2003/87/ES, mora Komisija določiti in objaviti standardne faktorje uporabe zmogljivosti.

(2)

Za izračun količine brezplačnih pravic do emisije, ki se bodo dodelile novim udeležencem, upravičenim do take dodelitve v obdobju 2013–2020, morajo države članice določiti ravni dejavnosti teh naprav. V zvezi s tem je potreben standardni faktor uporabe zmogljivosti za določitev ravni dejavnosti po posameznih proizvodih za proizvode, za katere je bila v Prilogi I k Sklepu 2011/278/EU določena referenčna vrednost. Za nove udeležence, z izjemo naprav, ki so novi udeleženci zaradi bistvenega povečanja, se ta raven dejavnosti določi tako, da se začetna nameščena zmogljivost za proizvodnjo tega proizvoda v skladu s členom 17(4) Sklepa 2011/278/EU pomnoži s standardnim faktorjem uporabe zmogljivosti. Za naprave, ki so imele bistveno povečanje ali zmanjšanje zmogljivosti, morajo države članice uporabiti standardni faktor uporabe zmogljivosti za določitev ravni dejavnosti po posameznih proizvodih razširjene ali zmanjšane zmogljivosti zadevne podnaprave.

(3)

Standardni faktor uporabe zmogljivosti bi moral biti 80. percentil povprečne letne uporabe zmogljivosti vseh naprav, ki proizvajajo zadevni proizvod. Države članice so v okviru splošnega zbiranja izhodiščnih podatkov za obstoječe naprave, ki so ga izvedle za pripravo nacionalnih izvedbenih ukrepov, zbrale podatke o povprečni letni proizvodnji zadevnega proizvoda v obdobju 2005–2008. Ta podatek o proizvodnji so države članice nato delile z začetno nastavljeno zmogljivostjo iz člena 7(3) Sklepa 2011/278/EU ter na podlagi tega določile faktorje uporabe zmogljivosti zadevnih naprav na njihovem ozemlju. Te informacije so nato Komisiji sporočile v okviru nacionalnih izvedbenih ukrepov.

(4)

Komisija je po tem, ko je od vseh držav članic prejela nacionalne izvedbene ukrepe, ter ob upoštevanju nacionalnih izvedbenih ukrepov držav EGP-Efta določila 80. percentil povprečnih letnih vrednosti faktorjev uporabe zmogljivosti naprav, ki proizvajajo proizvod, za katerega obstaja referenčna vrednost, pri čemer je upoštevala potrebo po zagotovitvi nevtralnih konkurenčnih pogojev za industrijske dejavnosti, ki se izvajajo v napravah, ki jih upravlja en sam upravljavec, in proizvodnjo v zunanjih napravah. Izračun temelji na informacijah, do katerih je Komisija imela dostop do 31. decembra 2012.

(5)

Standardni faktorji uporabe zmogljivosti po referenčnih vrednostih za proizvod so navedeni v Prilogi k temu sklepu. Ti faktorji se uporabljajo za leta od 2013 do 2020 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Države članice uporabijo standardne faktorje uporabe zmogljivosti iz Priloge za določitev ravni dejavnosti po posameznih proizvodih naprav iz člena 3(h) Direktive 2003/87/ES v skladu s členom 18 Sklepa 2011/278/EU.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 5. septembra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 275, 25.10.2003, str. 32.

(2)  Sklep Komisije 2011/278/EU z dne 27. aprila 2011 o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije v skladu s členom 10a Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 130, 17.5.2011, str. 1).


PRILOGA

Referenčna vrednost za proizvod iz Priloge I k Sklepu 2011/278/EU

Standardni faktor uporabe zmogljivosti

Koks

0,960

Sintrana ruda

0,886

Vroča litina

0,894

Predhodno žgane anode

0,928

Aluminij

0,964

Siv cementni klinker

0,831

Bel cementni klinker

0,787

Apno

0,813

Dolomit

0,748

Sintran dolomit

0,784

Plavljeno steklo

0,946

Steklenice in kozarci za vlaganje iz brezbarvnega stekla

0,883

Steklenice in kozarci za vlaganje iz barvnega stekla

0,912

Izdelki iz brezkončnih steklenih vlaken

0,892

Fasadne opeke

0,809

Tlakovci

0,731

Strešna opeka

0,836

Prašek, posušen z razprševanjem

0,802

Mavec

0,801

Posušena sekundarna sadra

0,812

Sulfatna celuloza iz kratkih vlaken

0,808

Sulfatna celuloza iz dolgih vlaken

0,823

Sulfitna celuloza, termomehanična celuloza in mehanična celuloza

0,862

Celuloza iz predelanega papirja

0,887

Časopisni papir

0,919

Fin nepremazan papir

0,872

Fin premazan papir

0,883

Vpojni papir

0,900

Testliner in fluting

0,889

Nepremazan karton

0,863

Premazan karton

0,868

Dušikova kislina

0,876

Adipinska kislina

0,849

Vinilklorid monomer (VCM)

0,842

Fenol/aceton

0,870

S-PVC

0,873

E-PVC

0,834

Natrijev karbonat

0,926

Proizvodi rafinerij

0,902

Ogljikovo jeklo, proizvedeno s postopkom EAF

0,798

Visokolegirano jeklo, proizvedeno s postopkom EAF

0,802

Litje železa

0,772

Mineralna volna

0,851

Mavčna plošča

0,843

Industrijsko oglje

0,865

Amonijak

0,888

Parni kreking

0,872

Aromati

0,902

Stiren

0,879

Vodik

0,902

Sintezni plin

0,902

Etilen oksid/etilen glikoli

0,840