6.8.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 210/28


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 16. julija 2013

o finančnem prispevku Evropske unije za nacionalne programe 11 držav članic (Bolgarije, Danske, Nemčije, Italije, Latvije, Litve, Malte, Romunije, Slovenije, Finske in Švedske) za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v sektorju ribištva za leto 2013

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 4434)

(besedilo v bolgarskem, danskem, nemškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, malteškem, romunskem, slovenskem, finskem in švedskem jeziku je edino verodostojno)

(2013/424/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 861/2006 z dne 22. maja 2006 o vzpostavitvi finančnih ukrepov Skupnosti za izvajanje skupne ribiške politike in na področju pomorskega prava (1) ter zlasti člena 24(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 861/2006 določa pogoje, pod katerimi lahko države članice prejmejo prispevek Evropske unije za izdatke, ki so nastali z izvajanjem njihovih nacionalnih programov za zbiranje in upravljanje podatkov.

(2)

Navedeni programi bi morali biti sestavljeni v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 199/2008 z dne 25. februarja 2008 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v sektorju ribištva in podporo znanstvenemu svetovanju v zvezi s skupno ribiško politiko (2) ter Uredbo Komisije (ES) št. 665/2008 (3).

(3)

Bolgarija, Danska, Nemčija, Italija, Latvija, Litva, Malta, Romunija, Slovenija, Finska in Švedska so predložile nacionalne programe za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v sektorju ribištva za obdobje 2011–2013, kakor je določeno v členu 4(4) in členu 4(5) Uredbe (ES) št. 199/2008. Navedeni programi so bili v letu 2011 odobreni v skladu s členom 6(3) Uredbe (ES) št. 199/2008.

(4)

Navedene države članice so predložile letne proračunske napovedi za leto 2013 v skladu s členom 2(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1078/2008 z dne 3. novembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 861/2006 glede izdatkov držav članic za zbiranje in upravljanje osnovnih ribolovnih podatkov (4). Komisija je ovrednotila letne proračunske napovedi držav članic v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1078/2008, pri čemer je upoštevala odobrene nacionalne programe.

(5)

Člen 5 Uredbe (ES) št. 1078/2008 določa, da Komisija odobri letno proračunsko napoved in sprejme odločitev o letnem finančnem prispevku Unije za vsak nacionalni program v skladu s postopkom iz člena 24 Uredbe (ES) št. 861/2006 in na podlagi rezultata vrednotenja letnih proračunskih napovedi iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1078/2008.

(6)

Člen 24(3)(b) Uredbe (ES) št. 861/2006 določa, da se s sklepom Komisije določi višina finančnega prispevka. Člen 16 navedene uredbe določa, da finančni ukrepi Unije na področju zbiranja osnovnih podatkov ne smejo presegati 50 % izdatkov držav članic, nastalih pri izvajanju programa zbiranja, upravljanja in uporabe podatkov v sektorju ribištva.

(7)

Ta sklep je sklep o financiranju v smislu člena 84(2) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (5).

(8)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Največji skupni zneski finančnega prispevka Unije, ki se dodelijo vsaki državi članici za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v sektorju ribištva za leto 2013, ter višina finančnega prispevka Unije so določeni v Prilogi.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na Republiko Bolgarijo, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Italijansko republiko, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Republiko Malto, Romunijo, Republiko Slovenijo, Republiko Finsko in Kraljevino Švedsko.

V Bruslju, 16. julija 2013

Za Komisijo

Maria DAMANAKI

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 14.6.2006, str. 1.

(2)  UL L 60, 5.3.2008, str. 1.

(3)  UL L 186, 15.7.2008, str. 3.

(4)  UL L 295, 4.11.2008, str. 24.

(5)  UL L 298, 26.10.2012, str. 1.


PRILOGA

NACIONALNI PROGRAMI 2011–2013

Upravičeni izdatki in najvišji prispevek Unije za leto 2013

(v EUR)

Država članica

Upravičeni izdatki

Najvišji prispevek Unije

(v višini 50 %)

Bolgarija

180 214,85

90 107,43

Danska

5 956 908,05

2 978 454,03

Nemčija

6 938 161,00

3 469 080,50

Italija

9 245 522,75

4 622 761,38

Latvija

374 348,04

187 174,02

Litva

244 900,00

122 450,00

Malta

799 170,09

399 585,05

Romunija

449 247,00

224 623,50

Slovenija

160 896,42

80 448,21

Finska

1 880 999,00

940 499,50

Švedska

6 158 792,00

3 079 396,00

Skupaj

32 389 159,20

16 194 579,60