1.8.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 205/11


SKLEP SVETA

z dne 22. julija 2013

o obnovitvi članstva v Znanstveno-tehničnem odboru in razveljavitvi Sklepa z dne 13. novembra 2012 o imenovanju članov Znanstveno-tehničnega odbora

(2013/412/Euratom)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 134(2) Pogodbe,

po posvetovanju z Evropsko Komisijo,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 134(2) Pogodbe, spremenjen s členom 11 Akta o pristopu Hrvaške, določa, da Znanstveno-tehnični odbor sestavlja dvainštirideset članov.

(2)

Svet je s sklepom z dne 13. novembra 2012 (1) imenoval člane Znanstveno-tehničnega odbora za obdobje od 23. januarja 2013 do 22. januarja 2018. Vendar pa bi bilo treba na podlagi člena 26(2) Akta o pristopu Hrvaške ob pristopu Hrvaške v celoti obnoviti članstvo v Znanstveno-tehničnem odboru. Zato bi bilo treba imenovati nove člane odbora, Sklep z dne 13. novembra 2012 pa bi bilo treba razveljaviti.

(3)

Znanstveno-tehnični odbor lahko v skladu s svojimi notranjimi pravili na sestanke povabi namestnike članov, da v celoti izkoristi široko strokovno znanje, ki ga potrebuje za izvrševanje svojih nalog –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za obdobje od 25. julija 2013 do 24. julija 2018 se za člane Znanstveno-tehničnega odbora imenujejo naslednje osebe:

 

Rosa ALBA

 

Vanni ANTONI

 

Kathrin APEL

 

Evgenia BENOVA

 

Bernard BONIN

 

Michel BOURGUIGNON

 

Frank BRISCOE

 

Panicos DEMETRIADES

 

Daniela DIACONU

 

Tony DONNÉ

 

James DRAKE

 

Juan ESPOSITO

 

János GADÓ

 

Carlos HIDALGO VERA

 

Kyriakos HIZANIDIS

 

Sue ION

 

Eugene KENNEDY

 

Jan-Leen KLOOSTERMAN

 

Wolfgang LIEBERT

 

Peter LĺŠKA

 

Merle LUST

 

Jens-Peter LYNOV

 

Gabriel MARBACH

 

José MARQUES

 

Emilio MÍNGUEZ

 

Martin MURRAY

 

Jerzy Wiktor NIEWODNICZAŃSKI

 

Milan PATRĺK

 

Pavol PAVLO

 

Rainer SALOMAA

 

Jean-Paul SAMAIN

 

Edouard SINNER

 

Borut SMODIŠ

 

Thomas SUNN PEDERSEN

 

Tonči TADIĆ

 

Ioan URSU

 

Eugenijus USPURAS

 

Theo VAN RENTERGEM

 

Carlos VARANDAS

 

Franck-Peter WEISS

 

Roman ZAGÓRSKI

 

Sándor ZOLETNIK

Člen 2

Sklep z dne 13. novembra 2012 se razveljavi z učinkom od 25. julija 2013.

Člen 3

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.

V Bruslju, 22. julija 2013

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  Sklep Sveta z dne 13. novembra 2012 o imenovanju članov Znanstveno-tehničnega odbora (UL C 360, 22.11.2012, str. 2).