7.9.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 240/21


SKLEP SVETA 2013/446/SZVP

z dne 6. septembra 2013

o spremembi Sklepa 2010/452/SZVP o nadzorni misiji Evropske unije v Gruziji, EUMM Georgia

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 28, člena 42(4) in člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 12. avgusta 2010 sprejel Sklep 2010/452/SZVP (1) o nadaljevanju nadzorne misije Evropske unije v Gruziji (v nadaljnjem besedilu: EUMM Georgia ali misija), ki je bila vzpostavljena s Skupnim ukrepom 2008/736/SZVP z dne 15. septembra 2008 (2). Sklep 2010/452/SZVP preneha veljati 14. septembra 2013.

(2)

EUMM Georgia bi se morala na podlagi sedanjega mandata podaljšati za dobo 15 mesecev.

(3)

Misija se bo izvajala v razmerah, ki se lahko poslabšajo in bi lahko ovirale doseganje ciljev zunanjega delovanja Unije iz člena 21 Pogodbe –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep 2010/452/SZVP se spremeni:

1.

člen 6 se spremeni:

(a)

vstavi se naslednji odstavek:

„1a.   Vodja misije je predstavnik misije. Vodja misije lahko članom osebja misije zaupa naloge upravljanja na področju kadrovskih in finančnih zadev, za katere je v celoti odgovoren vodja misije.“;

(b)

odstavek 4 se črta;

2.

v členu 8 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Pogoji zaposlitve ter pravice in obveznosti mednarodnega in lokalnega osebja se določijo v pogodbah med EUMM Georgia in zadevnimi člani osebja.“;

3.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 13a

Pravna ureditev

EUMM Georgia lahko naroča storitve ali blago, sklepa pogodbe in upravne dogovore, zaposluje osebje, vodi bančne račune, pridobiva sredstva in razpolaga z njimi ter poravnava obveznosti in je lahko stranka v sodnem postopku, kot je potrebno za izvajanje tega sklepa.“;

4.

člen 14 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 14

Finančna ureditev

1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z misijo, med 15. septembrom 2010 in 14. septembrom 2011 je 26 600 000 EUR.

Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z misijo, med 15. septembrom 2011 in 14. septembrom 2012 je 23 900 000 EUR.

Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z misijo, med 15. septembrom 2012 in 14. septembrom 2013 je 20 900 000 EUR.

Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z misijo, med 15. septembrom 2013 in 14. decembrom 2014 je 26 650 000 EUR.

2.   Vsi odhodki se upravljajo v skladu s pravili in postopki, ki se uporabljajo za splošni proračun Evropske unije.

3.   Državljani tretjih držav, gostujoče države in sosednjih držav se lahko prijavljajo na javne razpise za sklenitev pogodb. Ob upoštevanju odobritve Komisije lahko vodja misije sklepa tehnične dogovore z državami članicami, sodelujočimi tretjimi državami in drugimi mednarodnimi akterji za naročanje opreme, storitev in prostorov za EUMM Georgia.

4.   EUMM Georgia je odgovorna za izvajanje proračuna misije. V ta namen misija podpiše sporazum s Komisijo.

5.   EUMM Georgia je odgovorna za vse terjatve in obveznosti, ki nastanejo pri opravljanju mandata od 15. septembra 2013, z izjemo vseh terjatev, ki se nanašajo na hujše kršitve vodje misije, za katere je odgovoren vodja misije.

6.   Pri finančni ureditvi se upoštevajo struktura poveljevanja, določena v členih 5, 6 in 9, ter operativne potrebe EUMM Georgia, vključno z združljivostjo opreme in interoperabilnostjo njenih enot.

7.   Odhodki so upravičeni od datuma začetka veljavnosti tega sklepa.“;

5.

v členu 18 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Veljati preneha 14. decembra 2014.“

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja. Uporablja se od 15. septembra 2013.

V Bruslju, 6. septembra 2013

Za Svet

Predsednik

L. LINKEVIČIUS


(1)  UL L 213, 13.8.2010, str. 43.

(2)  UL L 248, 17.9.2008, str. 26.